Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Image and motion in painting and sculpture. Italian art (1250-1550)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1205-OG-EN-IMPS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Image and motion in painting and sculpture. Italian art (1250-1550)
Jednostka: Katedra Historii Sztuki i Kultury
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

„brak”

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach – 30 (1 ECTS)


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):


- zapoznanie się ze specjalistyczną literaturą dotyczącą tematyki wykładu w celu przygotowania się do zaliczenia przedmiotu – 30 (1 ECTS)


Łącznie: 60 godz. ( 2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Rozpoznaje relacje i zależnośći pomiędzy wydarzeniami oraz zjawiskami historyczno-artystycznymi w różnych okresach przeszłości i w czasach obecnych.


Ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu formowania się i ewolucji doktryn artystycznych, gustu i norm estetycznych w perspektywie czasowej.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Komunikuje się w wybranym języku nowożytnym z zastosowaniem terminologii właściwej dla historii sztuki i dziedzin jej pokrewnych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Uznaje i szanuje różnice rzetelnie ukazanych punktów widzenia, warunkowane światem wartości i postawami ludzi w róznychokresach i kontekstach historyczno-kulturowych, wykazując jednocześnie niezalężność i samodzielność własnej myśli.

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny (konwencjonalny) – wykład problemowy

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Image and motion in painting and sculpture. Italian art (1250 – 1550)

Pełny opis:

The lectures will confront the individual artistic solutions with categories and problems in the poetics, rhetorics and art critcism of the time. How painters and sculptures did arrive to represent human motions and to reduce complex (literary) narrations to visible acts? The lectures will concern even the artistic methods of projecting and composing figures and scenes.

Literatura:

Introductory literature: will be specified later.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceniania: egzamin ustny sprawdzający stopień opanowania materiału prezentowanego w trakcie wykładu oraz zawartego w podstawowej literaturze przedmiotu

Kryteria oceniania:

wymagany próg na ocenę dostateczną - 40 %; dostateczny plus – 50%; dobry - 60%; dobry plus - 70%; bardzo dobry - 80%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Heinrich Boesten-Stengel
Prowadzący grup: Heinrich Boesten-Stengel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Heinrich Boesten-Stengel
Prowadzący grup: Heinrich Boesten-Stengel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Image and motion in painting and sculpture. Italian art (1250 – 1550)

Pełny opis:

The lectures will confront the individual artistic solutions with categories and problems in the poetics, rhetorics and art critcism of the time. How painters and sculptures did arrive to represent human motions and to reduce complex (literary) narrations to visible acts? The lectures will concern even the artistic methods of projecting and composing figures and scenes.

More details will be specified later.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)