Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wykład ogólnowydziałowy (Mikołaj Kopernik - życie, dzieła i dziedzictwo)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-WOW:17-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wykład ogólnowydziałowy (Mikołaj Kopernik - życie, dzieła i dziedzictwo)
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Punkty ECTS: 2

Całkowity nakład pracy studenta:

1) 30 godzin wykładu – 1 punkt ECTS;

2) 15 godzin na zapoznanie się z literaturą – 0,5 punktu ECTS;

3) 15 godzin na przygotowanie się do krótkiego testu podsumowującego kurs – 0,5 ECTS; łączna liczba godzin: 60

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W6 – zna i rozumie w stopniu elementarnym relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi wydarzeniami oraz ich wpływ na świadomość i tożsamość ludzi i społeczeństw

K_W09 – posiada podstawową wiedzę pozwalającą na analizę i interpretację wytworów cywilizacji przydatnych dla poznania epok historycznych (H1A_W01; H1A_W07)

K_W10 – zna różne źródła informacji; rozumie ich przydatność w badaniach historycznych (H1A_W07)

K_W11 – ma elementarną wiedzę o miejscu historii wśród innych nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami, rozumie cele prowadzenia badań historycznych; rozumie i objaśnia znaczenie historii w obszarze nauk humanistycznych (H1A_W01)


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 – Zdobywa wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny pod kierunkiem opiekuna naukowego, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjnych, technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji (H1A_U03)

K_U02 – Potrafi wskazać, uzasadnić i omówić wzajemne relacje różnych kierunków badań historycznych (H1A_U04)

K_U05 – Potrafi zdefiniować i zastosować w mowie i piśmie podstawową terminologię w zakresie historii i pokrewnych zarówno w pracy badawczej, jak i w popularyzacji wiedzy historycznej (H1A_U04)

K_U09 – Potrafi formułować i uzasadniać własne opinie dotyczące ważnych zagadnień życia publicznego (H1A_U08; H1A_U09; H1A_U06)

K_U10 – Formułuje tezy i argumentuje z wykorzystaniem poglądów innych autorów prac historycznych (H1A_U06)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 – Ma świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie historycznym, ogólno humanistycznym, jak też kompetencji społecznych (H1A_K01)

K_K03 – Ma świadomość wartości kultury historycznej, na którą składa się znajomość dziejów dyscyplin, świadectw, metod i korzeni historycznych kultury (H1A_K05, H1A_K06)

K_K09 – Docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy (H1A_K05)

K_K12 – Docenia rolę nauk historycznych i pokrewnych dla kształtowania więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym (H1A_K06)


Metody dydaktyczne:

- wykład z użyciem prezentacji multimedialnych,

- rozmowa nauczająca,

- praca z tekstem

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Wykład został zaplanowany jako przegląd zagadnień związanych z postacią Mikołaja Kopernika, patrona Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jego dziełami i dziedzictwem, które stało się konsekwencją jego pracy. W czasie kolejnych spotkań studenci poznają różne sfery zainteresowań badawczych samego Mikołaja Kopernika, jak i naukowców zajmujących się jego życiem i dziełami, podzielone zgodnie z nowoczesną klasyfikacją dyscyplin naukowych, a co za tym idzie – poszczególnych kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie.

Pełny opis:

1. Czym skorupka za młodu…, czyli o kapitale społecznym, kulturowym i symbolicznym Kopernika

Tekst obowiązkowy: Krzysztof Mikulski, Mikołaj Kopernik. Środowisko społeczne, pochodzenie i młodość, Toruń 2015.

Słowa kluczowe: Toruń, Lidzbark Warmiński, rodzina Koperników, rodzina Watzenrode

2. Disco, discere, czyli kształcenie uniwersyteckie w czasach Mikołaja Kopernika

Tekst obowiązkowy: Mieczysław Markowski, Uniwersytet krakowski jako miejsce duchowych narodzin Mikołaja Kopernika, Kraków 1993.

