Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka prawnicza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-EPR-NJ Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Etyka prawnicza
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty do wyboru dla studentów niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta:

3 pkt ECTS = 75 godzin pracy


W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela: 18 godzin

- godziny kontaktowe konsultacje, zaliczenie – 10 godzin

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu: 12 godzin

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 30 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma pogłębioną wiedzę o systemie nauk prawnych (ich charakterze i klasyfikacji) i ich zasadniczym znaczeniu dla zrozumienia systemu prawa i zasad jego funkcjonowania, a także ma rozszerzoną wiedze o przedmiocie i specjalistycznej terminologii etyki oraz jej pomocniczej roli niezbędnej dla właściwego wykonywania zawodu prawnika K_W01.

W2: ma pogłębioną wiedzę zasadach i normach etycznych funkcjonujących w instytucjach publicznych, ich źródłach i naturze K_W07.Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Analizuje konkretne stany faktyczne i prawne oraz samodzielnie podejmuje właściwe rozstrzygnięcia w tym zakresie K_U07

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Prawidłowo identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z wykonywaniem zawodu i rozstrzyga je zgodnie z prawem oraz zasadami etyki zawodowej K_K04.

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną, metody konwersatoryjne

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Wykład składa się z trzech części: etyki ogólnej, aksjologii prawa i zawodów prawniczych, deontologii zawodów prawniczych. Elementy etyki ogólnej spełniają funkcję wprowadzenia obejmującego podstawowe pojęcia i teorie etyczne oraz przegląd problemów etyki szczegółowej, zwłaszcza etyki życia publicznego. Aksjologia prawa i zawodów prawniczych zawiera analizę podstawowych wartości zawartych w systemach prawa, ważnych dla praktyki zawodowej (wolność, dobro wspólne, sprawiedliwość, odpowiedzialność, godność osobowa i zawodowa, profesjonalizm). Deontologia zawodów prawniczych koncentrują się na analizie kodyfikacji etyki sędziego, prokuratora, adwokata, doradcy prawnego, notariusza, komornika, urzędnika.

Pełny opis:

Wykład do wyboru (jeden spośród dwóch) dla studentów IV roku prawa studiów niestacjonarnych

1. Pojęcie i przedmiot etyki. Płaszczyzny i piętra refleksji etycznej: etyka normatywna, etyka opisowa, metaetyka.

2. Podstawowy słownik terminologii etycznej: etyka, ethos, moralność, moralistyka, mores, morał, morale, obyczajność.

3. Historyczne typy etyki kształtującej tradycję i ich wpływ na współczesne typy argumentacji etycznej, na uzasadnianie postaw, rozwiązywanie konfliktów moralnych.

o Sokrates vs sofiści – problem relatywizmu etycznego

o Uczniowie Sokratesa – cynicyzm i cyrenaizm (hedonizm)

o Idealistyczna etyka Platona – koncepcja duszy, cztery cnoty

o Trzy etyki Arystotelesa: etyka kontemplacyjna, etyk życia czynnego (złotego środka), etyk przyjaźni

o Epikura hedonizm umiarkowany a stoicka etyka obowiązku – opozycja prywatne-publiczne

o Ateny i Jerozolima. Etyka prawa naturalnego

o Etyka deontologiczna Kanta – imperatyw kategoryczny

o Utylitaryzm i koncepcja sumy dobra (buchalteria moralna); etyka intencji vs etyka wyniku

o Inne tradycje etyczne: etyka aksjologiczna (wartość, dobro, orientacje aksjologiczne, system wartości), personalizm chrześcijański (pojęcie godności), etyka cnót (powrót do etyki sprawności moralnej podmiotu)

4. Etyka ogólna a etyki szczegółowe. Etyka zawodowa, jej status społeczny. Różnice między etyką ogólną a zawodową. Dyskusja etyków o statusie etyki zawodowej.

5. Etyka prawa i zawodów prawniczych – kwestie ogólne.

o Problem profesjonalizmu. Etyka osobista a wartości profesjonalne.

o Aksjologia odpowiedzialności. Odpowiedzialność w perspektywie prawa i moralności.

o Godność naturalna, moralna i zawodowa. Konflikty sumienia w pełnieniu ról zawodowych.

6. Etyka prawa i zawodów prawniczych – ujęcie szczegółowe. Podobieństwa i różnice poszczególnych kodeksów.

o Zbiór zasad etyki sędziowskiej

o Kodeks etyczny prokuratora

o Zbiór zasad etyki adwokackiej.

o Podstawy i problemy etyki zawodowej innych zawodów prawniczych: radcy prawnego, notariusza, komornika sądowego i urzędnika służby cywilnej.

o Wybrane zagrożenia moralne zawodów prawniczych: serwilizm, (hiper)legalizm, paternalizm, nadmierny lojalizm (np. korporacyjny), wyzwania biurokracji.

Literatura:

1. Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza, red. H. Izdebski, P. Skuczyński, LexisNexis, Warszawa 2006.

2. Skuczyński Piotr, Status etyki prawniczej, LexisNexis, Warszawa 2005.

3. Tokarczyk Roman, Etyka prawnicza, LexisNexis, Warszawa 2005.

4. Tokarczyk Roman, Przykazania etyki prawniczej. Księga myśli, norm i rycin, Oficyna Warszawa 2009.

4. Hołówka Jacek, Etyka w działaniu, Warszawa 2001.

5. Przewodnik po etyce, red. P. Singer, Książka i Wiedza 1998 i n.

6. Nowak Ewa, Cern Karolina M., Ethos w życiu publicznym, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład zachęcający do dyskusji, przemyśleń i lektur, ukazujący konfliktowy charakter moralności i etyki jako krytycznej teorii etosu (także etosu zawodowego) oraz praktyki zawodowej. Wykładowca odwołuje się do kazusów (przykładów pozytywnych i negatywnych z życia publicznego i literatury).

Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie W1, W2, U1, K1

Zaliczenie wykładu na podstawie oceny wynikającej z ocen cząstkowych:

1. obligatoryjny test z wskazanego przez wykładowcę zakresu materiału. Ocena szkolna 2-5 na podstawie liczby uzyskanych pkt. Skala całkowita 22 pkt.:

0-11 ndst

12-14 dst

15 dst+

15-16 db

17 db+

18 i więcej bdb

Zaliczenie testu na ocenę pozytywną jest obligatoryjne.

2. Aktywna obecności i uczestnictwo w dyskusji (np. przez zadawanie pytań i wnoszenia do analizy przez wykładowcę przypadków konfliktów moralnych). Ocena szkolna 2-5. Uzyskanie oceny db/db+ skutkuje podniesieniem oceny końcowej na podstawie testu o 0,5; oceny bdb - o 1 stopień.

3. Aktywność dodatkowa poddana ocenie (nieobligatoryjna, niezależna od testu): esej na wybrany temat z zakresu etyki prawniczej, po konsultacji z prowadzącym.

Ocena szkolna 2-5. Uzyskanie oceny db/db+ skutkuje podniesieniem oceny końcowej na podstawie testu o 0,5; oceny bdb - o 1 stopień.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Zdrenka
Prowadzący grup: Marcin Zdrenka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Zdrenka
Prowadzący grup: Marcin Zdrenka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Zdrenka
Prowadzący grup: Marcin Zdrenka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.