Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Administracyjne postępowanie egzekucyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-APE-N1
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Administracyjne postępowanie egzekucyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty do stypendium naukowego - WPiA
Przedmioty obowiązkowe, administracja (n1)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Student/ka uzyskuje za zaliczenie zajęć 5 pkt ECTS, co odpowiada nakładowi ok. 125 godzin pracy, z czego:

- udział w zajęciach, ćwiczeniach oraz konsultacje z prowadzącym (43 h)

- bieżące przygotowanie się do zajęć, wykonanie prac domowych, praca własna z literaturą przedmiotu, przygotowanie się do końcowego zaliczenia przedmiotu (82 h)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - zaawansowana wiedza o charakterze postępowania egzekucyjnego i jego zasadniczym znaczeniu dla administracji publicznej K_W01

W2 - zaawansowana wiedza o różnych rodzajach instytucji administracyjno-prawnych i ich strukturach, w szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji w postępowaniu egzekucyjnym w administracji K_W02

W3 - zaawansowana wiedza o stosunkach egzekucyjnych zachodzących pomiędzy różnymi podmiotami w postępowaniu egzekucyjnym w administracji i ich specyfice K_W03

W4 - zaawansowana wiedza o podmiotach stosunków egzekucyjnych oraz o zasadach nawiązywania, kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, wiedza o człowieku jako o podmiocie stosunku egzekucyjnego - interesancie i urzędniku oraz o podmiocie systemu ochrony praw człowieka w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym K_W05

W5 - zaawansowana wiedza o technikach i narzędziach informatycznych pozyskiwania danych o obowiązujących przepisach, orzecznictwie i glosach do nich, które pozwalają opisywać oraz wyjaśniać różne sytuacje faktyczne i prawne (kazusy) w postępowaniu egzekucyjnym w administracji K_W06

W6 - zaawansowana wiedza o normach i regulacjach prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania instytucji administracyjnych w postępowaniu egzekucyjnym, a ponadto o źródłach, naturze i zmianach tych norm i regulacji, wiedza o zasadach i normach etycznych funkcjonujących w administracji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji K_W08

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu nauk administracyjnych i powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów z zakresu egzekucji administracyjnej K_U02

U2 - umiejętność właściwej analizy sposobów załatwiania konkretnych spraw i przebiegu postępowania w tych sprawach w postępowaniu egzekucyjnym w administracji K_U03

U3 - umiejętność prawidłowego stosowania przepisów prawnych w celu rozstrzygania konkretnych spraw w postępowaniu egzekucyjnym w administracji K_U05

U4 - umiejętność przygotowania typowych dla postępowania egzekucyjnego dokumentów prawnych w języku polskim oraz rozumienia takich dokumentów sporządzonych w języku obcym, zwłaszcza w zakresie pomocy państwom Unii Europejskiej K_U09

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - ma świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności, świadomość znaczenia wiedzy eksperckiej w zakresie postępowania egzekucyjnego w administracji K_K01

K2 - umiejętność dostrzegania i identyfikowania problemów moralnych i dylematów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu, umiejętność poszukiwania optymalnych rozwiązań zgodnych z prawem i zasadami etyki zawodowej w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym K_K03

K3 - umiejętność współdziałania w przygotowaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty administracyjno-prawne K_K04

Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład informacyjny (konwencjonalny), analiza przypadków (opis sytuacyjny), wykład problemowy.

Metody poszukujące: projekt, dyskusje w grupach, referaty, zastosowanie interaktywnych technik nauczania (prezentacje, wykorzystanie systemów informacji prawnej dostępnych na UMK i w Internecie).

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- referatu

Skrócony opis:

Administracyjne postępowanie egzekucyjne obejmuje takie zagadnienia jak:

1. Zagadnienia ogólne

2. Zakres stosowania egzekucji administracyjnej

3. Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji

4. Podmioty uczestniczące w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

5. Wszczęcie i przebieg administracyjnego postępowania egzekucyjnego

6. Wstrzymanie czynności egzekucyjnych, postępowania egzekucyjnego oraz egzekucji administracyjnej

7. Umorzenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego

8. Środki egzekucyjne należności pieniężnych

9. Środki egzekucyjne obowiązków o charakterze niepieniężnym

10. Zbieg egzekucji

11. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

12.. Postępowanie zabezpieczające

Pełny opis:

