Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Źródłoznawstwo wojskowe i służb mundurowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-W-ZWiSM-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Źródłoznawstwo wojskowe i służb mundurowych
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w zajęciach dydaktycznych: 30 godzin (1 punk ECTS).

Przygotowanie do zajęć w ramach zadawanych tematów: 30 godzin (1 punkt ECTS).

Przygotowanie pracy pisemnej: 25 godzin (1 punkt ECTS).

Efekty uczenia się - wiedza:

Student ma wiedzę na temat różnorodnych typów źródeł historycznych i uwarunkowań ich powstawania ze szczególnym uwzględnieniem źródeł do dziejów wojska i służb mundurowych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi dokonywać właściwej klasyfikacji źródeł i oceny ich wartości poznawczej.

Student posiada umiejętność poszukiwania źródeł historycznych do dziejów wojska i służb mundurowych oraz ich krytyki, analizy i opracowywania.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego. Student prezentuje efekty swojej pracy w formie pisemnej.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja na zadany temat.

Praca z tekstem źródłowym.

Przygotowanie pracy pisemnej przez studenta.

Skrócony opis:

Zapoznanie z różnorodnymi typami źródeł historycznych i uwarunkowaniami ich powstawania ze szczególnym uwzględnieniem źródeł do dziejów wojska i służb mundurowych.

Pełny opis:

Pojęcie źródła historycznego, metody podziału i klasyfikacji źródeł archiwalnych ze szczególnym uwzględnieniem źródeł do dziejów wojska, służb mundurowych i specjalnych.

Omówienie najważniejszych bibliotek naukowych w Polsce (zwłaszcza specjalizujących się w zbiorach dotyczących wojska i służb mundurowych); technika pracy w bibliotekach.

Omówienie najważniejszych archiwów w Polsce (zwłaszcza posiadających źródła do historii wojskowej i służb mundurowych).

Omówienie techniki pracy w archiwach.

Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie – omówienie zasobu i sposobu pracy w tym archiwum.

Omówienie oraz praktyczna analiza poszczególnych typów źródeł najczęściej występujących w badaniach wojskoznawczych.

Charakterystyka najważniejszych źródeł do dziejów militarnych Polski.

Krytyka źródeł – omówienie i ćwiczenia praktyczne.

Problemy związane z edycją źródeł.

Literatura:

M. Pawlak, J. Serczyk, Podstawy badań historycznych, Bydgoszcz 1992;

B. Miśkiewicz, Wprowadzenie do badań historycznych, Poznań 1993;

Źródła w badaniach historii wojskowej, red. K. Pindel, Toruń 2004;

B. Miśkiewicz, Badania historycznowojskowe. Przedmiot, podstawy badawcze, metodyka, Poznań 2006;

„Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej”;

Informatory o zasobach archiwalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach, aktywność podczas zajęć, pozytywna ocena z przygotowanej pracy pisemnej.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Maciej Krotofil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Maciej Krotofil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Maciej Krotofil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)