Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metodyka opracowania wojskowego zasobu archiwalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-W-MOWZA-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodyka opracowania wojskowego zasobu archiwalnego
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Posiada podstawową wiedzę z zakresu archiwistyki dotyczącą terminologii, zasad teoretycznych archiwistyki oraz funkcji archiwów.

Całkowity nakład pracy studenta:

Za opanowanie efektów kształcenia przypisanych do tego przedmiotu student uzyskuje 4 punkty, co odpowiada 100 godzinom pracy, w tym:

za godziny realizowane z udziałem nauczyciela - 1,2 pkt (30 godzin pracy)

za godziny realizowane indywidualnie:

1) przygotowanie do zajęć - 1,2 pkt (30 godzin pracy)

2) przygotowanie do sprawdzianu pisemnego - 1,6 pkt (40 godzin pracy).Efekty uczenia się - wiedza:

Ma uporządkowaną wiedzę na temat opracowywania zasobu archiwalnego (K_W05. K_W22).

Zna zasady, metody, narzędzia i etapy opracowania zasobu archiwalnego (K_W05, K_W22).

Zna standardy opisu archiwalnego (K_W05, K_W22).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi stosować zasady, metody, narzędzia i etapy opracowania archiwalnego (K_U01, K_U02).

Potrafi stosować standardy opisu archiwalnego (K_U01, K_U02).

Potrafi zastosować odpowiednie regulacje prawne w metodyce opracowania zasobu archiwalnego (K_U15).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Potrafi współdziałać i pracować w grupie i zespole, przyjmując różne role. Podejmuje się realizacji wyznaczonych zadań, jak również potrafi samodzielnie je przydzielać innym. Ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań (K_K02).

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji przez siebie lub innych zadania (K_K03).

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające identyfikacji w przeszłości (K_K04).

Postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej (K_K05).

Stosuje postawę i zachowania pożądane w zawodzie archiwisty, przewidziane w międzynarodowym lub narodowym kodeksie etycznym archiwisty (K_K05).

Nie rozpowszechnia informacji uzyskanych w trakcie pracy z dokumentacją, przestrzegając tajemnicy służbowej swego pracodawcy i wszystkich jednostek organizacyjnych, w których dokumentację ma wgląd (K_K05).

Nie wykorzystuje swojego uprzywilejowanego dostępu do materiałów archiwalnych dla osiągnięcia korzyści osobistych jakiegokolwiek rodzaju (K_K05).

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające: wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, pogadanka.

Metody dydaktyczne poszukujące: klasyczna metoda problemowa, ćwiczeniowa, giełda pomysłów.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Pełny opis:

Ogólny model opracowania - cel, zasady, metody i etapy.

Charakterystyka poszczególnych etapów opracowania archiwalnego z wykorzystaniem metod tradycyjnych i nowoczesnych:

1.Studia wstępne.

2. Wyodrębnienie lub scalenie zespołu archiwalnego.

3. Porządkowanie zespołu archiwalnego.

a. wybór metody porządkowania i ustalenie schematu układu akt;

b. porządkowanie właściwe zespołu archiwalnego;

c. brakowanie archiwalne.

4. Tradycyjny opis archiwaliów.

a. inwentaryzacja zespołu archiwalnego (opis na poziomie jednostki archiwalnej);

b. opracowanie wstępu do inwentarza archiwalnego i karty zespołowej (opis na poziomie zespołu archiwalnego);

c. systematyka tradycyjnych pomocy archiwalnych.

5. Opis archiwaliów w systemach informatycznych.

a. polskie i międzynarodowe standardy opisu archiwalnego;

b. opis w bazach danych i systemie informatycznym ZoSIA.

Literatura:

Literatura podstawowa:

ISAAR (CPF): Międzynarodowy standard archiwalnych haseł wzorcowych stosowanych do archiwów ciał zbiorowych, osób i rodzin ISAAR (CPF): wersja druga, tłum. A. Laszuk, Warszawa 2006, https://www.ica.org/sites/default/files/CBPS_Guidelines_ISAAR_Second-edition_PL.pdf.

ISAD (G): General International Standard Archival Description. Międzynarodowy standard opisu archiwalnego. Część ogólna, wersja 2, 1999, https://agad.gov.pl/wp-content/uploads/2015/01/isad_ISADv2PL.pdf.

ISDF: Międzynarodowy standard opisu funkcji, tłum. A. Baniecki, Warszawa 2017, https://www.ica.org/sites/default/files/cbps_2007_guidelines_isdf_pl.pdf.

