Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wojskoznawczy warsztat naukowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-W-WWN12-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wojskoznawczy warsztat naukowy
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

W cyklu 60 godzin (dwa semestry):

- Udział w zajęciach dydaktycznych 60 godzin (2 punkty ECTS).

- Przygotowanie się do zajęć w ramach zadanych tematów 80 godzin (3 punkty ECTS).

- Przygotowanie się do sprawdzianów pisemnych 40 godzin (1,5 punktu ECTS).

- Przygotowanie prac pisemnych 40 godzin (1,5 punktu ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą pojęć z zakresu warsztatu naukowego oraz pojęć z zakresu terminologii wojskowej, policyjnej i innych służb mundurowych. Student ma pogłębioną wiedzę na temat badań z zakresu dziejów militarnych i służb mundurowych oraz metodologii badań wojskoznawczych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi posługiwać się warsztatem naukowym ze szczególnym uwzględnieniem warsztatu historyka wojskowego i historyka służb mundurowych. Ma umiejętność zastosowania metodologii badań wojskoznawczych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student potrafi zaplanować realizację zadania poprzez właściwe określenie priorytetów. Wykazuje niezależność i samodzielność myśli przy jednoczesnym szanowaniu zdania innych.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja na zadany temat. Ćwiczenia warsztatowe. Praca z tekstem.

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Podczas zajęć student powinien pogłębić umiejętności w zakresie posługiwania się warsztatem naukowym ze szczególnym uwzględnieniem warsztatu związanego z badaniami nad wojskiem i służbami mundurowymi. Powinien poznać lub uporządkować podstawową terminologię naukową (wojskową, policyjną i innych służb mundurowych). Pogłębi swoją wiedzę z zakresu zastosowania metodologii badań wojskoznawczych.

Pełny opis:

Podczas zajęć powinny zostać zrealizowane następujące treści:

Omówienie pojęć związanych z warsztatem naukowym (aparat naukowy, źródło, opracowanie).

Terminologia fachowa przydatna w badaniach problemów militarnych oraz służb mundurowych.

Omówienie wybranych pojęć i problemów, których znajomość jest niezbędna w pracy naukowej związanej z wojskoznawstwem (np. problemy struktury organizacyjnej sił zbrojnych, systemy stopni wojskowych, itp.).

Bibliografie, technika pracy z bibliografiami, bibliografie związane tematycznie z wojskiem i służbami mundurowymi.

Zbieranie materiałów źródłowych, fiszki bibliograficzne i merytoryczne, zapisy bibliograficzne.

Aparat naukowy w pracy; technika sporządzania przypisów, technika pisania pracy naukowej.

Omówienie najważniejszej literatury fachowej oraz czasopism naukowych o tematyce historyczno-wojskowej.

Omówienie metod badawczych stosowanych w historii wojskowej.

Nauki pomocnicze historii wojskowej.

Literatura:

- M. Pawlak, J. Serczyk, Podstawy badań historycznych, Bydgoszcz 1992;

- B. Miśkiewicz, Wprowadzenie do badań historycznych, Poznań 1993;

- B. Miśkiewicz, Badania historycznowojskowe. Przedmiot, podstawy badawcze, metodyka, Poznań 2006;

- inne pozycje według wskazań prowadzącego zajęcia dydaktyczne i zainteresowań studentów.

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach, aktywność podczas zajęć, ocena wykonania zadanych prac ćwiczeniowych

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Maciej Krotofil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Michaluk
Prowadzący grup: Dorota Michaluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)