Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Budynki, budowle i reklamy w przestrzeni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OG-BBR-FS
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Budynki, budowle i reklamy w przestrzeni
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach – 30h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

np.

- przygotowanie do zaliczenia - 20h


Łącznie: 50 h godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę w zakresie zasad procesu inwestycyjno-budowlanego

W2: Opisuje instytucje planowania przestrzennego i prawa budowlanego.

W3: Charakteryzuje rolę organów administracji w procesie inwestycyjno-budowlanym.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Wykorzystuje orzecznictwo sądowe z zakresu planowania przestrzennego w procesie analizy ustaleń studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

U2: Analizuje prawne warunki dopuszczalności realizacji inwestycji.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Nie dotyczy

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca :

- wykład informacyjny (konwencjonalny)


Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Wykład dotyczyć będzie problematyki prawnych warunków budowy różnych obiektów budowlanych i warunków ich usytuowania w przestrzeni. Uwaga zostanie zwrócona na zasady procesu inwestycyjno-budowlanego oraz warunki dotyczące poszczególnych obiektów, np. budynków mieszkalnych, dróg czy reklam.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do problematyki 2h.

2. Znaczenie prawidłowego uporządkowania przestrzeni. Pojęcie i sposób rozumienia ładu przestrzennego. Interes publiczny w planowaniu przestrzennym 4 h

3. Zasady planowania przestrzennego – zrównoważony rozwój, spójność, ciągłość, trójszczeblowy podział 4h

4. Instytucje planowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, miejscowy plan rewitalizacji 8h

5. Pojęcie budynków, budowli i obiektów małej architektury 1h

6. Zasady budowy budynków. Lokalne standardy urbanistyczne 4 h

7. Zasady budowy budowli, z uwzględnieniem budowy dróg 2h

8. Tzw. specustawy, na podstawie regulacji dotyczących przekopu Mierzei Wiślanej 2 h

9. Sytuowanie obiektów reklamowych w przestrzeni 3h

Literatura:

1. W. Szwajdler (red.), A. Brzezińska-Rawa, K. Kucharski, Ł. Maszewski, H. Nowicki, Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2013

2. Z. Niewiadomski (red.), Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Komentarz, Warszawa 2018 r.

3. Z. Niewiadomski (red.), Ustawa - Prawo budowlane, Komentarz, Warszawa 2019 r.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: W1, W2, W3, U1, U2

- pisemna - test częściowy

- wykonanie zadań w formie elektronicznej

Kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie wyników z testu częsciowego oraz wykonania zadań w formie elektronicznej. Maksymalna ilość punktów z testu – 4. Test zamknięty, jednokrotnego wyboru. Maksymalna ilość punktów z zadań e-learningu 4.

ndst -0-3 pkt (0-37,5%)

dst- 4 pkt (50 %)

dst plus- 5 pkt (62,5 %)

db- 6 pkt (75%)

db plus- 7 pkt (87,5%)

bdb- 8 pkt (100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Brzezińska-Rawa, Krzysztof Kucharski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Brzezińska-Rawa, Krzysztof Kucharski
Prowadzący grup: Anna Brzezińska-Rawa, Krzysztof Kucharski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Brzezińska-Rawa, Krzysztof Kucharski
Prowadzący grup: Anna Brzezińska-Rawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak w opisie głównym

Pełny opis:

jak w opisie głównym

Literatura:

jak w opisie głównym

Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Brzezińska-Rawa, Karolina Karpus
Prowadzący grup: Anna Brzezińska-Rawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak w opisie głównym

Pełny opis:

jak w opisie głównym

Literatura:

jak w opisie głównym

Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej i stacjonarnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Brzezińska-Rawa, Karolina Karpus
Prowadzący grup: Anna Brzezińska-Rawa, Karolina Karpus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak w opisie głównym

Pełny opis:

jak w opisie głównym

Literatura:

jak w opisie głównym

Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej i stacjonarnej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)