Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Alternative Dispute Resolution in Polish Legal System

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OG-ADR-PLS-KPP
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Alternative Dispute Resolution in Polish Legal System
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studentów stacjonarnych
Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) None

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

np.

- participation in discussion seminar 15 hrs

- consultations- 5 hrs


Self-study hours:

np.

- reading literature - 40 hrs

- preparation for test- 40 hrs


Altogether: 100 hrs ( 4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Student

W1: has basic knowledge of concept of Alternative Dispute Resolution

W2: possesses knowledge of ADR methods in Polish legal system

W3: is familiar with idea of mediation in Polish legal procedures


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Student

U1: is able to explain what is the core idea of Alternative Dispute Resolution

U2: can recognize the context for implement various ADR methods; specifically mediation

U3: can define and explain different ADR methods


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Student

K1: understands the significance of Alternative Dispute Resolution

K2: understands the need for ADR in Polish legal system

K3: is open to use the ADR methods in practice

K4: is aware of advantages and disadvantages of ADR methods

K5: can cooperate and communicate with people who use ADR methods in practice


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) np. Expository teaching methods:


- informative lecture


Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the lecture is to show students how the concept of Alternative Dispute Resolution were implement to the Polish legal system. During the lecture, students learn about the concept of Alternative Dispute Resolution and associated with it Polish legal methods of dispute resolution with specifically meaning of mediation. Therefore, the first part of the lecture will be devoted to the theoretical assumptions of the concept of ADR, and the second part will present legal solutions for mediation on each Polish legal procedures: civil, criminal and administrative.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The concept of alternative legal dispute resolution is based on the assumption that there are many different methods of resolving this type of dispute and that court proceedings are not the only possible approach. A modern lawyer should be aware of the existence of alternative methods to court proceedings and be able to select a dispute resolution method depending on the stage or type of dispute. Mediation occupies a special place among the methods of alternative dispute resolution.

The lecture concerns Polish experiences in the field of implementing the concept of alternative dispute resolution, with particular emphasis on mediation available in each of the legal proceedings: civil, criminal and administrative.

Therefore, the lecture will explain the basic concepts related to the concept of ADR and individual dispute resolution methods, including such as negotiation, mediation and arbitration. Then, students learn about the legal regulations on mediation included in the Code of Civil Procedure, the Code of Criminal Procedure and the Code of Administrative Procedure.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. K.J. Hopt, F. Steffek, Mediation. Principles and Regulation in Comparative Perspective, Oxford 2013.

2. B. Sitek, A. W. Bauknecht, K. Ciućkowska-Leszczewicz, J. J. Szczerbowski, C. L. Guillamón, S. Kursa, Alternative Dispute Resolution: From Roman Law to Contemporary Regulations, Poznań 2016

3. J.M. Nolan-Haley, Alternative Dispute Resolution, West Group 2013

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods: W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1, K2, K3, K4, K5

np.

- test

Assessment criteria:

Test consist of 20 single choice questions based on lecture knowledge.

fail- 10 pts (50 %)

satisfactory- 11-12 pts ( 51-60 %)

satisfactory plus- 13-14 pts (61-70 %)

good – 15-16 pts (71-80 %)

good plus- 17-18 pts (81 -90 %)

very good- 19-20 pts (91-100 %)

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Chludziński
Prowadzący grup: Bartłomiej Chludziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)