Słowa kluczowe: podróże edukacyjne, programy nauczania, dostępność edukacji

3. Mikołaj Kopernik, kanonik warmiński – administrator, prawnik, dowódca

Tekst obowiązkowy: Jerzy Sikorski, Wieża, dom i obserwatorium fromborskie Mikołaja Kopernika oraz jego folwarki, [w:] Kopernik na Warmii: życie i działalność publiczna, działalność naukowa, środowisko, kalendarium, pod red. J. Jasińskiego, B. Koziełło-Poklewskiego, J. Sikorskiego, Olsztyn 1973.

Słowa kluczowe: Frombork, Warmia, Olsztyn, Nysa

4. Nauka w czasach Mikołaja Kopernika

Tekst obowiązkowy: Michał Kokowski, Kulturowy charakter wielkich zmian naukowych, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, t. 45: 2008, z. 1, s. 83–102.

Słowa kluczowe: paradygmat naukowy, republique de lettres w XV i XVI wieku, komunikacja naukowa

5. Filozofia i sztuka przekładu Mikołaja Kopernika

Tekst obowiązkowy: Paweł Czartoryski, Tradycja literacka łacińskich przekładów epistolografów greckich a Kopernikowski przekład “Listów obyczajowych, sielskich i miłosnych” Teofilakta Symokatty wydany w Krakowie w 1509 r., „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, t. 33: 1988, s. 137–146.

Michał Heller, Kopernik jako relatywista, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, nr 2: 1972, s. 235–242

http://kpbc.umk.pl/dlibra/applet?content_url=/Content/46245/Copernicana_010_08.djvu&handler=djvu&sec=false [dostęp 8.02.2016]

Słowa kluczowe: Teofilakt Symokatta, nauczanie i tłumaczenie języków klasycznych, relatywizm w filozofii

6. Kartografia Mikołaja Kopernika

Tekst obowiązkowy:

Teresa Borawska, Zarys historii kartografii do XVI w., http://copernicus.torun.pl/nauka/kartografia/1/ [dostęp: 8.02.2016]

Józef Babicz, Mikołaj Kopernik a geografia, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, t. 18: 1973, z. 3, s. 495–502.

Słowa kluczowe: średniowieczne itineraria, mappa mundi

7. Ekonomia Mikołaja Kopernika

Tekst obowiązkowy:

Stefan Cackowski, Mikołaj Kopernik jako ekonomista, Toruń 1970.

Leszek Zygner, Ważniejsze koncepcje ekonomiczne od starożytności do renesansu, http://copernicus.torun.pl/nauka/ekonomia/2/ [dostęp: 8.02.2016]

Słowa kluczowe: nominalistyczna i metalistyczna koncepcja pieniądza, prawo Kopernika-Greshama

8. Medycyna Mikołaja Kopernika

Tekst obowiązkowy: Ryszard W. Gryglewski, Rozwój medycyny od starożytności do XV wieku, http://copernicus.torun.pl/nauka/medycyna/1/ [dostęp: 8.02.2016]

Slowa kluczowe: Hipokrates, Galen, Andreas Vesalius

9. Astronomia Mikołaja Kopernika – wprowadzenie

Tekst obowiązkowy:

Jarosław Włodarczyk, Rozwój astronomii od starożytności do XV wieku, http://copernicus.torun.pl/nauka/astronomia/2/ [dostęp: 8.02.2016]

Jarosław Włodarczyk, Astronomia przed wynalezieniem teleskopu, http://copernicus.torun.pl/rewolucja/rozwoj/1/ [dostęp: 8.02.2016]

Słowa kluczowe: zodiak, Pitagoras, Ptolemeusz, Johannes de Sacrobosco, Tablice alfonsyńskie

10. Astronomia Mikołaja Kopernika – istota i konsekwencje

Tekst obowiązkowy:

Owen Gingerich, Książka, której nikt nie przeczytał, tłum. J. Włodarczyk, Warszawa 2004.

Michał Kokowski, Recepcja odkrycia w Europie - poglądy Kościoła i innych uczonych na teorię heliocentryczną http://copernicus.torun.pl/rewolucja/recepcja/2/ [dostęp: 8.02.2016]

Słowa kluczowe: Tycho Brahe, Johannes Kepler, koncepcje kosmologiczne

11. Archeologia, antropologia i genetyka o Mikołaju Koperniku

Tekst obowiązkowy:

Jerzy Sikorski, Grób Mikołaja Kopernika w katedrze biskupów warmińskich we Fromborku na tle praktyki grzebalnej kapituły w XV–XVIII wieku, [w:] Poszukiwania grobu Mikołaja Kopernika, pod red. J. Gąssowskiego, Pułtusk 2005.