ISDIAH: Międzynarodowy standard opisu instytucji z zasobem archiwalnym, tłum. H. Wajs, Warszawa 2017, https://www.ica.org/sites/default/files/cbps_2008_guidelines_isdiah_pl.pdf.

Kwiatkowska W., Dorobek polskiej archiwistyki w zakresie metodyki opracowania zasobu archiwalnego, Warszawa 2014.

Kwiatkowska W., Metodyka opracowania zasobu archiwalnego ze szczególnym uwzględnieniem akt spraw, Toruń 2016.

Metodyka pracy archiwalnej, red. S. Nawrocki i S. Sierpowski, Poznań 2004.

Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A., Archiwistyka, Warszawa 1989, s. 52-88.

Robótka H., Opracowanie i opis archiwaliów. Podręcznik akademicki, Toruń 2010.

Roman W.K., O kształtowaniu się metodyki opracowania zasobu w archiwach wojskowych, [w:] Wokół metodyki archiwalnej. Księga dedykowana prof. Wiesławie Kwiatkowskiej w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, M. Zmudziński, Toruń 2018, s. 179-206.

Ryszewski B. Problemy komputeryzacji archiwów, Toruń 1994.

Zbiór przepisów archiwalnych wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w latach 1952-2000, wybór i opracowanie M. Tarakanowska i E. Rosowska, Warszawa 2001.

Portal internetowy NDAP www.archiwa.gov.pl

Literatura uzupełniająca:

Komputeryzacja archiwów, t. 1. Problemy opracowania archiwaliów staropolskich w skomputeryzowanych systemach informacyjnych, red. B. Ryszewski, Toruń 1994; t. 2. Problemy komputeryzacji archiwów: zagadnienia ogólne, opracowanie dokumentacji kartograficznej i technicznej w skomputeryzowanych systemach informacyjnych, red, B. Ryszewski, Toruń 1996; t. 3. Problemy zespołowości w archiwistyce i praktyce archiwów red. H. Robótka, Toruń 1997; t. 4. Problemy struktury zasobu archiwalnego w perspektywie komputeryzacji archiwów, red. H. Robótka, Toruń 1998; t. 5. Problemy opisu archiwaliów w skomputeryzowanych archiwalnych systemach informacyjnych, red. H. Robótka, Toruń 1999; t.6. Problemy opracowania kartoteki haseł wzorcowych dla opisu archiwaliów w skomputeryzowanych systemach informacyjnych, red. H. Robótka Toruń 1999.

Konarski K., Podstawowe zasady archiwistyki, Archeion, t. 19/20, 1951, s. 19-104.

Konarski K., Wstęp do inwentarza zespołu archiwalnego. Zasady opracowania, Archeion, t. 21, 1952, s. 192-201.

Kwiatkowska W., Miejsce opracowania zasobu archiwalnego we współczesnej myśli i praktyce archiwalnej, [w:] Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. 1, red.W. Chorążyczewski i A. Rosa, Toruń 2009, s. 33-52.

Kwiatkowska W., Tradycyjny model opracowania zasobu archiwalnego i jego znaczenie w dobie współczesnej, Archiwa Kancelarie Zbiory, nr 1 (3), 2010, s. 107-129.

Kwiatkowska W., Wpływ zasady proweniencji na metodykę opracowania zasobu archiwalnego w Polsce, [w:] Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t.2, red.W. Chorążyczewski i A. Rosa, Toruń 2011, s. 139-156.

Stebelski A., Porządkowanie akt, Archeion, t. 19/20, 1951, s. 101-138.

Wolff A., Archiwalne karty inwentarzowe, Archeion, t. 17, 1948, s. 151-163.

Artykuły obejmujące problematykę opracowania zamieszczone w czasopismach archiwalnych, m.in. Archeion, Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej, Archiwista Polski.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

1. Obecność i aktywność na zajęciach (do 30% oceny) - K_U01, K_U02, K_U15, K_K02, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05

2. Sprawdzian pisemny (do 70% oceny) - K_W05, K_W22

Ostateczna ocena z zajęć:

5 – 90% i więcej

4+ – 80% do 89%

4 – 70% do 79%

3+ – 60% do 69%

3 – 51% do 59%

2 – 50% i poniżej

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Prowadzący grup: Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Prowadzący grup: Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Przedmiot o charakterze komplementarnym. Link do kursu na Moodle: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=4333

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)