Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wojsko Polskie w okresie międzywojennym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-W-S:WPwOM-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wojsko Polskie w okresie międzywojennym
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w zajęciach dydaktycznych 30 godzin (1 punk ECTS).

Przygotowanie do zajęć 30 godzin (1 punk ECTS).

Przygotowanie referatu zaliczeniowego 25 godzin (1 punkt ECTS).

Efekty uczenia się - wiedza:

• posiada wiedzę na temat organizacji, wyposażenia, uzbrojenia, wartości bojowej i rozwoju Wojska Polskiego w okresie międzywojennym

• zna uwarunkowania polityczne, społeczne, narodowościowe, wyznaniowe i gospodarcze determinujące stan polskich sił zbrojnych okresu międzywojennego

• zna plany obronne II RP

• ma wiedzę o roli Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza w zapewnieniu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej - w aspekcie zewnętrznym i wewnętrznym

Efekty uczenia się - umiejętności:

• prawidłowo analizuje wartość bojową Wojska Polskiego w okresie międzywojennym,

• rozumie uwarunkowania rozwoju sił zbrojnych w związku z zagrożeniami oraz możliwościami materialnymi i finansowymi państwa

• potrafi samodzielnie napisać referat naukowy na temat historyczno-wojskowy

• student potrafi myśleć historycznie

• student samodzielnie analizuje i ocenia potencjały wojenne i militarne współczesnych państw - sąsiadów Polski.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

• umie prezentować efekty swej pracy w przemyślanej formie z zastosowaniem różnorodnych metod i technik.

• potrafi prowadzić dyskusję wyrażając własne zdanie i szanując poglądy innych

• docenia i szanuje tradycje Wojska Polskiego.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja w oparciu o podaną literaturę.

Przygotowanie referatu zaliczeniowego.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest problematyce związanej z powstaniem, organizacją, wyposażeniem, uzbrojeniem i wartością bojową polskich sił zbrojnych w okresie międzywojennym. Omówiony zostanie także potencjał wojenny II RP, plany obronne, w tym plany "W" i "Z".

Pełny opis:

Omówione zostaną zagadnienia dotyczące formowania, organizacji, wyposażenia, uzbrojenia i wartości bojowej polskich sił zbrojnych w okresie międzywojennym. Przedstawione będą zmiany zachodzące w WP podczas wojen o niepodległość i granice 1918-1921 oraz możliwości unowocześnienia i rozbudowy w latach 1936-1939.

Podczas zajęć omówione zostaną m.in. następujące problemy:

• Powstanie państwa polskiego po I wojnie światowej, organizacja polskich oddziałów zbrojnych,

• Wojny i konflikty o niepodległość i granice II rzeczypospolitej, kształtowanie się Wojska Polskiego,

• Źródła pochodzenia kadry Wojska Polskiego, działania na rzecz ujednolicenia sił zbrojnych,

• Problemy społeczne, z którymi borykało się Wojsko Polskie w okresie międzywojennym,

• Bronie główne w Wojsku Polskim (piechota, artyleria, kawaleria),

• Marynarka Wojenna,

• Lotnictwo i obrona przeciwlotnicza,

• Wojska pancerne i samochodowe,

• Wojska saperskie,

• Wojska łączności,

• Naczelne władze wojskowe II Rzeczypospolitej,

• Szkolnictwo wojskowe w Polsce w okresie międzywojennym,

• Duszpasterstwo wojskowe,

• Przemysł wojenny II Rzeczypospolitej,

• Doktryna i plany operacyjne Wojska Polskiego,

• Uzbrojenie i wyposażenie Wojska Polskiego,

• Oficerowie kontraktowi w Wojsku Polskim II RP

• Dyslokacja Wojska Polskiego przed wybuchem II wojny światowej.

Literatura:

Batowski H., Miedzy dwiema wojnami 1919-1939. Zarys historii dyplomatycznej, Kraków 2001;

Historia sztuki wojennej, red. G. Parker, Warszawa 2008;

Kitchen M., Historia Europy 1919-1939, Wrocław 1992;

Komornicki S., Bielecki Z., Bigoszewska W., Jońca A., Wojsko Polski 1939-1945. Barwa i broń, Warszawa 1984;

Kozłowski E., Wojsko Polskie 1936-1939, Warszawa 1974;

Krotofil M., Oficerowie kontraktowi Wojska Polskiego w okresie międzywojennym, „Biuletyn Ukrainoznawczy”, 1999, nr 5, s. 25-36;

Majerski W., Tarcza Europy. Stosunki polsko - sowieckie 1918 - 1939, Warszawa 1994;

Misiuk A., Służby specjalne II Rzeczypospolitej, Warszawa 1998;

Mniejszości narodowe i wyznaniowe w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939I, red. Z. Karpus, W. Rezmer, Toruń 2001;

Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 1995;

Pepłoński A., Wywiad polski na ZSRR 1921 - 1939, Warszawa 1996;

Pobóg-Malinowski W., Najnowsza historia polityczna Polski, t. III 1939-1945, Londyn 1960;

Rezmer W., Armia „Poznań” 1939, Warszawa 1992;

Roszkowski W., Historia Polski 1918-1990, różne wydania;

Smoliński A. Mundur i barwy jazdy dywizyjnej oraz strzelców konnych Wojska Polskiego. Lata 1919-1939, Grajewo 2012;

Stawecki P. Wojsko Marszałka Józefa Piłsudskiego 12 V 1926 – 12 V 1935, Warszawa 2004;

Stawecki P., Następcy Komendanta. Wojsko a polityka wewnętrzna Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1935-1939, Warszawa 1969;

Stawecki P., Polityka wojskowa Polski 1921-1926, Warszawa 1981;

Studium planu strategicznego Polski przeciw Nimcom Kutrzeby i Mossora, opr. M. Jabłonowski, P. Stawecki, Warszawa 1987;

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych.

Aktywność podczas zajęć.

Przygotowanie referatu

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Maciej Krotofil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Maciej Krotofil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Maciej Krotofil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)