Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Administracyjne postępowanie egzekucyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-APE-DPS2
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Administracyjne postępowanie egzekucyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, doradztwo podatkowe (s2)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student ma wiedzę o postępowaniu administracyjnym

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta:

3 pkt ECTS = 75 godzin pracy

W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela: 30 godzin

- godziny kontaktowe egzamin – 2 godziny

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu – 20 godzin

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu – 23 godziny


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma pogłębioną wiedzę o egzekucji administracyjnej i jej zasadniczym znaczeniu dla administracji podatkowej – K_W01

W2: ma pogłębioną wiedzę o podmiotach stosunków egzekucyjnych oraz o zasadach nawiązywania, kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków – K_W05

W3: zna i rozumie pojęcia, zasady i środki ochrony z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji – K_W10


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania konkretnych spraw i zjawisk z zakresu problematyki egzekucji administracyjnej – K_U02

U2: potrafi analizować sposób załatwiania konkretnych spraw egzekucyjnych i przebieg postępowania w tych sprawach i na tym tle formułować własne poglądy oraz formułować uzasadnione postulaty de lege ferenda – K_U03

U3: potrafi precyzyjnie prognozować przebieg spraw egzekucyjnych – K_U04

U4:potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, aby w sposób profesjonalny wykonywać pracę zawodową, inspirując innych do takiego działania - K_U13


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu postępowania egzekucyjnego, a także rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego, rozumie znaczenie wiedzy eksperckiej – K_K01Metody dydaktyczne:

Połączenie wykładu informacyjnego (konwencjonalnego) z elementami wykładu konwersatoryjnego i wykładu problemowego

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Administracyjne postępowanie egzekucyjne obejmuje takie zagadnienia jak:

1. Zagadnienia ogólne

2. Zakres stosowania egzekucji administracyjnej

3. Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji

4. Podmioty uczestniczące w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

5. Wszczęcie i przebieg administracyjnego postępowania egzekucyjnego

6. Wstrzymanie czynności egzekucyjnych, postępowania egzekucyjnego oraz egzekucji administracyjnej

7. Umorzenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego

8. Środki egzekucyjne należności pieniężnych

9. Zbieg egzekucji

10. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

11. Postępowanie zabezpieczające

Pełny opis:

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE – 2 godz.

1. Źródła prawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

2. Pojęcie administracyjnego postępowania egzekucyjnego oraz egzekucji administracyjnej

3. Postępowanie egzekucyjne a postępowanie administracyjne

II. ZAKRES STOSOWANIA EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ – 1,5 godz.

1. Zakres podmiotowy

2. Zakres przedmiotowy

III. ZASADY POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO W ADMINISTRACJI – 2 godz.

1. Charakter i rodzaje zasad ogólnych stosowanych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym

2. Katalog zasad postępowania egzekucyjnego: zasada celowości, zasada obowiązku prowadzenia egzekucji, zasada stosowania wyłącznie środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie, zasada stosowania środków prowadzących bezpośrednio do wykonania obowiązku, zasada stosowania najłagodniejszych środków egzekucyjnych, zasada niezbędności, zasada uprzedniego zagrożenia, zasada poszanowania minimum egzystencji, zasada prowadzenia egzekucji w sposób najmniej uciążliwy dla zobowiązanego, zasada gospodarnego prowadzenia egzekucji, zasada niezależności stosowania środków egzekucyjnych od środków represyjnych

IV. PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI – 2,5 godz.

1. Organ egzekucyjny oraz organ rekwizycyjny; właściwość rzeczowa organu egzekucyjnego, właściwość miejscowa organu egzekucyjnego, organ rekwizycyjny

2. Egzekutor, poborca skarbowy, komornik skarbowy

3. Organ właściwy w sprawach udzielania pomocy obcemu państwu oraz korzystania z pomocy obcego państwa

4. Organy sprawujące nadzór nad egzekucją administracyjną

5. Organy udzielające pomocy oraz organy asystujące

6. Wierzyciel

7. Zobowiązany

8. Biegły: biegły skarbowy, biegły sądowy, rzeczoznawca majątkowy

9. Świadkowie

10. Osoby trzecie

11. Podmioty biorące udział w realizacji poszczególnych środków egzekucyjnych: dłużnik zajętej wierzytelności, dozorca oraz zarządca nieruchomości

12. Wykonawca

13. Inne podmioty uczestniczące w realizacji środków egzekucyjnych

V. WSZCZĘCIE I PRZEBIEG POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO – 2 godz.

1. Stadia postępowania egzekucyjnego

2. Czynności poprzedzające wszczęcie egzekucji administracyjnej: czynności wierzyciela, czynności organu egzekucyjnego

3. Wszczęcie egzekucji administracyjnej oraz jej przebieg

4. Zakończenie egzekucji a dalszy bieg postępowania egzekucyjnego

VI. ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO – 0,5 godz.

1. Przyczyny zawieszenia postępowania egzekucyjnego

2. Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania

3. Skutki prawne zawieszenia postępowania

4. Podjęcie zawieszonego postępowania

VII. WSTRZYMANIE CZYNNOŚCI EGZEKUCYJNYCH, POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO ORAZ EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ – 0,5 godz.

