Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wykład ogólnowydziałowy (Kontrowersyjnie o polskim średniowieczu)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-WOW:27-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wykład ogólnowydziałowy (Kontrowersyjnie o polskim średniowieczu)
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ogólne wyobrażenie o polskim średniowieczu

Całkowity nakład pracy studenta:

Rozumie znaczenie różnic w poglądach na temat historii wieków średnich Polski i jej powiązań z historią powszechną; zna podstawowe zjawiska i procesy zachodzące w epoce średniowiecza; zna ustrój Polski i krajów sąsiednich w okresie średniowiecza - K_W10.
K_W11 rozpoznaje relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi wydarzeniami.

Efekty uczenia się - wiedza:

Ma uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o historii wieków średnich Polski i jej powiązaniach z historią powszechną; zna podstawowe zjawiska i procesy zachodzące w epoce średniowiecza; zna ustrój Polski i krajów sąsiednich w okresie średniowieczaęę. Jest poinformowany o toczących się dyskusjach w nauce - Kę_W10.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Rozumie znaczenie dyskusji o źródłach historycznych do dziejów Polski średniowiecznej dla ujeć syntetycznych oraz przekazów fabularnych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Ma świadomość znaczenia wyobrażeń społecznych o przeszłości dla współczesnych dyskusji społecznych i politycznych.

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacjami, ilustracjami filmowymi oraz muzyką.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Na wykład składa się omówienie problemów badawczych związanych z:

1. Początkami Państwa Polskiego

2. Miejscem Polski w Europie we wcześniejszym sredniowieczu

2. Relacjami miedzy Polską a Pomorzem i Zakonem Krzyżackim

3. Zjednoczeniem państwa polskiego

4. Nabyciem Rusi Halickiej

5. Unią Polsko-Litewską i zjawiskiem pernamentnego kryzysu w dziejach Polski.

Pełny opis:

j.w.

Literatura:

Z racji konieczności osadzania dziejów Polski w powszechnych kontekstach

za podręcznik posłuży:

Historia dyplomacji polskiej, t.I, Warszawa 1982 (do strony 530)

Dla historii powszechnej: Roman Michałowski, Historia Powszechna. Średniowiecze, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. M. Biskup, G. Labuda, Dzieje zakonu krzyżackiego w Prusach, Gdańsk 1986

2. Historia Pomorza, t. I, cz. 1, pod red Gerarda Labudy, Poznań 1972

3. J.W. Boguniowski, Rozwój historyczny ksiąg liturgii rzymskiej do soboru trydenckiego, Kraków 2001

4.E. Potkowski, Książka i pismo w średniowieczu, Pułtusk 2006

6.K. Kaczmarek, Szkoły i studia polskich dominikanów w okresie średniowiecza, Poznań 2005

8. J. Szymczak, Produkcja i koszty uzbrojenia rycerskiego w Polsce XIII-XV, łódź 1989

9. J. Banaszkiewicz, Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka, Wrocław 1998

10. W. Drelicharz, Annalistyka małopolska XIII-XV wieku, Kraków 2003

11. J. Wenta, Kronika tzw. Galla Anonima, Toruń 2011

13.A. Gąsiorowski, Notariusze publiczni w Wielkopolsce schyłku wieków śtrednich, Poznań 1993

14. K. Skupieński, Funkcje małopolskich dokumentów w sprawach prywatnoprawnych do roku 1306, Lublin 1990

15. K. Skupieński, Notariat publiczny w średniowiecznej Polsce, Lublin 2002

16.Gall Anonim, Kronika Polska, przekład R. Grodecki, Biblioteka Narodowa nr 59, Warszawa 1996

17. Mistrz Wincenty, Kronika polska, przekład B. Kurbis, Biblioteka Narodowa nr 277, Wrocław 1996

18.Kronika Wielkopolska, Warszawa 1965, tłumaczenie K. Abgarowicz,

19. Piotr z Dusburga, Kronika ziemi pruskiej, Toruń 2005

20. Księga henrykowska, tłumaczenie R. Grodecki, Wrocław 2004

Metody i kryteria oceniania:

Rozmowa na ocenę w oparciu o wykład i literaturę

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Wenta
Prowadzący grup: Jarosław Wenta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak wyżej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Wenta
Prowadzący grup: Jarosław Wenta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)