Henryk Ritz, Appendix (Mikołaja Kopernika grób i doczesne szczątki w katedrze fromborskiej odnalezione oraz na wieczną rzeczy pamiątkę zachowane? Refleksje i spostrzeżenia dotyczące poszukiwań, identyfikacji oraz metody badań naukowych), [w:] T. Borawska przy współudziale Henryka Ritza, Mikołaj Kopernik i jego świat, Toruń2014, s. 409–453.

Słowa kluczowe: genealogia mitochondrialna, Frombork, współczesne metody badań archeologicznych

12. Sztuka o Mikołaju Koperniku

Tekst obowiązkowy: Józef Flik, Portret Mikołaja Kopernika z Muzeum Okręgowego w Toruniu. Studium warsztatu malarskiego, Toruń 1990

http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=48791&action=ChangeLanguageAction&language=pl [dostęp: 8.02.2016]

Materiały pomocnicze: http://copernicus.torun.pl/galeria/wizerunki/

Słowa kluczowe: malarstwo portretowe, portrety Mikołaja Kopernika, konserwacja malarstwa

13. Historia życia prywatnego Mikołaja Kopernika

Tekst obowiązkowy:

Krzysztof Mikulski, Życie prywatne Mikołaja Kopernika, czyli sprawa Anny Schilling, [w:] In tempore belli et pacis. Ludzie – Miejsca – Przedmioty. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Janowi Szymczakowi w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowo-dydaktycznej, pod red. T. Grabarczyka, A. Kowalskiej-Pietrzak, T. Nowaka, Warszawa 2011, s. 207–212.

Słowa kluczowe: Anna Schilling, historia życia prywatnego

14. Historiografia o dziełach Mikołaja Kopernika

Tekst obowiązkowy:

Roger Chartier, The order of books. Readers, authors, and libraries in Europe between the fourteenth and eighteenth centuries, Stanford 2014.

Słowa kluczowe: komunikacja społeczna, piśmiennictwo, księgozbiory i kolekcje

15. Test

Zakres tematyczny: wykłady i teksty obowiązkowe

Literatura:

Babicz J., Mikołaj Kopernik a geografia, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, t. 18: 1973, z. 3, s. 495–502.

Birkemajer L. A., Stromata copernicana. Studja, poszukiwania i materjały biograficzne, Kraków 1924.

Birkenmajer L. A., Mikołaj Kopernik jako uczony, twórca i obywatel, Kraków 1923.

Birkenmajer L. A., Mikołaj Kopernik, cz. I: Studya nad pracami Kopernika oraz materiały biograficzne, Kraków 1900.

Biskup M., Regesta Copernicana, Wrocław 1973.

Borawska T. przy współudziale H. Rietza, Mikołaj Kopernik i jego świat. Środowisko. Przyjaciele. Echa wielkiego odkrycia, Toruń 2014.

Borawska T., Tiedemann Giese (1480-1550) w życiu wewnętrznym Warmii i Prus Królewskich, Olsztyn 1984.

Borawska T., Zarys historii kartografii do XVI w., http://copernicus.torun.pl/nauka/kartografia/1/ [dostęp: 8.02.2016]

Cackowski S., Mikołaj Kopernik jako ekonomista, Toruń 1970.

Chartier R., The order of books. Readers, authors, and libraries in Europe between the fourteenth and eighteenth centuries, Stanford 2014.

Czartoryski P., Tradycja literacka łacińskich przekładów epistolografów greckich a Kopernikowski przekład “Listów obyczajowych, sielskich i miłosnych” Teofilakta Symokatty wydany w Krakowie w 1509 r., „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, t. 33: 1988, s. 137–146.

Drewnowski J., Mikołaj Kopernik w świetle swej korespondencji, Wrocław 1978.

Flik J., Portret Mikołaja Kopernika z Muzeum Okręgowego w Toruniu. Studium warsztatu malarskiego, Toruń 1990

http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=48791&action=ChangeLanguageAction&language=pl [dostęp: 8.02.2016]

Gingerich O., Książka, której nikt nie przeczytał, tłum. J. Włodarczyk, Warszawa 2004.

