Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-SM21-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 8.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczony pierwszy rok seminarium magisterskiego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w seminarium: 30 godzin (1 pkt)

Konsultacje indywidualne: 10-30 godzin (0,4-1 pkt)

Przygotowanie do seminarium: 10-30 godzin (0,4-1 pkt)

Kwerenda źródłowa, opracowanie pozyskanych materiałów: 5-150 godzin (0,2-5 pkt)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma pogłębioną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie nauk historycznych i pokrewnych; zna tradycje paradygmatyczne, z których wywodzą się poszczególne metody.

W2: Ma pogłębioną i szczegółową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach z zakresu nauk historycznych i pokrewnych.

W3: Zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji źródeł będących przedmiotem nauk historycznych i pokrewnych.

W4: Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, dostępu do informacji.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu nauk historycznych i pokrewnych z wykorzystaniem różnych źródeł i metod.

U2: Ma umiejętności infobrokerskie – umie aktywnie wyszukiwać informacje w sieci Internet i w zasobach instytucji archiwalnych, rozpoznawać je i oceniać. Potrafi przeszukiwać, analizować i użytkować bazy danych. Potrafi wyszukiwać informację w systemie informacji archiwalnej.

U3: Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, dobór i wyszukiwanie specjalistycznej literatury, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie nauk historycznych i pokrewnych.

U4: Potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla nauk historycznych i pokrewnych, integrować zdobytą na tej drodze wiedzę oraz stosować ją w w nietypowych sytuacjach profesjonalnych.

U5: Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów źródeł będących przedmiotem badania nauk historycznych i pokrewnych stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki.

U6: Umie przedstawić przemyślane efekty swojej pracy, posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych i prac pisemnych w języku polskim z poprawnym zastosowaniem różnorodnych form pisarstwa naukowego.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie i docenia znaczenie wiedzy w życiu człowieka. Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności. Potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób wykorzystując do tego celu możliwości wynikające z osobistych predyspozycji oraz nabytej wiedzy i umiejętności.

K2: Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Postępuje w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi normami życia społecznego.

K3: Akceptuje zasady etyczne pożądane w swoim zawodzie.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- okrągłego stołu
- panelowa
- pomiaru w terenie
- projektu
- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu opanowanie przez studenta procedury postępowania badawczego ze wszystkimi jej elementami, a poprzez to wykształcenie w nim umiejętności stawiania problemów badawczych i ich rozwiązywania, a także prezentacji uzyskanych rozwiązań.

Pełny opis:

Uczestnik seminarium poznaje wszystkie etapy postępowania badawczego:

• wybiera problematykę badawczą z uwzględnieniem głównych kierunków rozwoju nauk historycznych i pokrewnych, a następnie wybiera temat badawczy w ramach tej problematyki

• buduje kwestionariusz pytań badawczych

• wybiera optymalne metody badawcze (gromadzenia danych, analizy danych i modele badawcze) dla szczegółowej problematyki zawartej w kwestionariuszu pytań badawczych

• planuje wyszukiwanie informacji i gromadzi dane zgodnie z przyjętym planem

• analizuje, interpretuje i opracowuje zgromadzone dane

• prezentuje wyniki badań ustnie, a następnie konstruuje konspekt pracy dyplomowej, według którego pisze pracę dyplomową

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

• Mróz T., Prac dyplomowe na studiach humanistycznych, Szczecin 2010.

• Salomon A., Poradnik pisania prac dyplomowych stopnia magisterskiego, Gdańsk 2004.

Literatura uzupełniająca:

• Dominiczak H., Przygotowanie pracy magisterskiej z historii, (poradnik metodyczno-metodologiczny), Częstochowa 1996.

• Miśkiewicz B., Praca magisterska na studiach historycznych. Przewodnik metodyczny, Poznań 1975.

• Woźniak K., O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych: przewodnik praktyczny, Warszawa-Łódź 1999.

• Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

Ponadto prowadzący seminarium wskaże uczestnikom lektury dotyczące wybranych tematów badawczych.

Metody i kryteria oceniania:

- analiza i ocena form pisemnych (esej, recenzja, referat, praca licencjacka)

- aktywność

- egzamin ustny

Praktyki zawodowe:

W ramach przedmiotu nie przewiduje się praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Radosław Biskup, Jarosław Centek, Robert Degen, Jarosław Dumanowski, Bogusław Dybaś, Mirosław Golon, Marcin Hlebionek, Marlena Jabłońska, Krzysztof Kania, Tomasz Kempa, Jarosław Kłaczkow, Krzysztof Kopiński, Maciej Krotofil, Adam Kucharski, Krzysztof Kwiatkowski, Dorota Michaluk, Danuta Musiał, Wiesław Nowosad, Wanda Roman, Stanisław Roszak, Aleksander Smoliński, Krzysztof Syta, Jarosław Wenta, Agnieszka Wieczorek, Agnieszka Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Hanna Appel, Radosław Biskup, Waldemar Chorążyczewski, Roman Czaja, Robert Degen, Bogusław Dybaś, Zbigniew Girzyński, Mirosław Golon, Marcin Hlebionek, Marlena Jabłońska, Krzysztof Kania, Tomasz Kempa, Jarosław Kłaczkow, Krzysztof Kopiński, Maciej Krotofil, Adam Kucharski, Dorota Michaluk, Krzysztof Mikulski, Danuta Musiał, Piotr Oliński, Wojciech Piasek, Andrzej Radzimiński, Wanda Roman, Waldemar Rozynkowski, Krzysztof Syta, Adam Szweda, Jarosław Wenta, Agnieszka Wieczorek, Przemysław Wojciechowski, Agnieszka Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Hanna Appel, Radosław Biskup, Waldemar Chorążyczewski, Bogusław Dybaś, Zbigniew Girzyński, Marcin Hlebionek, Marlena Jabłońska, Krzysztof Kania, Tomasz Kempa, Jarosław Kłaczkow, Krzysztof Kopiński, Maciej Krotofil, Adam Kucharski, Dorota Michaluk, Krzysztof Mikulski, Danuta Musiał, Magdalena Niedzielska, Piotr Oliński, Marcin Pawlak, Wojciech Piasek, Waldemar Rozynkowski, Agnieszka Wieczorek, Jan Wroniszewski, Wioletta Zielecka-Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)