Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Fundusze strukturalne i system finansowania projektów UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-FS-SF-UE-S2
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fundusze strukturalne i system finansowania projektów UE
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, administracja (s2)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

6 pkt ECTS - 150 godz.

- godziny kontaktowe: wykład, ćwiczenia, konsultacje - 75 godz.

- praca własna studenta - 75 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - pogłębiona wiedza na temat funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności K_W02

W2 - pogłębiona wiedza o genezie, rozwoju oraz źródłach prawa i zasadach systemu funduszy strukturalnych K_W07


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - umiejętność wskazania sposobów finansowania projektów dotowanych z funduszy unijnych K_U02

U2 - umiejętność analizowania przebiegu postępowań dotyczących funduszy unijnych i proponowania sposobów ich rozstrzygania K_U03

U3 - umiejętność doskonalenia własnej wiedzy z zakresu funduszy unijnych i inspirowania innych do tych działań K_U13


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - świadomość poziomu własnej wiedzy o funduszach unijnych, umiejętność doskonalenia własnych umiejętności i świadomość znaczenia wiedzy eksperckiej w tym zakresie K_K01

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy

Metoda ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z działalnością funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Polska jest największym beneficjentem pomocy finansowej pochodzącej z funduszy unijnych. Z tego też względu wiedza na temat działalności tychże funduszy, a także umiejętność prawidłowego tworzenia projektów, aplikowania o środki finansowe z funduszy oraz zgodnej z prawem realizacji projektów jest jak najbardziej pożądana na rynku pracy.

Pełny opis:

Wykład opiera się na następujących treściach programowych:

1) Wiadomości wstępne: czym są fundusze unijne; podział funduszy; wyjaśnienie pojęć: polityka strukturalna, polityka regionalna, polityka spójności. Podstawowe informacje dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa w kontekście działalności funduszy unijnych. Zasady i funkcje polityki spójności.

2) Geneza i rozwój funduszy strukturalnych (byłych i aktualnych) i Funduszu Spójności.

3) Fundusze przedakcesyjne: PHARE, ISPA i SAPARD. Ocena działalności funduszy przedakcesyjnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem alokacji środków i problemów z nimi związanych. Instrument Pomocy Przedakcesyjnej.

4) Fundusze unijne w perspektywie finansowej 2000 – 2006: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji, Instrument Finansowy Orientacji Rybołówstwa, Fundusz Spójności. Inicjatywy wspólnotowe: INTERREG, EQUAL, URBAN, LEADER. Pomoc techniczna i działania innowacyjne. Strategia Lizbońska.

5) Fundusze unijne w perspektywie finansowej 2007 – 2013: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności. Reforma polityki spójności wprowadzona w 2007 r. Wpływ Strategii Lizbońskiej na cele funduszy unijnych w latach 2007 – 2013. Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia). Programy Operacyjne dla Polski w celu Konwergencja: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Rozwój Polski Wschodniej, Kapitał Ludzki, Pomoc Techniczna. Europejska współpraca terytorialna. Inicjatywy wspólne: Jessica, Jeremie, Jaspers.

6) Fundusze unijne w perspektywie 2014-2020. Mainstreaming funduszy. Działania EFRR, EFS, FS, EFRROW i EFMiR. Strategia Europa 2020.

7) Przyszłość polityki spójności. Propozycje na lata 2021-2027.

Literatura:

1) J. Galster (red.), P. Justyńska, A. Knade-Plaskacz, M.K. Kolasiński, P. Nowicki, K. Witkowska-Chrzczonowicz, Podstawy prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony. Zarys wykładu, Toruń 2010, TNOiK.

2) J. Babiak, Fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Doświadczenia i perspektywy, Warszawa 2006.

3) A. Jankowska, Fundusze Unii Europejskiej w okresie programowania 2007 – 2013, Warszawa 2008, PARP.

4) J. W. Tkaczyński, R. Willa, M. Świstak, Fundusze Unii Europejskiej, Kraków 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem, który można zaliczyć w dwóch formach: pisemnej (test) lub ustnej. W formie pisemnej, test ma 22 pytania, do każdego pytania przypisane są 4 odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa. Nie ma punktów ujemnych za złe odpowiedzi, bądź brak odpowiedzi. Egzamin ustny polega na odpowiedzi na 3-4 pytania, w zależności od stopnia trudności zadawanych pytań.

Ćwiczenia kończą się kolokwium z wybranej części materiału. Kolokwium jest w formie pisemnej (dwa pytania opisowe). Dodatkowo podstawą zaliczenia ćwiczeń jest obecność. Studenci aktywnie biorący udział w merytorycznej dyskusji w trakcie ćwiczeń mogą uzyskać zaliczenie również na podstawie aktywności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nowicki
Prowadzący grup: Paweł Nowicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nowicki
Prowadzący grup: Paweł Nowicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nowicki
Prowadzący grup: Paweł Nowicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)