Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Mniejszości narodowe i etniczne w siłach zbrojnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-W-S:MNiE-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mniejszości narodowe i etniczne w siłach zbrojnych
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiadomości z zakresu historii najnowszej na poziomie programu szkoły ponadgimnazjalnej.

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w zajęciach dydaktycznych: 30 godzin (1 punk ECTS).

Przygotowanie do zajęć w ramach zadawanych tematów: 40 godzin (1,5 punktu ECTS).

Przygotowanie się do sprawdzianu pisemnego: 10 godzin (0,5 punktu ECTS).

Efekty uczenia się - wiedza:

Student ma wiedzę na temat struktury narodowościowej Wojska Polskiego okresu międzywojennego oraz innych armii wielonarodowych (np. Austro-węgierskiej).

Student zna rolę i postawy mniejszości narodowych w siłach zbrojnych ze szczególnym uwzględnieniem Wojska Polskiego okresu międzywojennego.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi wykazać przyczyny różnych postaw przedstawicieli poszczególnych mniejszości narodowych w czasie działań wojennych.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student prezentuje efekty swej pracy w przemyślanej formie z zastosowaniem różnorodnych metod i technik. Potrafi również prowadzić dyskusję wyrażając własne zdanie i szanując poglądy innych.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja na zadany temat.

Praca z tekstem.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- tekst programowany
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- panelowa
- projektu
- referatu

Skrócony opis:

Charakterystyka roli i postaw mniejszości narodowych i etnicznych w siłach zbrojnych ze szczególnym uwzględnieniem Wojska Polskiego okresu międzywojennego.

Pełny opis:

Podczas zajęć student zdobędzie wiedzę na temat struktury narodowościowej Wojska Polskiego okresu międzywojennego oraz innych armii wielonarodowych (np. austro-węgierskiej), będzie umiał wskazać przyczyny różnych postaw przedstawicieli poszczególnych mniejszości narodowych w czasie działań wojennych.

Podczas zajęć poruszone zostaną m.in. następujące tematy:

Podstawowe terminy związane z problematyką (naród, obywatelstwo, mniejszość narodowa, mniejszość etniczna, itp.)

Kształtowanie się nowoczesnych narodów w Europie.

Problemy narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej na przełomie XIX i XX w.

Mniejszości narodowe i etniczne w armii rosyjskiej (do 1918 r.)

Mniejszości narodowe i etniczne w armii austro węgierskiej

Mniejszości narodowe i etniczne w armii niemieckiej (do 1918 r.)

Polacy w armiach zaborczych podczas I wojny światowej

Mniejszości narodowe i etniczne w Wojsku Polskim w okresie międzywojennym

Polacy w Armii Czerwonej podczas II wojny światowej

Polacy w Wehrmachcie

Inne mniejszości narodowe i etniczne w Wehrmachcie

Mniejszości narodowe i etniczne w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie

Literatura:

Eberhardt P., Przemiany narodowościowe na Ukrainie w XX wieku, Warszwa 1994;

Gdański J. W., Zapomniani żołnierze Hitlera, Warszawa 2005;

Kaczmarek R. Polacy w Wehrmachcie, Kraków 2010;

Kowalski T. A., Mniejszości narodowe w siłach zbrojnych drugiej Rzeczypospolitej Polskiej (1918-1939), Toruń 1997;

Krotofil M., Mniejszości narodowe w Polskiej Marynarce Wojennej w okresie międzywojennym, [w:] Problemy militarne na Pomorzu w latach 1914-1989, red. A. Stachula, Słupsk 2002, s. 93-99;

Krotofil M., Służba Ukraińców w wojsku II Rzeczypospolitej, [w:] Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej tradycje. Studia i szkice, red. M. Wagner i J. Wojtasik, Siedlce 2004, s. 345-360;

Krotofil M., Ukraińcy w siłach zbrojnych międzywojennej Polski, [w:] Od ugody hadziackiej do Unii Europejskiej, red. A. Kulczycki, I. Gurak, I. Słota, M. Rowicki, O. Boryniak, tom II, Polsko-ukraińskie strategiczne partnerstwo: realia i perspektywy, Rzeszów – Lwów – Iwano-Frankowsk 2012, s. 195-215.

Mniejszości narodowe i wyznaniowe w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939, red. Z. Karpus, W. Rezmer, Toruń 2001;

Rezmer W. Problematyka narodowościowa i wyznaniowa w wojsku na terenie Dowództwa Okręgu Korpusy nr VIII w Toruniu (1920-1939), [w:] Mniejszości narodowe i wyznaniowe na Pomorzu w XIX i XX wieku, red. M. Wojciechowski, Toruń 1998, s. 149-179;

Waldenberg M., Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 1992;

Waszkiewicz Z., Duszpasterstwo w siłach zbrojnych II Rzeczypospolitej, Toruń 2002;

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach, aktywność podczas zajęć, pozytywna ocena ze sprawdzianu pisemnego.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Maciej Krotofil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Michaluk
Prowadzący grup: Dorota Michaluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)