Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka prawnicza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-EPR-SJE Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Etyka prawnicza
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty do wyboru dla studentów stacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta:

3 pkt ECTS = 75 godzin pracy


W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela za pośrednictwem MS Teams: 30 godzin

- godziny kontaktowe konsultacje, zaliczenie (via MS Teams) – 10 godzin

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu: 15 godzin

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 20 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma pogłębioną wiedzę o systemie nauk prawnych (ich charakterze i klasyfikacji) i ich zasadniczym znaczeniu dla zrozumienia systemu prawa i zasad jego funkcjonowania, a także ma rozszerzoną wiedze o przedmiocie i specjalistycznej terminologii etyki oraz jej pomocniczej roli niezbędnej dla właściwego wykonywania zawodu prawnika K_W01.

W2: ma pogłębioną wiedzę zasadach i normach etycznych funkcjonujących w instytucjach publicznych, ich źródłach i naturze K_W07.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Analizuje konkretne stany faktyczne i prawne oraz samodzielnie podejmuje właściwe rozstrzygnięcia w tym zakresie K_U07

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Prawidłowo identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z wykonywaniem zawodu i rozstrzyga je zgodnie z prawem oraz zasadami etyki zawodowej K_K04.

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną, metody konwersatoryjne

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład konwersatoryjny

Z uwagi na tryb zajęć zdalnych w semestrze zimowym 2020/21 wykłady i konsultacje prowadzone są za pośrednictwem platformy MS Teams


Skrócony opis:

Wykład składa się z trzech części:

1. ogólnego wprowadzenia do etyki,

2. przeglądu kluczowych stanowisk etycznych na przykładach historycznych w konfrontacji w wyzwaniami etyki współczesnej oraz

3. etyki prawniczej jako etyki szczegółowej i stosowanej, w tym deontologii zawodów prawniczych i jej kodyfikacji.

Pełny opis:

1. Pojęcie i przedmiot etyki. Płaszczyzny i piętra refleksji etycznej: etyka normatywna, etyka opisowa, metaetyka.

Podstawowy słownik terminologii etycznej: etyka, ethos, moralność, moralistyka, mores, morał, morale, obyczajność.

2. Historyczne typy etyki kształtującej tradycję i ich wpływ na współczesne typy argumentacji etycznej, na uzasadnianie postaw, rozwiązywanie konfliktów moralnych.

o Problem relatywizmu etycznego na przykładzie Sokratesa i sofistów;

o Droga do dobra "na skróty"; początki etyki "krytycznej" - hedonizm i cynicyzm

o Etyka cnót - idealistyczna etyka Platona a trzy etyki Arystotelesa

o Opozycja prywatne-publiczne na przykładzie epikureizmu i stoicyzmu

o "Ateny i Jerozolima". Etyka prawa naturalnego

o Etyka deontologiczna Kanta – przykład etyki obowiązku

o Utylitaryzm i koncepcja sumy dobra; etyka intencji vs etyka wyniku

o Inne tradycje i "narracje" etyczne: etyka aksjologiczna (wartość, dobro, orientacje aksjologiczne, system wartości), personalizm chrześcijański (pojęcie godności), etyka cnót (powrót do etyki sprawności moralnej podmiotu)

3. Etyka prawnicza jako etyka szczegółowa i stosowana

Etyka ogólna a etyki szczegółowe. Etyka zawodowa, jej status społeczny. Różnice między etyką ogólną a zawodową. Dyskusja etyków o statusie etyki zawodowej.

Etyka prawa i zawodów prawniczych – kwestie ogólne.

o Problem profesjonalizmu. Etyka osobista a wartości profesjonalne.

o Aksjologia odpowiedzialności. Odpowiedzialność w perspektywie prawa i moralności.

o Godność naturalna, moralna i zawodowa. Konflikty sumienia w pełnieniu ról zawodowych.

Etyka prawa i zawodów prawniczych – ujęcie szczegółowe. Podobieństwa i różnice poszczególnych kodeksów.

o Zbiór zasad etyki sędziowskiej

o Kodeks etyczny prokuratora

o Zbiór zasad etyki adwokackiej.

o Podstawy i problemy etyki zawodowej innych zawodów prawniczych: radcy prawnego, notariusza, komornika sądowego i urzędnika służby cywilnej.

o Wybrane zagrożenia moralne zawodów prawniczych

Literatura:

1. Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza, red. H. Izdebski, P. Skuczyński, Wydawnictwo Prawnicze „LexisNexis”, Warszawa 2006.

2. Izdebski Hubert, Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy. LexisNexis, Warszawa 2008

3. Tokarczyk Roman, Etyka prawnicza, LexisNexis, Warszawa 2005

4. Kowalewski Stanisław, Etyka zawodowa w administracji, Warszawa 2001

5. Nowak Ewa, Cern Karolina M., Ethos w życiu publicznym, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2008

6. Hołówka Jacek, Etyka w działaniu, Warszawa 2017

7. Singer P., Przewodnik po etyce, różne wydania

8. Woleński J., Hartman J., Wiedza o etyce, Białystok 2021

9. Wachowiak A., R. Wiśniewski, W. Tyburski, Historia filozofii i etyki, Toruń 2007.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład zachęcający do dyskusji, przemyśleń i lektur, ukazujący konfliktowy charakter moralności i etyki jako krytycznej teorii etosu (także etosu zawodowego) oraz praktyki zawodowej. Wykładowca odwołuje się do kazusów (przykładów pozytywnych i negatywnych z życia publicznego i literatury).

Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie W1, W2, U1, K1

Zaliczenie wykładu na podstawie oceny wynikającej z ocen cząstkowych:

1. obligatoryjny test z wskazanego przez wykładowcę zakresu materiału. Ocena szkolna 2-5 na podstawie liczby uzyskanych pkt. Skala całkowita 33 pkt.:

0-17 ndst

18-19 dst

20 dst+

21-23 db

24-25 db+

26 i więcej bdb

Zaliczenie testu na ocenę pozytywną jest obligatoryjne.

2. Aktywna obecności i uczestnictwo w dyskusji (np. przez zadawanie pytań i wnoszenia do analizy przez wykładowcę przypadków konfliktów moralnych). Ocena szkolna 2-5. Uzyskanie oceny db/db+ skutkuje podniesieniem oceny końcowej na podstawie testu o 0,5; oceny bdb - o 1 stopień.

3. Aktywność dodatkowa poddana ocenie (nieobligatoryjna, niezależna od testu): esej na wybrany temat z zakresu etyki prawniczej, po konsultacji z prowadzącym.

Ocena szkolna 2-5. Uzyskanie oceny db/db+ skutkuje podniesieniem oceny końcowej na podstawie testu o 0,5; oceny bdb - o 1 stopień.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Zdrenka
Prowadzący grup: Marcin Zdrenka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Zdrenka
Prowadzący grup: Marcin Zdrenka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Zdrenka
Prowadzący grup: Marcin Zdrenka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Zdrenka
Prowadzący grup: Marcin Zdrenka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Zdrenka
Prowadzący grup: Marcin Zdrenka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.