Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wykład ogólnowydziałowy (Karol Wojtyła - Jan Paweł II. Biografia na nowo odkrywana)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-WOW:31-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wykład ogólnowydziałowy (Karol Wojtyła - Jan Paweł II. Biografia na nowo odkrywana)
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza dotycząca historii Kościoła katolickiego w Polsce i na świecie na poziomie szkoły średniej.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne - zob. poniższy wykaz

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- pogadanka
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- obserwacji

Skrócony opis:

Wykład autorski oparty na prowadzonych aktualnie badaniach archiwalnych, ukazujący życie i działalność Karola Wojtyły – Jana Pawła II ze szczególnym uwzględnieniem okresu krakowskiego (1938–1978).

Pełny opis:

1/ Periodyzacja życia Karola Wojtyły – Jana Pawła II.

2/ Przegląd źródeł archiwalnych oraz drukowanych. Biografie i wybrane opracowania.

3/ Pochodzenie i środowisko rodzinne. Rodzice i rodzeństwo. Dzieciństwo, szkoła podstawowa i gimnazjum. Studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, aktor i poeta.

4/ Okupacja, praca fizyczna, początki powołania. Przewodnicy duchowi. Konspiracyjne i jawne studia teologiczne. Rola kard. Adama Stefana Sapiehy. Święcenia kapłańskie. Studia zagraniczne.

5/ Posługa duszpasterska w parafii w Niegowici. Formalizacja doktoratu. Duszpasterz akademicki przy parafii św. Floriana w Krakowie. Praca naukowa i habilitacja. Wykłady na KUL. Twórczość literacka. Początki środowiska i duszpasterstwa turystycznego.

6/ Nominacja i sakra biskupia. Biskup pomocniczy arcybiskupa Eugeniusza Baziaka. Wikariusz kapitulny archidiecezji krakowskiej. Udział i twórczy wkład w prace Soboru Watykańskiego II. Kontakty międzynarodowe.

7/ Arcybiskup metropolita krakowski. Posługa duszpasterska i zaangażowanie charytatywne. Nowe formy pracy pastoralnej. Promotor małżeństwa i rodziny.

8/ Aktywność na forum Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji specjalistycznych. Inicjatywy i zaangażowanie na rzecz odnowy posoborowej Kościoła katolickiego w Polsce.

9/ Kreacja kardynalska. Uczestnik obrad Synodów Biskupów. Praca w kongregacjach. Podróże zagraniczne. Współpracownik papieża Pawła VI.

10/ Rola społeczna i polityczna w Kościele katolickim w Polsce i w rzeczywistości PRL. Zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Przewodniczący i członek komisji specjalistycznych. Rzecznik praw Kościoła katolickiego i osób wierzących.

11/ Synod Duszpasterski Archidiecezji Krakowskiej i I Synod Prowincji Krakowskiej.

12/ Działania władz partyjnych, administracji wyznaniowej oraz aparatu bezpieczeństwa wobec biskupa i metropolity krakowskiego.

13/ Wybór na Stolicę Piotrową i początek pontyfikatu Jana Pawła II. Rewizja polityki wschodniej Watykanu. Apostoł świata. I Pielgrzymka do Ojczyzny. Wobec Solidarności i stanu wojennego. Zamach. II i III Pielgrzymka do Polski.

14/ Wpływ na przemiany społeczno-polityczne w Polsce, w Europie i na świecie. Ambasador kultury chrześcijańskiej. Animator ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego. Obserwator i recenzent polskiego życia politycznego.

15/ Wobec nowych wyzwań duszpasterskich i doktrynalnych. Obrońca ładu międzynarodowego, pokoju i godności osoby ludzkiej. Globalny przywódca religijny i autorytet moralny na przełomie tysiącleci.

16/ Wielki projekt: beatyfikacje i kanonizacje. Światowe Dni Młodzieży. Papież miłosierdzia. Ostatnia podróż do Ojczyzny. Ogólna charakterystyka nauczania papieskiego (konstytucje, adhortacje, listy apostolskie). Bilans i znaczenie pontyfikatu. Próba oceny życia i działalności Karola Wojtyły – Jana Pawła II.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1/ Lecomte Bernard, Pasterz, tłum. M. Romanek, H. Sobieraj, D. Zańko, Kraków 2006.

2/ Moskwa Jacek, Droga Karola Wojtyły, t. 1: Na tron Apostołów 1920–1978; t. 2: Zwiastun wyzwolenia 1978–1989; t. 3: W trzecie tysiąclecie 1990–1998; t. 4: Do domu Ojca. Ostatnia dekada, Warszawa 2010-2011, 2014.

3/ Riccardi Andrea, Jan Paweł II. Biografia, tłum. K. Stopa, Częstochowa 2014.

Literatura uzupełniająca:

1/ Bernstein Carl, Politi Marco, Jego Świętobliwość Jan Paweł II i nieznana historia naszych czasów, Warszawa 1997, 1999.

2/ Burghardt Marta, Wadowickie korzenie Karola Wojtyły, Wadowice 2013.

3/ Dyduch Jan M., Kardynał Karol Wojtyła w służbie Konferencji Episkopatu Polski, Kraków 2007.