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

1. Rozwój prawnej regulacji egzekucji administracyjnej

2. Źródła prawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

3. Pojęcie administracyjnego postępowania egzekucyjnego oraz egzekucji administracyjnej

4. Postępowanie egzekucyjne a postępowanie administracyjne

II. ZAKRES STOSOWANIA EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ

1. Zakres podmiotowy

2. Zakres przedmiotowy

III. ZASADY POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO W ADMINISTRACJI

1. Charakter i rodzaje zasad ogólnych stosowanych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym

2. Katalog zasad postępowania egzekucyjnego: zasada celowości, zasada obowiązku prowadzenia egzekucji, zasada stosowania wyłącznie środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie, zasada stosowania środków prowadzących bezpośrednio do wykonania obowiązku, zasada stosowania najłagodniejszych środków egzekucyjnych, zasada niezbędności, zasada uprzedniego zagrożenia, zasada poszanowania minimum egzystencji, zasada prowadzenia egzekucji w sposób najmniej uciążliwy dla zobowiązanego, zasada gospodarnego prowadzenia egzekucji, zasada niezależności stosowania środków egzekucyjnych od środków represyjnych

IV. PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI

1. Organ egzekucyjny oraz organ rekwizycyjny; właściwość rzeczowa organu egzekucyjnego, właściwość miejscowa organu egzekucyjnego, organ rekwizycyjny

2. Egzekutor, poborca skarbowy, komornik skarbowy

3. Organ właściwy w sprawach udzielania pomocy obcemu państwu oraz korzystania z pomocy obcego państwa

4. Organy sprawujące nadzór nad egzekucją administracyjną

5. Organy udzielające pomocy oraz organy asystujące

6. Wierzyciel

7. Zobowiązany

8. Biegły: biegły skarbowy, biegły sądowy, rzeczoznawca majątkowy

9. Świadkowie

10. Osoby trzecie

11. Podmioty biorące udział w realizacji poszczególnych środków egzekucyjnych: dłużnik zajętej wierzytelności, dozorca oraz zarządca nieruchomości

12. Wykonawca

13. Inne podmioty uczestniczące w realizacji środków egzekucyjnych

V. WSZCZĘCIE I PRZEBIEG POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO

1. Stadia postępowania egzekucyjnego

2. Czynności poprzedzające wszczęcie egzekucji administracyjnej: czynności wierzyciela, czynności organu egzekucyjnego

3. Wszczęcie egzekucji administracyjnej oraz jej przebieg

4. Zakończenie egzekucji a dalszy bieg postępowania egzekucyjnego

VI. ZAWIESZENIA POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO

1. Przyczyny zawieszenia postępowania egzekucyjnego

2. Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania

3. Skutki prawne zawieszenia postępowania

4. Podjęcie zawieszonego postępowania

VII. WSTRZYMANIE CZYNNOŚCI EGZEKUCYJNYCH, POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO ORAZ EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ

VIII. UMORZENIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO

1. Przyczyny umorzenia postępowania egzekucyjnego

2. Tryb oraz forma umorzenia postępowania egzekucyjnego

3. Skutki prawne umorzenia postępowania egzekucyjnego

IX. ŚRODKI EGZEKUCYJNE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

1. Zasady stosowania środków egzekucyjnych należności pieniężnych

2. Egzekucja z pieniędzy

3. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

4. Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego

5. Egzekucja z rachunków bankowych

6. Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych

7. Egzekucja instrumentów finansowych

8. Egzekucja z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych

9. Egzekucja z weksla

10. Egzekucja z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej

11. Egzekucja z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

12. Egzekucja z ruchomości

13. Egzekucja z nieruchomości

X. ŚRODKI EGZEKUCYJNE OBOWIĄZKÓW O CHARAKTERZE NIEPIENIĘŻNYM

1. Grzywna w celu przymuszenia: zakres stosowania grzywny w celu przymuszenia, tryb zastosowania grzywny w celu przymuszenia, umorzenie i zwrot grzywny w celu przymuszenia

2. Wykonanie zastępcze

3. Odebranie rzeczy ruchomej

4. Odebranie nieruchomości, opróżnienie lokalu i innych pomieszczeń, 5. Przymus bezpośredni i natychmiastowy

XI. ZBIEG EGZEKUCJI

1. Pojęcie zbiegu

2. Zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej

3. Zbieg kilku egzekucji administracyjnych

XII. ŚRODKI PRAWNE W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI

1. Pojęcie oraz klasyfikacja środków prawnych

2. Administracyjne środki prawne uregulowane w ustawie egzekucyjnej: zarzut w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wniosek o wyłączenie prawa do rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji, zażalenie, skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora, skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego, skarga na bezczynność wierzyciela, środki prawne stosowane w związku z prowadzeniem określonego rodzaju egzekucji

2. Środki prawne unormowane w przepisach k.p.a.

