Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wojny o niepodległość i granice II Rzeczpospolitej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-W-S:WoNiG-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wojny o niepodległość i granice II Rzeczpospolitej
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiadomości z zakresu historii najnowszej na poziomie programu szkoły ponadgimnazjalnej.

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w zajęciach dydaktycznych: 30 godzin (1 punk ECTS).

Przygotowanie do zajęć w ramach zadawanych tematów: 30 godzin (1 punkt ECTS).

Przygotowanie prezentacji: 25 godzin (1 punkt ECTS).

Efekty uczenia się - wiedza:

Student posiada wiedzę na temat okoliczności powstania Państwa Polskiego. Zna przyczyny i przebieg toczonych przez nie walk z Ukrainą, sowiecką Rosją, Litwą oraz Czechosłowacją.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student posiada umiejętność oceny zagrożeń dla polskiej państwowości w latach 1918-1921.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student prezentuje efekty swej pracy w przemyślanej formie z zastosowaniem różnorodnych metod i technik. Potrafi również prowadzić dyskusję wyrażając własne zdanie i szanując poglądy innych. Student docenia i szanuje tradycje Wojska Polskiego.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja w oparciu o zadaną literaturę.

Prezentacje przygotowane przez studentów.

Skrócony opis:

Odradzanie się Państwa Polskiego po I wojnie światowej oraz przyczyny i przebieg toczonych przez nie walk z Ukrainą, sowiecką Rosją, Litwą oraz Czechosłowacją

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są wojnom i konfliktom zbrojnym, które zmuszone było toczyć odradzające się po I wojnie światowej państwo polskie.

Podczas zajęć omówione zostaną m.in. następujące tematy:

Ziemie polskie pod zaborami przed wybuchem I wojny światowej

Sprawa polska na arenie międzynarodowej podczas I wojny światowej

Polacy w armiach zaborczych podczas I wojny światowej

Zwycięskie mocarstwa wobec Polski, Traktat wersalski

Wojna polsko-ukraińska 1918-1919

Powstanie wielkopolskie

Konflikt polsko-czechosłowacki

Powstania śląskie

Konflikt polsko-litewski

Sojusz polsko-ukraiński

Wojna polsko-bolszewicka.

Literatura:

Batowski H., Miedzy dwiema wojnami 1919-1939. Zarys historii dyplomatycznej, Kraków 2001;

Czubiński A., Powstanie Wielkopolskie 1918 - 1919, Poznań 2002;

Czubiński A., Walka o granice wschodnie Polski w latach 1918 - 1921, Opole 1993;

Historia sztuki wojennej, red. G. Parker, Warszawa 2008;

Kamiński M., Konflikt polsko - czeski 1918 - 1921, Warszawa 2001;

Karpus Z., Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy na terenie Polski w latach 1918-1924, Toruń 1997;

Karpus Z., Wschodni sojusznicy Polski w wojnie 1920 roku, Toruń 1999;

Kawaleria przeciwników i sojuszników Wojska Polskiego w latach 1918-1921, red. A. Smoliński, Toruń 2003;

Kitchen M., Historia Europy 1919-1939, Wrocław 1992;

Klimecki M., Polsko - ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią 1918 - 1919, Warszawa 2000;

Materski W., Tarcza Europy. Stosunki polsko - sowieckie 1918 - 1939, Warszawa 1994;

Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 1995;

Pepłoński A., Wywiad polski na ZSRR 1921 - 1939, Warszawa 1996;

Pobóg-Malinowski W., Najnowsza historia polityczna Polski, t. III 1939-1945, Londyn 1960;

Roszkowski W., Historia Polski 1918-1990, różne wydania;

Smoliński A., Morale i dyscyplina Wojsk Wielkopolskich w latach 1918-1919, Toruń 2009;

Metody i kryteria oceniania:

Dyskusja w oparciu o zadaną literaturę.

Przygotowanie wystąpienia na zajęciach.

Udział w zajęciach i stopień przygotowania do nich.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Maciej Krotofil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Maciej Krotofil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Maciej Krotofil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)