Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Gospodarka nieruchomościami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-GN-S1
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gospodarka nieruchomościami
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, administracja (s1)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

prawo cywilne, znajomość części ogólnej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

50 godzin=2 pkt ECTS

- godziny kontaktowe: wykład, konsultacje z prowadzącym 45 godzin

- praca samodzielna, przygotowanie i udział w procesie oceniania - 5 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma zaawansowaną wiedzę o pojęciu nieruchomości oraz praw do nieruchomości, a w szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji oraz elementarną wiedzę o innych instytucjach prawnych związanych z nieruchomościami; K_W02;

W2: ma zaawansowaną wiedzę o zasadach gospodarowania nieruchomościami prywatnymi oraz zasobami publicznymi, i ich specyfice, w tym o strukturach i instytucjach publicznych w skali państwowej, K_W03;

W3: ma zaawansowaną wiedzę o normach i regulacjach prawnych dotyczących publicznych i prywatnych zasobów nieruchomości, oraz o instytucjach publicznych i społeczno-politycznych związanych z gospodarką nieruchomościami, a ponadto o źródłach, naturze i zmianach tych norm i regulacji, jak też o zasadach i normach etycznych funkcjonujących w administracji publicznej, K_W08

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać informacje o obowiązujących przepisach i orzecznictwie oraz o poglądach dogmatyczno-prawnych przydatnych do analizowania spraw dotyczących nieruchomości, zasad gospodarowania publicznymi zasobami oraz rozporządzania nimi, w tym korzystania z dostępnych zasobów danych o nieruchomościach K_U02;

U2: potrafi właściwie analizować sposób załatwiania konkretnych spraw administracyjnych z zakresu nieruchomości np tryb zbycia nieruchomości publicznej, wywłaszczenie nieruchomości oraz przebieg postępowania w tych sprawach, K_U03;

U3: potrafi prawidłowo zastosować przepisy prawne w celu rozstrzygnięcia sprawy z zakresu nieruchomości, K_U05;

U4: jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w jednostkach samorządu terytorialnego, urzędach administracji publicznej, stowarzyszeniach i innych instytucjach społeczno-politycznych lub gospodarczych oraz jest zdolny do komunikowania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w zakresie administracji, K_U12;

U5: potrafi doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu gospodarki nieruchomościami, aby w sposób profesjonalny wykonywać pracę zawodową (samokształcenie, szkolenia, studia podyplomowe, studia drugiego stopnia), K_U13.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu nieruchomości, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, ma świadomość znaczenia wiedzy eksperckiej K_K01.


Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, problemowy, konwersacyjny

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Wykład obejmuje najważniejsze zagadnienia z zakresu problematyki prawnej gospodarki nieruchomościami.

Pełny opis:

I. Nieruchomości – zagadnienia cywilnoprawne: (10 h)

1. pojęcie i rodzaje nieruchomości;

2. prawa do nieruchomości (rodzaje praw, nabywanie i utrata praw do nieruchomości, ochrona praw do nieruchomości),

3. posiadanie nieruchomości,

4. zarządzanie nieruchomością wspólną,

5. księgi wieczyste.

II. Gospodarka nieruchomościami publicznymi: (10 h)

1. zakres podmiotowy i przedmiotowy publicznej gospodarki nieruchomościami,

2. zasady gospodarki nieruchomościami publicznymi,

2. pojęcie celu publicznego,

3. zasady reprezentacji podmiotów publicznych,

4. zasoby nieruchomości, w tym Krajowy Zasób Nieruchomości

5. nabywanie nieruchomości przez podmioty publiczne: komunalizacja, prawo pierwokupu, czynności cywilnoprawne, zrzeczenie, wywłaszczenie (uwagi ogólne), nabycie nieruchomości z mocy prawa (drogi),

6. sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste (zagadnienia ogólne, pierwszeństwo nabycia nieruchomości, przetargi, ceny i opłaty),

7. trwały zarząd i oddawanie nieruchomości na cele szczególne,

8. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

III. Wykonywanie, ograniczanie i pozbawianie praw do nieruchomości: (8h)

1. podziały nieruchomości,

2. scalanie i podział nieruchomości,

3. wywłaszczenie nieruchomości (instytucja wywłaszczenia, odszkodowanie za wywłaszczenie, zwrot wywłaszczonych nieruchomości),

4. opłata adiacencka

IV. Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami; (1h)

V. Wycena nieruchomości; (0,5 h)

VI. Nieruchomości o szczególnym reżimie prawnym: grunty rolne, lasy, tereny górnicze. (0,5 h)

Literatura:

- B. Wierzbowski, Gospodarka nieruchomościami. Podstawy prawne, LexisNexis;

- J. Szachułowicz, Własność publiczna, Wydawnictwo Prawnicze; 2013

- M. Szalewska, Wywłaszczenie nieruchomości, TNOiK 2005;

- G. Bieniek, S. Rudnicki, Nieruchomości. Problematyka prawna, LexisNexis;

- R. Strzelczyk, Prawo nieruchomości, Warszawa 2019, wyd. 6

Metody i kryteria oceniania:

Kryterium oceniania:

Wykład: W1, W2, W3, W4, U1, U2, U3, U4, U5, K1.

Zaliczenie pisemne lub w formie ustnej.

Forma ustna: trzy pytania problemowe

Zaliczenie pisemne składa się z dwóch części: testowej i opisowej. Cześć testowa to 10 pytań jednokrotnego wyboru; część opisowa to dwa pytania otwarte (pytania problemowe).

Punktacja: za pytania 1-10 po 1 pkt, za pytania 11 i 12 po 3 punkty (3 pkt za wyczerpującą odpowiedź z obszaru obejmującego wiele instytucji, odpowiednio mniejsza ilość punktów w zależności od stopnia wyczerpania odpowiedzi w rozważaniach studenta).

W przypadku egzaminów zdalnych - test wyboru 20 pytań jednokrotnego wyboru, 10 minut na rozwiązanie.

Skala ocen:

18-20 pkt - bdb (5);

17 pkt - db+ (4+);

14-16 pkt - db (4);

13 pkt - dst+ (3+);

10-12 pkt - dst (3);

0-9 pkt - ndst (2)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Sikorska-Lewandowska
Prowadzący grup: Aleksandra Sikorska-Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Sikorska-Lewandowska
Prowadzący grup: Aleksandra Sikorska-Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Sikorska-Lewandowska
Prowadzący grup: Aleksandra Sikorska-Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Sikorska-Lewandowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)