Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metodyka kształtowania wojskowego zasobu archiwalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-W-MKWZA-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodyka kształtowania wojskowego zasobu archiwalnego
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Aby przystąpić do realizacji przedmiotu „Metodyka kształtowania wojskowego zasobu archiwalnego”, student musi wcześniej zakończyć kurs przedmiotów:

- Wstęp do archiwistyki i zarządzania dokumentacją,

- Zarządzanie dokumentacją wojskową i służb mundurowych,

- Zarządzanie dokumentacją w jednostce organizacyjnej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- uczestnictwo w zajęciach – 15 godz., 0,5 pkt. ECTS.

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału, wcześniejsze przygotowanie do zajęć i uzupełnienie notatek – 15 godz., 0,5 pkt. ECTS.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie semestralnej pracy pisemnej – 30 godz., 1 pkt. ECTS.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę z zakresu gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania zasobu archiwalnego dotyczącego wojska oraz innych służb mundurowych. Ma wiedzę na temat prowadzenia działalności informacyjnej w tym zakresie – K_W13, K_W14

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi integrować wiedzę z zakresu archiwistyki i historii wojskowej i wykorzystać ją przy gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania zasobu archiwalnego – K_U04

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi zespołowo opracowywać zasady gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania zasobu archiwalnego. Potrafi także kierować takim zespołem – K_K02

K2: Szanuje i promuje tradycje Wojska Polskiego przy gromadzeniu, opracowywaniu, a zwłaszcza udostępnianiu materiału archiwalnego. Dostrzega przy tym zróżnicowaną strukturę społeczną i potrafi do niej odpowiednio dostosować treść przekazu – K_K05, K_K04

Metody dydaktyczne:

1. Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz.

2. Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny,

- opis,

- pogadanka.

3. Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu.

4. Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie,

- metody służące prezentacji treści,

- metody wymiany i dyskusji.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zajęcia zapoznają studentów z problematyką kształtowania wojskowego zasobu archiwalnego w Polsce, mechanizmami selekcji archiwalnej i nadzoru nad zasobem archiwalnym narastającym w instytucjach podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat kształtowania zasobu archiwalnego w Polsce, w szczególności materiałów archiwalnych narastających w registraturach instytucji i organizacji podległych Ministrowi Obrony Narodowej. Kończąc zajęcia, ich uczestnicy, powinni wiedzieć kto w naszym kraju ma prawo kształtować zasób archiwalny i jak zorganizowany jest tu system kształtowania zasobu. Studenci powinni potrafić wskazać cel selekcji archiwalnej, znać podstawowe metody stosowane do oceny wartości dokumentacji wojskowej, ogólne i szczegółowe kryteria selekcji. Powinni zdobyć wiedzę na temat zasad uzgadniania pomocy kancelaryjno-archiwalnych, przygotowania i przeprowadzenia wizytacji kancelarii i wojskowych archiwów bieżących, także na temat warunków wydawania zgód na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (w tym na temat oceny spisu materiałów przeznaczonych do zniszczenia i przeprowadzenia ekspertyzy).

Literatura:

- H. Altman, Zagadnienie selekcji akt w archiwistyce współczesnej, „Archeion”, t. XXIX, 1958, s. 113–130.

- R. Degen, Garść uwag na temat selekcji w Polsce, [w:] Toruńskie konfrontacje archiwalne, t. I: Archiwistyka na uniwersytetach, archiwistyka w archiwach, pod red. Waldemara Chorążyczewskiego i Agnieszki Rosy, Toruń 2009, s. 133–143.

- R. Degen, Kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego w Polsce w latach 1945–1989, [w:] Archiwa – Kancelarie – Zbiory, t. 2, pod red. W. Chorążyczewskiego, R. Degena, K. Syty, Toruń 2008, s.13–38.

- R. Degen, Selekcja archiwalna jako konstruowanie zbioru źródeł historycznych w Polsce, „Archiwista Polski”, 2011, nr 2, s. 11–17.

- R. Degen, M. Jabłońska, "Collecting projects" i "documentation strategies" jako narzędzia kształtowania zasobu archiwalnego i budowania wizerunku archiwów, [w:] Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce, red. T. Czarnota, M. Konstankiewicz, Warszawa – Lublin 2015, s. 167–173.

- Informator o zasobie archiwalnym Archiwum Wojskowego w Toruniu , red. D. Barankiewicz, Toruń 2014 (wstęp do pracy).

- H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989, s. 32–43.

- W. K. Roman, Centralne Archiwum Wojskowe 1918–1998 . Tradycje, historia, współczesność służby Archiwalnej Wojska Polskiego, Toruń 1999 lub 2002.

- J. Topolski, Wprowadzenie do historii, Poznań 2001 (tu rozdziały: Co to jest historia? Czy przeszłość jest jedna i czy ma kształt? oraz Źródła historyczne nie są zwierciadłem, w którym „odbija się” przeszłość. Jak je wykorzystywać?).

Poza wskazanymi opracowaniami, studenci powinni znać obowiązujące przepisy, regulujące zasady gromadzenia zasobu archiwalnego przez archiwa wojskowe, których lista jest dostępna np. pod adresem https://wbh.wp.mil.pl/pl/pages/akty-prawne-2018-10-02-q1m6/

Metody i kryteria oceniania:

Semestralna praca pisemna – W1, U1

Aktywność na zajęciach – K1, K2

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Degen
Prowadzący grup: Robert Degen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Degen
Prowadzący grup: Robert Degen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)