Gingerich O., MacLachlan J., Mikołaj Kopernik. Gdy Ziemia stała się planetą, Pułtusk 2005.

Górski K., Dom i środowisko rodzinne Mikołaja Kopernika, wyd. 3, Toruń 1987; wyd. 4, [w:] Mikołaj Kopernik i jego czasy, ze wstępem T. Borawskiej, Toruń 2013, s. 139–175.

Górski K., Łukasz Watzenrode, życie i działalność polityczna (1447–1512), Wrocław 1973.

Górski K., Mikołaj Kopernik. Środowisko społeczne i samotność, wyd. 2. Toruń 2012.

Grób Mikołaja Kopernika. Odkrycie i identyfikacja, pod red. J. Gąssowskiego, Pułtusk 2010.

Gryglewski R. W., Rozwój medycyny od starożytności do XV wieku, http://copernicus.torun.pl/nauka/medycyna/1/ [dostęp: 8.02.2016]

Grzybowski S., Mikołaj Kopernik, wyd. 2, Warszawa 1972.

Heller M., Kopernik jako relatywista, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, nr 2: 1972, s. 235–242

http://kpbc.umk.pl/dlibra/applet?content_url=/Content/46245/Copernicana_010_08.djvu&handler=djvu&sec=false [dostęp 8.02.2016]

Iwańczak W., Do granic wyobraźni. Norymberga jako centrum wiedzy geograficznej i kartograficznej w XV i XVI wieku, Warszawa 2005.

Jasiński T., Imigracja westfalska do Prus w okresie późnego średniowiecza (XIII–XV w.), [w:] Niemcy–Polska w średniowieczu, pod red. J. Strzelczyka, Poznań 1986.

Jasiński T., Dom rodzinny Mikołaja Kopernika. Przyczynek do studiów nad socjotopografią późnośredniowiecznego miasta, „Kwartalnik Historyczny”, t. 92, 1986, s. 861–884.

Kokowski M., Kulturowy charakter wielkich zmian naukowych, “Zagadnienia Naukoznawstwa”, t. 45: 2008, z. 1, s. 83–102.

Kokowski M., Recepcja odkrycia w Europie – poglądy Kościoła i innych uczonych na teorię heliocentryczną http://copernicus.torun.pl/rewolucja/recepcja/2/ [dostęp: 8.02.2016]

Kokowski M., Różne oblicza Mikołaja Kopernika. Spotkania z historią interpretacji, Warszawa–Kraków 2009.

Kopernik na Warmii. Życie i działalność publiczna. Działalność naukowa. Środowisko. Kalendarium, Olsztyn 1973.

Małłek J., Mikołaj Kopernik. Szkice do portretu, Toruń 2015.

Markowski M., Uniwersytet krakowski jako miejsce duchowych narodzin Mikołaja Kopernika, Kraków 1993.

Mikołaj Kopernik i jego czasy, Toruń 2013.

Mikulski K., Kopiński K., Herbarz patrycjatu toruńskiego, t. 2, Toruń 2015.

Mikulski K., Mieszczanie toruńscy w kapitule warmińskiej i chełmińskiej, [w:] Duchowieństwo kapitulne w Polsce średniowiecznej i wczesnonowożytnej. Pochodzenie i funkcjonowanie elity kościelnej, pod red. A. Radzimińskiego, Toruń 2000, s. 101–116.

Mikulski K., Mikołaj Kopernik. Środowisko społeczne, pochodzenie i młodość, Toruń 2015

Mikulski K., Przestrzeń i społeczeństwo Torunia od końca XIV do początków XVIII wieku, Toruń 1999.

Mikulski K., Pułapka niemożności. Społeczeństwo nowożytnego miasta wobec procesów modernizacyjnych (na przykładzie Torunia w XVII i XVIII w.), Toruń 2004.

Mikulski K., Struktura etniczna mieszkańców i status społeczny ludności pochodzenia polskiego w Toruniu od końca XIV do połowy XVII wieku, „Roczniki Historyczne”, t. 63, 1997, s. 111-129.

