Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie dokumentacją wojskową i służb mundurowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-W-ZDW-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie dokumentacją wojskową i służb mundurowych
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Aby przystąpić do realizacji przedmiotu „Zarządzanie dokumentacją wojskową i służb mundurowych”, student musi wcześniej zakończyć kurs przedmiotów:

- Węzłowe problemy współczesnej organizacji i funkcjonowania wojska i służb mundurowych,

- Wstęp do archiwistyki i zarządzania dokumentacją.

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- uczestnictwo w zajęciach – 30 godz., 1 pkt. ECTS,

2. Czas poświęcony na pracę indywidualna studenta:

- wymagane powtórzenie materiału, wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek – 15 godz., 0,5 pkt. ECTS,

- zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć – 15 godz., 0,5 pkt. ECTS,

- opracowanie materiałów na zajęcia i wykonanie zadań domowych – 15 godz., 0,5 pkt. ECTS.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do sprawdzianu – 45 godz., 1,5 ECTS.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma uporządkowaną wiedzę na temat kompleksowego postępowania z dokumentacją wojskową i służb mundurowych, a w szczególności gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania archiwalnego zasobu wojskowego i służb mundurowych – K_W13

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Integruje wiedzę z zakresu zarządzania dokumentacją z wiedzą o wojsku i służbach mundurowych i potrafi ją stosować w odniesieniu do zadań i potrzeb wojska i służb mundurowych – K_U04

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi pracować w zespole, przyjmując w nim również role kierowniczą, pojawiające się podczas postępowania z dokumentacją wojskową i służb mundurowych – K_K02

K2: Szanuje oraz promuje tradycje Wojska Polskiego, Policji oraz innych służb mundurowych zapisane w dokumentacji wytwarzanej przez te instytucje. Zdaje sobie sprawę ze znaczenia postaw patriotycznych – K_K05

K3: Dostrzega zróżnicowaną i wielowarstwową strukturę społeczną z uwzględnieniem wojska i służb mundurowych w kontekście świadczenia archiwalno-dokumentacyjnych usług informacyjno-medialnych na rzecz społeczeństwa informacji i wiedzy – K_K04

Metody dydaktyczne:

1. Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz.

2. Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny,

- opis,

- pogadanka.

3. Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu.

4. Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie,

- metody służące prezentacji treści,

- metody wymiany i dyskusji.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów w uporządkowany i pogłębiony z zasadami zarządzania dokumentacją we współczesnych instytucjach wojskowych i służb mundurowych, z mechanizmami pracy ich kancelarii i archiwów bieżących.

Pełny opis:

W czasie zajęć studentom jest przekazywana wiedza na temat zarządzania dokumentacją we współczesnych instytucjach i organizacjach mundurowych. Kończąc kurs studenci wiedzą co jest istotą zarządzania dokumentacji i jakie znaczenie ma to działanie dla poprawnego i bezpiecznego funkcjonowania wojska, policji i innych podobnych instytucji. Znają strukturę współczesnych kancelarii. Wiedzą do czego służą instrukcje kancelaryjne, wykazy akt i instrukcje archiwalne. Potrafią wskazać ich mocne i słabe strony, a także posługiwać się nimi. W szczególności umieją wykonywać najważniejsze czynności kancelaryjne: przyjmować korespondencję, rejestrować wpływająca korespondencję oraz dokumentację spraw, łączyć wpływy w sprawy i je oznaczać, przygotowywać czystopisy. Wiedzą w jaki sposób przekazywać dokumentację z kancelarii i archiwów bieżących.

Literatura:

- R. Degen, Jeszcze o instrukcji kancelaryjnej, [w:] Zarządzanie dokumentacją, archiwistyka i ... koty. Księga Jubileuszowa Profesor Haliny Robótki, red. R. Degen, M. Jabłońska, W. K. Roman, Warszawa 2016, s. 44–55.

- R. Degen, Zarządzanie dokumentacją w polskich badaniach, [w:] Zarządzanie dokumentacją. Badania i dydaktyka (Biblioteka Zarządcy Dokumentacji, t. 7), red. R. Degen, M. Jabłońska, Toruń 2016, s. 37–58.

- Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik, oprac. zbior. pod red. E. Borodija, Warszawa 2009 i późniejsze.

- H. Robótka, Współczesna biurowość: zagadnienia ogólne, Toruń 2010.

- M. Smoczyński, Wykaz akt jako narzędzie sprawnego zarządzania dokumentacją, [w:] Zarządzanie dokumentacją w instytucji. Czynniki sprzyjające i ograniczenia, red. R. Degen, M. Jabłońska, Toruń 2020, s. 27–44.

- K. Stryjkowski, Vademecum kancelaryjno-archiwalne, Poznań 2011.

Oprócz wskazanych opracowań, studenci powinni znać obowiązujące przepisy kancelaryjne i archiwalne dla wojska polskiego i służb mundurowych.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny - W1, U1

Aktywność na zajęciach - K1, K2, K3

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Degen
Prowadzący grup: Robert Degen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Degen
Prowadzący grup: Robert Degen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Degen
Prowadzący grup: Robert Degen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Degen
Prowadzący grup: Robert Degen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.