Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do archiwistyki i zarządzania dokumentacją

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-W-WAZD-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Wstęp do archiwistyki i zarządzania dokumentacją
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Za opanowanie efektów kształcenia przypisanych do tego przedmiotu student uzyskuje 4 punkty ECTS, co odpowiada 120 godzinom pracy studenta, w tym:

1) za godziny realizowane z udziałem wykładowcy – 1 pkt (30 godzin)

2) konsultacje - 0,5 pkt (15 godzin)

3) przygotowanie do zajęć – 1 pkt (30 godzin)

4) przygotowanie do sprawdzianu pisemnego – 0,5 pkt (15 godzin)

5) przygotowanie prezentacji - 1 pkt (30 godzin)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma uporządkowaną wiedzę na temat terminologii dotyczących zagadnień gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania zasobu archiwalnego. (K_W13)

W2: Zna system zasad teoretycznych kierujących działaniami archiwów w obszarze gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania zasobu archiwalnego. (K_W13).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Integruje wiedzę z zakresu archiwistyki i zarządzana dokumentacją z wiedzą z zakresu wojska i służb mundurowych. (K_U02)

U2: Potrafi samodzielnie przygotować rozbudowaną informację pochodną, bazującą na źródłach archiwalnych, a odnoszących się do zagadnień wojska i służb mundurowych. (K_U10).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Dostrzega zróżnicowaną i wielowarstwową strukturę społeczną w kontekście świadczenia usług informacyjno-medialnych z wykorzystaniem źródeł archiwalnych w kontekście wojska i służb mundurowych i podejmowania działań na rzecz społeczeństwa informacji i wiedzy (K_K04)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji
- projektu
- referatu
- WebQuest

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z dziedziną archiwalną oraz z archiwistyką wojskową.

Pełny opis:

1. Archiwistyka jako dyscyplina naukowa

2. Terminologia archiwalna

3. Zasady teoretyczne archiwistyki

4. Komu i do czego służą archiwa? (albo o funkcjach archiwów)

5. Model organizacji wewnętrznej archiwum

6. Dziedzina archiwalna

7. Sprawdzian pisemny

8. Archiwa polskie – przegląd

a) Archiwum Główne Akt Dawnych

b) Archiwum Akt Nowych

c) Narodowe Archiwum Cyfrowe

d) Centralne Archiwum Wojskowe

e) Archiwum Państwowe w Toruniu

f) Archiwum Wojskowe w Toruniu

g) Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

h) Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej

i) Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy

j) Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej

Literatura:

Literatura podstawowa:

Chorążyczewski W., Archiwistyka dla początkujących, Toruń 2014, https://repozytorium.umk.pl/handle/item/2191.

Polski słownik archiwalny, red. W. Maciejewska, Warszawa 1974.

Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A., Archiwistyka, Warszawa 1989.

Literatura uzupełniająca:

Ciesielski J., Dzieje Archiwum Wojskowego, Warszawa 1999.

Informator o zasobie archiwalnym Archiwum Wojskowego w Toruniu, red. D. Barankiewicz, Toruń 2014.

Kodeks Etyczny Archiwisty uchwalony na XIII Międzynarodowym Kongresie Archiwów w Pekinie, http://sap.waw.pl/wp-content/uploads/u1/kodeks.pdf.

Roman W.K., Centralne Archiwum Wojskowe 1918-1998. Tradycje, historia, współczesność służby archiwalnej Wojska Polskiego, Toruń 2002.

Rosa A., Zasada publiczności archiwów: jedna zasada, różne interpretacje, [w:] Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. 2, Teoria archiwalna wczoraj – dziś – jutro, Toruń 2011, s. 21-54.

Ryszewski B., Problemy i metody badawcze archiwistyki, Toruń 1985.

Tomczak A., Archiwistyka i zawód archiwisty. Kilka refleksji, [w:] Archiwa polskie wobec wyzwań XXI wieku. Pamiętnik III Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Toruń 2-4 września 1997, t. 1, red. D. Nałęcz, Radom 1997.

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa będzie średnią z trzech ocen:

1) Aktywność na poszczególnych zajęciach uśredniona będzie oceną na koniec zajęć w skali od 2 do 5.

2) Sprawdzian pisemny w połowie semestru oceniony będzie w skali od 2 do 5.

3) Prezentacja wybranego archiwum ocenione zostanie w skali od 2 do 5.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Chorążyczewski
Prowadzący grup: Marcin Frąś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Prowadzący grup: Piotr Falkowski, Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Prowadzący grup: Piotr Falkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Chorążyczewski
Prowadzący grup: Waldemar Chorążyczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.