Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wykład ogólnowydziałowy (Zakony rycerskie: źródła, początki, istota)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-WOW:33-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wykład ogólnowydziałowy (Zakony rycerskie: źródła, początki, istota)
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Posiada Ogólne wyobrażenie o dziejach powszechnego i polskiego średniowiecza

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godz + praca własna

Efekty uczenia się - wiedza:

Zna podstawowe fakty z dziejów wypraw krzyżowych i zakonów rycerskich. Rozumie znaczenie różnic w poglądach na temat historii wieków średnich Polski i jej powiązań z historią powszechną; opisuje podstawowe zjawiska i procesy zachodzące w epoce średniowiecza; zna ustrój krajów Europy i bliskiego wschodu w okresie średniowiecza - K_W10.


K_W11 rozpoznaje relacje i zależności pomiędzy opisywaniem przeszłości a aktualnymi wydarzeniami społecznymi, także politycznymi.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Jest poinformowany o toczących się dyskusjach w nauce - Kę_W10.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Rozumie znaczenie dyskusji o źródłach historycznych do dziejów Polski średniowiecznej dla ujęć syntetycznych oraz przekazów fabularnych.

K_W11 rozpoznaje relacje i zależności pomiędzy opisywaniem przeszłości a aktualnymi wydarzeniami społecznymi, także politycznymi.

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacjami, ilustracjami filmowymi oraz muzyką.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Wykład dotyczy dyskusji na temat początków, dziejów, funkcji społecznych oraz historycznych konsekwencji istnienia zakonów rycerskich.

Pełny opis:

Na wykład składają się:

1. Opis dyskusji na temat początków, dziejów oraz konsekwencji istnienia zakonów rycerskich.

2. Wskazania na stan badań nad źródłami do studiów nad laickimi formacjami zakonnymi.

3. Stan badań nad źródłami do dziejów Zakonu Krzyżackiego.

4. Jedność i różnice w formach statutów różnych zakonów.

5. Potrzeby badawcze i edycji.

Literatura:

Die Ordensregel der Johanniter/Malteser, hrsg. v. Gerhard Tonque Lagleder, St. Ottilien 1983.

Piotr z Dusburga, Chronica terrae Prussiae, edd. Jarosław Wenta et Sławomir Wyszomirski, Monumenta Poloniae Historica s.n., t.13, Cracoviae 2007.

La régle du Temple, hrsg. v. Henri de Curzon, Paris 1886.

Die Statuten des Deutschen Ordens nach den ältesten Handschriften, hrsg. v. Max Perlbach, Halle 1890.

Die Urkunden der lateinischen Könige von Jerusalem, bearb. v. Hans Eberhard Mayer, Bd. 3, Monumenta Germaniae Historica, Hannover 2010.

Die ursprüngliche Tempelregel, kritisch untersucht v. Gustav Schnürer, Freiburg i. Br. 1903.

Marie-Luise, Bulst-Thiele, The Influence of St. Bernard of Claivaux on the Formation of the Order of the Knights Templar, in: Gervers (Ed.), The Second Crusade and the Cistercians, New York 1992, s.57-65.

Marie-Luise Bulst-Thiele, Zur Geschichte der Ritterorden und des Königsreich Jerusalem im 13. Jahrhundert bis zur Schlacht bei La Forbie am 17. Oktober 1244, Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, Bd.22:1966, s. 197-226.

Simonetta Cerrini, A new Edition of the Latin and French Rule of the Temple, in: H. Nicholson (Ed.), The Military Orders, vol. 2, Welfare and Warfare, Aldershot 1998, s.207-215.

Alain Demurger, Die Ritter des Herrn. Geschichte der geistlichen Ritterorden, tłum. Wolfgang Kaiser, München 2003: według wydania oryginalnego: Chevaliers du Christ. Les ordres religieux – militaires au Moyen Âge (XIe – XVIe siècles), Paris 2002.

Alain Demurger, Die Templer, Aufstieg und Untergang, 1118-1314, München 1991.

Metody i kryteria oceniania:

Rozmowa na ocenę w oparciu o wykład i literaturę

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Wenta
Prowadzący grup: Jarosław Wenta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)