4/ Dyduch Jan M., Kardynał Karola Wojtyła w służbie Kościołowi Powszechnemu. Udział w pracach Kurii Rzymskiej i Synodów Biskupich, Kraków 1998.

5/ Jakubczyk M., Solvay i Karola Wojtyła. Książka wydana z okazji 100. urodzin św. Jana Pawła II, Kraków 2020.

6/ Jan Paweł II, Dar i Tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich, Kraków 1996, 2005.

7/ Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005

8/ Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994.

9/ Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy!, Kraków 2004.

10/ Jan Paweł II – miara wielkości człowieka, red. D. Żukowska-Gardzińska, Warszawa 2020.

11/ Kalendarium życia Karola Wojtyły, oprac. A. Boniecki, Kraków 1983.

12/ Karol Wojtyła jako biskup krakowski, red. T. Pieronek, R. M. Zawadzki, Kraków 1988.

13/ Karol Wojtyła – Jan Paweł II człowiek Soboru Watykańskiego II. W 60. rocznicę inauguracji obrad, red. M. Białkowski, Toruń 2023.

14/ Kindziuk Milena, Emilia i Karol Wojtyłowie. Rodzice św. Jan Paweł II, Kraków 2020.

15/ Ku prawdzie i wolności. Komunistyczna bezpieka wobec kard. Karola Wojtyły, red. J. Marecki, F. Musiał, seria „Niezłomni”, Kraków 2009.

16/ Lasota Marek, Donos na Wojtyłę. Karol Wojtyła w teczkach bezpieki, Kraków 2006.

17/ Listy na czas przełomu. Jan Paweł II. Kard. Stefan Wyszyński, red. P. Skibiński, R. Kowalczyk, Kraków 2021.

18/ Młodzieńcze lata Karola Wojtyły. Wspomnienia, red. J. Kydryński, Kraków 1990.

19/ Moskwa Jacek, Kalendarium pontyfikatu Jana Pawła II, Kraków 2013.

20/ Moskwa Jacek, Tajemnice konklawe 1978, Kraków 2018.

21/ Moskwa Jacek, Zostań z nami!, Warszawa 2000.

22/ Papież z fabryki Solvay. Wspomnienia o Karolu Wojtyle, zebrała i oprac. K. Biedrzycka, Kraków 2005.

23/ Półtawska Wanda, Beskidzkie rekolekcje. Dzieje przyjaźni księdza Karola Wojtyły z rodziną Półtawskich, Częstochowa 2008.

24/ Prymas i Papież. Studia poświęcone prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu i papieżowi Janowi Pawłowi II, red. M. Białkowski i W. Rozynkowski, Toruń 2021.

25/ Skrzypczak Robert, Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II. Zbiór wystąpień, Warszawa 2011, 2020.

26/ Szczypka Józef, Jan Paweł II. Rodowód, Warszawa 1991.

27/ Szulc Tad, Papież Jan Paweł II. Biografia, tłum. Z. Uhrynowska-Hanasz, M. Wroczyński, Warszawa 1996, 1998, 1999.

28/ Teczki Wojtyły, wybór, oprac i red. C. Wilanowski, Warszawa 2003.

29/ Urban Jacek, Karola Wojtyły – Jana Pawła II katedra na Wawelu, Kraków 2009.

30/ Urban Jacek, Św. Jan Paweł II jako biskup krakowski, Kraków 2020.

31/ Weigel Georg, Kres i początek. Papież Jan Paweł II – zwycięstwo wolności, ostatnie lata, dziedzictwo, tłum. M. Romanek, Kraków 2012.

32/ Weigel Georg, Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, tłum. M. Tarnowska i in., wyd. 3, Kraków 2005, wyd. 4, Kraków 2012.

33/ Wojtyła Karol, Kazania 1962-1978, Kraków 1979.

34/ Wojtyła Karol, Kościół w tajemnicy Odkupienia. Interpretacja Vaticanum II, wybór i oprac. A. Dobrzyński, Rzym 2012.

35/ Wojtyła Karol, Nauczyciel i Pasterz, t. 1: Listy pasterskie – Komunikaty – Zarządzenia 1959–1978, zebrał i oprac. M. Jagosz, Rzym 1987.

36/ Wojtyła Karol, Nauczyciel i Pasterz, t. 2: Memoriały i pisma do rządu i władz administracyjnych 1959-1978, zebrał i oprac. M. Jagosz, Kraków 1998.

37/ Wojtyła Karol, Odnowa Kościoła i świata. Refleksje soborowe, wybór i oprac. A. Dobrzyński, Rzym 2014.

38/ Wojtyła Karol, Vaticanum II czas twórczego myślenia. Wypowiedzi soborowe, wybór i oprac. A. Dobrzyński, Rzym 2014.

39/ Wojtyła Karol, W służbie Polonii i Kościołowi Powszechnemu, zebrał i oprac. M. Jagosz, Kraków 1999.

40/ Zapis drogi... Wspomnienie „Środowiska” o nieznanym duszpasterstwie księdza Karola Wojtyły, Kraków 2005.

Metody i kryteria oceniania:

1/ Lektura literatury podstawowej.

2/ Pozytywna ocena z testu pisemnego (minimum 60% poprawnych odpowiedzi).

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Białkowski, Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Michał Białkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)