3. Środki ochrony sądowej: powództwo przeciwegzekucyjne zobowiązanego (powództwo opozycyjne), powództwo przeciwegzekucyjne osoby trzeciej (powództwo ekscydencyjne), powództwo o pozostawienie pomieszczeń w użytkowaniu zobowiązanego, skarga do sądu administracyjnego

XIII. POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE

1. Pojęcie i zakres postępowania zabezpieczającego

2. Przesłanki zabezpieczenia

3. Podmioty uczestniczące w postępowaniu zabezpieczającym

4. Wszczęcie i przebieg postępowania zabezpieczającego

5. Zbieg zabezpieczenia

6. Środki zabezpieczające należności pieniężnych

7. Środki zabezpieczające wykonanie obowiązków niepieniężnych

8. Środki prawne w postępowaniu zabezpieczającym

9. Czas trwania zabezpieczenia

Literatura:

Literatura podstawowa:

T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne postępowanie egzekucyjne, Toruń 2020

Literatura dodatkowa:

1. B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Wydanie X, Warszawa 2018.

2. B. Adamiak, J. Borkowski, A. Skoczylas, Prawo procesowe administracyjne (w:) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, System prawa administracyjnego, tom 9, Warszawa 2010.

3. W. Chróścielewski, J.P. Tarno, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, wydanie IV, Warszawa 2011.

4. W. Grześkiewicz, Egzekucja administracyjna – teoria i praktyka z orzecznictwem sądowoadministracyjnym, Warszawa 2006.

5. R. Hauser, A. Skoczylas, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2014.

6. D. Jankowiak, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym. Komentarz, Wrocław 2011.

7. T. Jędrzejewski, P. Rączka, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Gdańsk 2000.

8. E. Ochendowski, Postępowanie administracyjne ogólne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne. Wybór orzecznictwa, Toruń 2014.

9. P. Przybysz, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2015.

10. System egzekucji administracyjnej pod redakcją J. Niczyporuka, S. Fundowicza, J. Radwanowicz, Warszawa 2004.

11. M. Wierzbowski, M. Szubiakowski, A. Wiktorowska, Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe. egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2017.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin - dwie możliwości (opisowy, testowy):

1. Egzamin opisowy pisemny bądź ustny:

Egzamin składa się z od 3 – 5 pytań opisowych, ocenianych w skali 2-5. Zaliczenie egzaminu wymaga uzyskania ocen pozytywnych z odpowiedzi na większość pytań.

Ocena końcowa po spełnieniu powyższych warunków jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen, przy założeniu, że odpowiedzi na poszczególne pytania oceniane są następująco:

bdb - wyczerpująca odpowiedź na pytanie;

db - odpowiedź zawierająca wszystkie istotne elementy z drobnymi uchybieniami;

dst - odpowiedź zawierająca podstawowe elementy charakteryzujące omawianą instytucję.

W przypadku wyliczeń ocena jest uzależniona od liczby wskazania prawidłowych elementów w stosunku do pełnego ich katalogu.

2. Egzamin testowy (w szczególnych przypadkach, np. zagrożenia epidemicznego)

- 20-30 pytań, czas od 30-40sekund na odpowiedź;

- ocena dst – minimum 55% prawidłowych odpowiedzi;

- dst+ - 66-75%;

- db – 76-85%;

- db+ - 86-95%;

- bdb – od 95%.

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem na ocenę, którą student uzyskuje na podstawie aktywności na zajęciach (przygotowane wystąpienia i udział w dyskusji), wykonanych ćwiczeń (kazusów), okresowych prac kontrolnych (sprawdzianów wiedzy), odpowiedzi ustnych, przygotowanych pism procesowych.

Kryteria oceniana: student musi zaliczyć wszystkie wyżej wskazane formy oceny wiedzy na minimum 60 % punktów oraz przygotować wszystkie wskazane przez prowadzącego formy zadaniowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Rączka
Prowadzący grup: Aleksandra Główczewska, Piotr Rączka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Rączka
Prowadzący grup: Piotr Rączka, Karolina Rokicka-Murszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Rączka
Prowadzący grup: Aleksandra Główczewska, Piotr Rączka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Rączka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)