Mikulski K., Watzenrodowie i kapituła warmińska (Rola związków rodzinnych w duchownych karierach mieszczan toruńskich w XIV–XV w.), [w:] Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów. Studia historyczne ofiarowane Antoniemu Gąsiorowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, pod red. T. Jasińskiego, T. Jurka, J. M. Piskorskiego, Poznań 1997, s. 358–371.

Mikulski K., Wokół toruńskich korzeni Mikołaja Kopernika: Genealogie rodzin spokrewnionych i wywód przodków astronoma, [w:] Grób Mikołaja Kopernika. Odkrycie i identyfikacja, pod red. J. Gąssowskiego, Pułtusk 2010, s. 97–127.

Mikulski K., Życie prywatne Mikołaja Kopernika, czyli sprawa Anny Schilling, [w:] In tempore belli et pacis. Ludzie – Miejsca – Przedmioty. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Janowi Szymczakowi w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowo-dydaktycznej, pod red. T. Grabarczyka, A. Kowalskiej-Pietrzak, T. Nowaka, Warszawa 2011, s. 207–212.

Nowak Z. H., Kultura umysłowa Prus Królewskich w czasach Kopernika, Toruń 1972.

Pawlak M., Studia uniwersyteckie młodzieży z Prus Królewskich w XVI–XVIII w., Toruń 1988.

Poszukiwanie grobu Mikołaja Kopernika, pod red. J. Gąssowskiego, Pułtusk 2005.

Prosopographischer Katalog zu den Brügger Steuerlisten (1360–1390), bearb. v. I. Dierck, S. Dünnebeil, R. Rößner, [w:] Hansekaufleute in Brügge, hrsg. v. W. Paravicini, H. Wernicke, Tl. 3, Frankfurt am Main 1999, s. 373.

Prowe L., Nicolaus Coppericus, Bd. 1: Das Leben, Tl. 1: 1473–1512, Berlin 1883.

Rospond S., Polskość Mikołaja Kopernika z rodu Ślązaka, Opole 1972.

Sikorski J., Grób Mikołaja Kopernika w katedrze biskupów warmińskich we Fromborku na tle praktyki grzebalnej kapituły w XV–XVIII wieku, [w:] Poszukiwania grobu Mikołaja Kopernika, pod red. J. Gąssowskiego, Pułtusk 2005.

Sikorski J., Mikołaj Kopernik na Warmii, Olsztyn 1968.

Sikorski J., Prywatne życie Mikołaja Kopernika, Olsztyn 1973.

Sikorski J., Wieża, dom i obserwatorium fromborskie Mikołaja Kopernika oraz jego folwarki, [w:] Kopernik na Warmii : życie i działalność publiczna, działalność naukowa, środowisko, kalendarium, pod red. J. Jasińskiego, B. Koziełło-Poklewskiego, J. Sikorskiego, Olsztyn 1973.

Szorc A., Dominium warmińskie 1243–1772. Przywilej i prawo chełmińskie na tle ustroju Warmii, Olsztyn 1990.

Wasiutyński J., Kopernik, twórca nowego nieba, Toruń 2007.

Wasiutyński J., The Solar Mystery, Oslo 2003.

Włodarczyk J., Astronomia przed wynalezieniem teleskopu, http://copernicus.torun.pl/rewolucja/rozwoj/1/ [dostęp: 8.02.2016]

Włodarczyk J., Rozwój astronomii od starożytności do XV wieku, http://copernicus.torun.pl/nauka/astronomia/2/ [dostęp: 8.02.2016]

Zygner L., Ważniejsze koncepcje ekonomiczne od starożytności do renesansu, http://copernicus.torun.pl/nauka/ekonomia/2/ [dostęp: 8.02.2016]

Metody i kryteria oceniania:

1) obecność na wykładach (dopuszczalne są dwie nieobecności) – 40 proc. oceny końcowej (K_W6, K_W9, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U05, K_K01, K_K03, K_K09, K_K12);

2) napisanie testu z wynikiem równym lub większym 50 procent punktów za zadania z testu – 60 proc. oceny końcowej (K_U09, K_U10, K_W6, K_W9, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U05, K_K01, K_K03, K_K09, K_K12).

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mikulski
Prowadzący grup: Krzysztof Mikulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mikulski
Prowadzący grup: Krzysztof Mikulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)