Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wstęp do badań wojskoznawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-W-WdBW-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do badań wojskoznawczych
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w zajęciach dydaktycznych: 30 godzin (1 punk ECTS).

Przygotowanie do zajęć w ramach zadawanych tematów: 40 godzin (1,5 punktu ECTS).

Przygotowanie się do sprawdzianu pisemnego: 10 godzin (0,5 punktu ECTS).

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu warsztatu naukowego oraz pojęcia z zakresu terminologii wojskowej, policyjnej i innych służb mundurowych. Student ma wiedzę na temat badań z zakresu dziejów militarnych i służb mundurowych oraz metodologii badań wojskoznawczych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi posługiwać się warsztatem naukowym ze szczególnym uwzględnieniem warsztatu historyka wojskowego i historyka służb mundurowych.

Ma umiejętność zastosowania metodologii badań wojskoznawczych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student potrafi zaplanować realizację zadania poprzez właściwe określenie priorytetów. Wykazuje niezależność i samodzielność myśli przy jednoczesnym szanowaniu zdania innych.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja na zadany temat.

Ćwiczenia warsztatowe.

Praca z tekstem.

Skrócony opis:

Podczas zajęć student powinien posiąść podstawowe umiejętności w zakresie posługiwania się warsztatem naukowym ze szczególnym uwzględnieniem warsztatu związanego z badaniami nad wojskiem i służbami mundurowymi. Pozna podstawową terminologię naukową (wojskową, policyjną i innych służb mundurowych). Nauczy się zastosowania metodologii badań wojskoznawczych.

Pełny opis:

Podczas zajęć zostaną zrealizowane następujące treści:

Omówienie podstawowych pojęć związanych z warsztatem naukowym (aparat naukowy, źródło, opracowanie).

Terminologia fachowa przydatna w badaniach problemów militarnych oraz służb mundurowych.

Omówienie wybranych pojęć i problemów, których znajomość jest niezbędna w pracy naukowej związanej z wojskoznawstwem (np. problemy struktury organizacyjnej sił zbrojnych, systemy stopni wojskowych, itp.).

Bibliografie, technika pracy z bibliografiami, bibliografie związane tematycznie z wojskiem i służbami mundurowymi.

Zbieranie materiałów źródłowych, fiszki bibliograficzne i merytoryczne, zapisy bibliograficzne.

Aparat naukowy w pracy; technika sporządzania przypisów, technika pisania pracy naukowej.

Omówienie najważniejszej literatury fachowej oraz czasopism naukowych o tematyce historyczno-wojskowej.

Omówienie metod badawczych stosowanych w historii wojskowej.

Nauki pomocnicze historii wojskowej.

Literatura:

M. Pawlak, J. Serczyk, Podstawy badań historycznych, Bydgoszcz 1992;

B. Miśkiewicz, Wprowadzenie do badań historycznych, Poznań 1993;

B. Miśkiewicz, Badania historycznowojskowe. Przedmiot, podstawy badawcze, metodyka, Poznań 2006;

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach, aktywność podczas zajęć, pozytywna ocena ze sprawdzianu pisemnego

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Maciej Krotofil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Maciej Krotofil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Maciej Krotofil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)