Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historyczne i współczesne problemy relacji prawo – sztuka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-HWPRP-1FS
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historyczne i współczesne problemy relacji prawo – sztuka
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studentów stacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu historii na poziomie szkoły średniej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy studenta – godzin łącznie 50., w tym:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli 20 wykładu + 10 godz. konsultacji i zaliczenie:

- godziny kontaktowe

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta 10:

- zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć,

- wymagane powtórzenie materiału

- czytanie literatury

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania 10Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Zna podstawową terminologię i metody badawcze używane w dziedzinach nauki, w ramach których prowadzone są badania nad relacjami między prawem a sztuką K_W06.

W2. Zna najważniejsze wydarzenia w historii prawa i historii sztuki, które wpłynęły na kształt współczesnych relacji między prawem a sztuką K_W08.

W3. Zna, definiuje i znajduje zastosowanie dla wybranych płaszczyzn odziaływania prawa i sztuki K_04Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - Wyszukuje, selekcjonuje, ocenia i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych dotyczących związków prawa i sztuki K_U08.

U2- Prawidłowo interpretuje normy prawa krajowego i międzynarodowego mające zastosowanie do różnych ochrony różnych kategorii dóbr kultury K_U01.Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1- Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy i efektywnie ją organizuje K_K03.

K2 - Angażuje się we współpracę i potrafi pracować w grupie przy realizacji wspólnych działań K_K02.Metody dydaktyczne:

a) metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład problemowy

- studium przypadku

b) metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z zagadnieniami szeroko pojętych związków pomiędzy prawem a sztuką w aspekcie historycznym, jak i współczesnym. W tym celu przeanalizowane zostaną koleje wspólnych losów i wzajemnych oddziaływań tych dziedzin wiedzy i praktyki

Pełny opis:

Treści programowe:

- Ikonografia prawa – 2 g.

- Ikonografia kary i sposobów jej wykonywania – 2 g.

- Przedstawienie prawników w kulturze i sztuce – 2 g.

- Pojęcie sprawiedliwości w sztuce – 2 g.

- Księgi nakazane i zakazane – literatura w konflikcie i symbiozie z prawem – 2 g.

- Sztuka propagandy – plastyka w służbie władzy – 2 g

- Sztuka opozycji - plastyka w konflikcie z władzą – 2 g

- Fotografia na styku prawa i polityki – 2 g

- Prawo i polityka a film – 2 g

- Ochrona dóbr kultury, m.in. w konfliktach zbrojnych (konwencje i ich realizacja) – 2 g

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Sztuka i polityka. Sztuki wizualne, Jeziński Marek Wojtkowski Łukasz (red.), Toruń 2014

2. Symbole władzy i wielkie dynastie. Leksykon: historia, sztuka, ikonografia, Warszawa 2008

3. Józef Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2004.

4. K. Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa 2007

5. Ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego, pod red. J. Kowalczyka, Warszawa 1993

Literatura dodatkowa:

1. Witold Maisel, Archeologia prawna Polski, Warszawa-Poznań, 1982.

2. Witold Maisel Archeologia prawna Europy, Warszawa-Poznań, 1989.

3. Teoria prawa między nowoczesnością a ponowoczesnością, red. A. Samonek (wskazane fragmenty)

4. D. Matelski, Grabież i restytucja polskich dóbr kultury, t.1 i 2, Kraków 2006

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne w formie testu jednokrotnego wyboru (15 pytań po 1 pkt za odpowiedź) + jedno pytanie otwarte (za 3 pkt). W1, W2, W3, U1, U2, K1, K2

Skala ocen:

ndst - 0 – 8 pkt

dst –9-10 pkt

dst plus –11-12pkt

db – 13-14 pkt

db plus – 15-16 pkt

bdb – 17-18 pkt

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Dobrzeniecki, Zbigniew Filipiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Dobrzeniecki, Zbigniew Filipiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Dobrzeniecki, Zbigniew Filipiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)