Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-SM22-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 22.00 LUB 12.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczony trzeci semestr seminarium magisterskiego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w seminarium: 30 godzin (1 pkt)

Konsultacje indywidualne: 30 godzin (1 pkt)

Przygotowanie do seminarium: 30 godzin (1 pkt)

Kwerenda źródłowa: 100-120 godzin (4 pkt)

Pisanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego: 125-375 godzin (5-15 pkt)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma pogłębioną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie nauk historycznych i pokrewnych; zna tradycje paradygmatyczne, z których wywodzą się poszczególne metody.

W2: Ma pogłębioną i szczegółową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach z zakresu nauk historycznych i pokrewnych.

W3: Zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji źródeł będących przedmiotem nauk historycznych i pokrewnych.

W4: Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, dostępu do informacji.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu nauk historycznych i pokrewnych z wykorzystaniem różnych źródeł i metod.

U2: Ma umiejętności infobrokerskie – umie aktywnie wyszukiwać informacje w sieci Internet i w zasobach instytucji archiwalnych, rozpoznawać je i oceniać. Potrafi przeszukiwać, analizować i użytkować bazy danych. Potrafi wyszukiwać informację w systemie informacji archiwalnej.

U3: Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, dobór i wyszukiwanie specjalistycznej literatury, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie nauk historycznych i pokrewnych.

U4: Potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla nauk historycznych i pokrewnych, integrować zdobytą na tej drodze wiedzę oraz stosować ją w w nietypowych sytuacjach profesjonalnych.

U5: Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów źródeł będących przedmiotem badania nauk historycznych i pokrewnych stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki.

U6: Umie przedstawić przemyślane efekty swojej pracy, posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych i prac pisemnych w języku polskim z poprawnym zastosowaniem różnorodnych form pisarstwa naukowego.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie i docenia znaczenie wiedzy w życiu człowieka. Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności. Potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób wykorzystując do tego celu możliwości wynikające z osobistych predyspozycji oraz nabytej wiedzy i umiejętności.

K2: Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Postępuje w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi normami życia społecznego.

K3: Akceptuje zasady etyczne pożądane w swoim zawodzie.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- okrągłego stołu
- panelowa
- pomiaru w terenie
- projektu
- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu opanowanie przez studenta procedury postępowania badawczego ze wszystkimi jej elementami, a poprzez to wykształcenie w nim umiejętności stawiania problemów badawczych i ich rozwiązywania, a także prezentacji uzyskanych rozwiązań.

Pełny opis:

Uczestnik seminarium poznaje wszystkie etapy postępowania badawczego:

• wybiera problematykę badawczą z uwzględnieniem głównych kierunków rozwoju nauk historycznych i pokrewnych, a następnie wybiera temat badawczy w ramach tej problematyki

• buduje kwestionariusz pytań badawczych

• wybiera optymalne metody badawcze (gromadzenia danych, analizy danych i modele badawcze) dla szczegółowej problematyki zawartej w kwestionariuszu pytań badawczych

• planuje wyszukiwanie informacji i gromadzi dane zgodnie z przyjętym planem

• analizuje, interpretuje i opracowuje zgromadzone dane

• prezentuje wyniki badań ustnie, a następnie konstruuje konspekt pracy dyplomowej, według którego pisze pracę dyplomową

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

• Mróz T., Prac dyplomowe na studiach humanistycznych, Szczecin 2010.

• Salomon A., Poradnik pisania prac dyplomowych stopnia magisterskiego, Gdańsk 2004.

Literatura uzupełniająca:

• Dominiczak H., Przygotowanie pracy magisterskiej z historii, (poradnik metodyczno-metodologiczny), Częstochowa 1996.

• Miśkiewicz B., Praca magisterska na studiach historycznych. Przewodnik metodyczny, Poznań 1975.

• Woźniak K., O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych: przewodnik praktyczny, Warszawa-Łódź 1999.

• Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

Ponadto prowadzący seminarium wskaże uczestnikom lektury dotyczące wybranych tematów badawczych.

Metody i kryteria oceniania:

- analiza i ocena form pisemnych (esej, recenzja, referat, praca licencjacka)

- aktywność

- egzamin ustny

Praktyki zawodowe:

W ramach przedmiotu nie przewiduje się praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Rozynkowski
Prowadzący grup: Hanna Appel, Waldemar Chorążyczewski, Robert Degen, Mirosław Golon, Marcin Hlebionek, Sławomir Jóźwiak, Krzysztof Kania, Tomasz Kempa, Jarosław Kłaczkow, Krzysztof Kopiński, Maciej Krotofil, Adam Kucharski, Wiesława Kwiatkowska, Kazimierz Maliszewski, Krzysztof Mikulski, Danuta Musiał, Wiesław Nowosad, Piotr Oliński, Szymon Olszaniec, Marcin Pawlak, Wojciech Piasek, Andrzej Radzimiński, Waldemar Rezmer, Wanda Roman, Waldemar Rozynkowski, Aleksander Smoliński, Krzysztof Syta, Janusz Tandecki, Jarosław Wenta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Rozynkowski
Prowadzący grup: Hanna Appel, Jarosław Centek, Waldemar Chorążyczewski, Roman Czaja, Robert Degen, Mirosław Golon, Sylwia Grochowina, Marcin Hlebionek, Marlena Jabłońska, Krzysztof Kania, Tomasz Kempa, Jarosław Kłaczkow, Krzysztof Kopiński, Maciej Krotofil, Krzysztof Mikulski, Wiesław Nowosad, Piotr Oliński, Szymon Olszaniec, Marcin Pawlak, Wojciech Piasek, Waldemar Rezmer, Wanda Roman, Waldemar Rozynkowski, Wiesław Sieradzan, Krzysztof Syta, Janusz Tandecki, Przemysław Wojciechowski, Agnieszka Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mikulski
Prowadzący grup: Hanna Appel, Jarosław Centek, Waldemar Chorążyczewski, Robert Degen, Jarosław Dumanowski, Sylwia Grochowina, Marcin Hlebionek, Marlena Jabłońska, Krzysztof Kania, Tomasz Kempa, Jarosław Kłaczkow, Krzysztof Kopiński, Maciej Krotofil, Adam Kucharski, Krzysztof Mikulski, Danuta Musiał, Wiesław Nowosad, Piotr Oliński, Marcin Pawlak, Wojciech Piasek, Waldemar Rezmer, Wanda Roman, Waldemar Rozynkowski, Wiesław Sieradzan, Krzysztof Syta, Przemysław Wojciechowski, Agnieszka Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Hanna Appel, Robert Degen, Marlena Jabłońska, Krzysztof Kania, Tomasz Kempa, Jarosław Kłaczkow, Krzysztof Kopiński, Maciej Krotofil, Adam Kucharski, Krzysztof Kwiatkowski, Krzysztof Mikulski, Magdalena Niedzielska, Wiesław Nowosad, Piotr Oliński, Marcin Pawlak, Wanda Roman, Waldemar Rozynkowski, Wiesław Sieradzan, Aleksander Smoliński, Krzysztof Syta, Agnieszka Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.