Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Elektroniczne źródła informacji - wyszukiwanie i przetwarzanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-W-EŹI-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0611) Computer use Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Elektroniczne źródła informacji - wyszukiwanie i przetwarzanie
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WNH/course/view.php?id=180
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowe umiejętności obsługi komputera oraz poruszania się w zasobach Internetu.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Liczba godzin: 30

Praca indywidualna studenta:

- samodzielna odrabianie zadań: 10 godzin,

- samodzielne nauka: 5 godzin,

- przygotowanie pracy zaliczeniowej: 5 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student ma wiedzę na temat metod i technik wyszukiwania informacji w źródłach elektronicznych. Zna najważniejsze bazy danych dostępne w sieci, dotyczące dziejów wojska i służb mundurowych. Zna narzędzia do tworzenia baz danych (Access, Base), oraz narządzia opisu danych (XML)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student posiada umiejętność stosowania heurystyki informacyjnej oraz posługiwania się narzędziami do wyszukiwania informacji w sieci.

Potrafi dokonywać doboru wyspecjalizowanych narzędzi wyszukiwania informacji w Internecie oraz oceny i selekcji elektronicznych źródeł informacji.

Student posiada umiejętności pozwalające na przetworzenie i analizę uzyskanych wyników.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student potrafi współdziałać i pracować w zespole.

Metody dydaktyczne:

prezentacja multimedialna,

pokaz narzędzi,

dyskusja dydaktyczna,

ćwiczenia i zadania praktyczne z wyszukiwania informacji,

prezentacja narzędzi i ćwiczenia praktyczne oprogramowania do gromadzenia i przetwarzania informacji.

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zajęcia skupiają się wokół praktycznego wykorzystania narzędzi i metod wyszukiwania informacji w zasobach cyfrowych, ich krytycznej oceny i właściwej prezentacji.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zaprezentowanie metod i narzędzi wykorzystywanych do poszukiwania różnego rodzaju informacji, danych i zasobów w formie cyfrowej (bazy danych, biblioteki cyfrowe, repozytoria, zasoby naukowe itp.). Podczas zajęć zostaną zaprezentowane narzędzia służące do przetwarzania informacji,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Jasieniecki
Prowadzący grup: Dariusz Jasieniecki, Wiesław Nowosad
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Centek
Prowadzący grup: Jarosław Centek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Centek, Łukasz Czyżewski
Prowadzący grup: Łukasz Czyżewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)