VIII. UMORZENIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO – 0,5 godz.

1. Przyczyny umorzenia postępowania egzekucyjnego

2. Tryb oraz forma umorzenia postępowania egzekucyjnego

3. Skutki prawne umorzenia postępowania egzekucyjnego

IX. ŚRODKI EGZEKUCYJNE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH (analiza wybranych środków) – 13 godz.

1. Zasady stosowania środków egzekucyjnych należności pieniężnych

2. Egzekucja z pieniędzy

3. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

4. Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego

5. Egzekucja z rachunków bankowych

6. Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych

7. Egzekucja z instrumentów finansowych

8. Egzekucja z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych

9. Egzekucja z weksla

10. Egzekucja z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej

11. Egzekucja z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

12. Egzekucja z ruchomości

13. Egzekucja z nieruchomości

X. ZBIEG EGZEKUCJI – 1 godz.

1. Pojęcie zbiegu

2. Zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej

3. Zbieg kilku egzekucji administracyjnych

XI. ŚRODKI PRAWNE W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI – 3 godz.

1. Pojęcie oraz klasyfikacja środków prawnych

2. Administracyjne środki prawne uregulowane w ustawie egzekucyjnej: zarzut w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wniosek o wyłączenie prawa do rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji, zażalenie, skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora, skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego, skarga na bezczynność wierzyciela, środki prawne stosowane w związku z prowadzeniem określonego rodzaju egzekucji

2. Środki prawne unormowane w przepisach k.p.a.

3. Środki ochrony sądowej: powództwo przeciwegzekucyjne zobowiązanego (powództwo opozycyjne), powództwo przeciwegzekucyjne osoby trzeciej (powództwo ekscydencyjne), powództwo o pozostawienie pomieszczeń w użytkowaniu zobowiązanego, skarga do sądu administracyjnego

XII. POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE – 2 godz.

1. Pojęcie i zakres postępowania zabezpieczającego

2. Przesłanki zabezpieczenia

3. Podmioty uczestniczące w postępowaniu zabezpieczającym

4. Wszczęcie i przebieg postępowania zabezpieczającego

5. Zbieg zabezpieczenia

6. Środki zabezpieczające należności pieniężnych

7. Środki zabezpieczające wykonanie obowiązków niepieniężnych

8. Środki prawne w postępowaniu zabezpieczającym

9. Czas trwania zabezpieczenia

Literatura:

Literatura podstawowa:

T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne postępowanie egzekucyjne, Toruń 2020

Literatura dodatkowa:

1. B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Wydanie X, Warszawa 2012. i kolejne

2. J. Dembczyńska, P. Pietrasz, K. Sobieralski, R. Suwaj, Praktyka administracyjnego postępowania egzekucyjnego, Wrocław 2009.

3. W. Grześkiewicz, Egzekucja administracyjna – teoria i praktyka z orzecznictwem sądowoadministracyjnym, Warszawa 2006.

4. R. Hauser, Z. Leoński, A. Skoczylas, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2011 i kolejne wydania

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin - dwie możliwości (opisowy, testowy):

1. Egzamin opisowy pisemny bądź ustny:

Egzamin składa się z od 3 – 5 pytań opisowych, ocenianych w skali 2-5. Zaliczenie egzaminu wymaga uzyskania ocen pozytywnych z odpowiedzi na większość pytań.

Ocena końcowa po spełnieniu powyższych warunków jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen, przy założeniu, że odpowiedzi na poszczególne pytania oceniane są następująco:

bdb - wyczerpująca odpowiedź na pytanie;

db - odpowiedź zawierająca wszystkie istotne elementy z drobnymi uchybieniami;

dst - odpowiedź zawierająca podstawowe elementy charakteryzujące omawianą instytucję.

W przypadku wyliczeń ocena jest uzależniona od liczby wskazania prawidłowych elementów w stosunku do pełnego ich katalogu.

2. Egzamin testowy (w szczególnych przypadkach, np. zagrożenia epidemicznego)

- 20-30 pytań, czas od 30-40sekund na odpowiedź;

- ocena dst – minimum 55% prawidłowych odpowiedzi;

- dst+ - 66-75%;

- db – 76-85%;

- db+ - 86-95%;

- bdb – od 95%.

Egzamin weryfikuje: K_W01, K_W05, K_W10, K_U02, K_U03, K_U04, K_U13, K_K01

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Rączka
Prowadzący grup: Piotr Rączka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Rączka
Prowadzący grup: Piotr Rączka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Rączka
Prowadzący grup: Piotr Rączka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)