Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Cyberprzestępczość - zagadnienia prawnokarne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OG-CP-ZKP-FS
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Cyberprzestępczość - zagadnienia prawnokarne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy studenta – godzin łącznie 50, w tym:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli 20 wykładu + 2 godz. ewent. konsultacji.:

- godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla przedmiotu (suma godzin wszystkich form zajęć z przedmiotu)

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta 10:

- zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć,

- wymagane powtórzenie materiału

- czytanie literatury

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach) 18


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: po ukończeniu wykładu student definiuje i objaśnia podstawowe pojęcia z zakresu cyberprzestępczości na gruncie kryminologii, prawa karnego materialnego i procesowego.

W2: Student potrafi wskazać typy czynów zabronionych, ich znamiona oraz instytucje procesu karnego służące ściganiu cyberprzestępczości.

W3: po zakończeniu zajęć Student potrafi określić przesłanki stosowania instytucji procesowych i prowadzenia czynności operacyjnych.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student posiada umiejętność analizy przedmiotu ochrony, znamion czynu zabronionego oraz zbiegu przepisów.

U2: Student potrafi wskazać instytucje i normy karnoprocesowe służące ściganiu cyberprzestępczości, w tym zwłaszcza uzyskiwaniu dowodów elektronicznych.

U3: Student potrafi dokonać oceny karnomaterialnej oraz zaproponować czynności wykrywcze dla określonego stanu faktycznego.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1:Student zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia,

K2: Student ma świadomość zmieniającej się rzeczywistości i konieczności dostosowania interpretacji przepisów prawa karnego do pojawiających się nowych form cyberprzestępczości.

K3:Student potrafi pracować samodzielnie analizując przedstawione materiały i na ich podstawie formułować określone odpowiedzi i spostrzeżenia.


Metody dydaktyczne:

WYKŁAD:

a) metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład problemowy

- studium przypadku

b) metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z kryminologicznymi, karnomaterialnymi i karnoprocesowymi zagadnieniami cyberprzestępczości. W tym celu przeanalizowane zostaną źródła prawa oraz orzecznictwo, podane poglądy doktryny, uwzględniony zostanie także kontekst prawnoporównawczy

Pełny opis:

Treści programowe:

- Wiadomości wstępne –prawo karne i kryminologia – 2 g.

- Przestępstwa przeciwko ochronie informacji– 2 g.

- Przestępstwa przeciwko ochronie danych osobowych

- Przestępstwa przeciwko własności intelektualnej– 2 g.

- Przestępstwa związane z nielegalną treścią – 2 g.

- Przestępstwa przeciwko mieniu – 2 g.

- Pojęcie, klasyfikacja i cechy charakterystyczne dowodów elektronicznych – 2 g

- Uzyskiwanie danych przechowywanych – 1 g

- Uzyskiwanie danych w czasie rzeczywistym – 1 g

- Dopuszczalność i ocena dowodów – 2 g

- Specyfika ścigania poszczególnych rodzajów przestępstw – 2 g

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Adamski, Prawo karne komputerowe, Warszawa 2000

2. A. Lach, Dowody elektroniczne w procesie karnym, Toruń 2004

Literatura uzupełniająca:

1. A. Adamski, A. Lach, J. Kosiński, M. Rocławska, S. Bakalarz, Współpraca w zwalczaniu nielegalnych treści w Internecie, Toruń 2015

2. J. Kosiński, Paradygmaty cyberprzestępczości, Warszawa 2015

3. A. Suchorzewska, Ochrona prawna systemów informatycznych wobec zagrożenia cyberterroryzmem, Warszawa 2010

dodatkowo: literatura szczegółowa i orzecznictwo podawane na bieżąco

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne w formie testu jednokrotnego wyboru (15 pytań po 1 pkt za odpowiedź) + jedno pytanie otwarte (za 3 pkt).

Skala ocen:

ndst - 0 – 7 pkt

dst –8-9 pkt

dst plus –10 - 11 pkt

db – 12-13 pkt

db plus – 14-15 pkt

bdb – 16-18 pkt

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Adamski, Arkadiusz Lach
Prowadzący grup: Andrzej Adamski, Arkadiusz Lach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z kryminologicznymi, karnomaterialnymi i karnoprocesowymi zagadnieniami cyberprzestępczości. W tym celu przeanalizowane zostaną źródła prawa oraz orzecznictwo, podane poglądy doktryny, uwzględniony zostanie także kontekst prawnoporównawczy

Pełny opis:

Treści programowe:

- wiadomości wstępne –prawo karne i kryminologia – 2 g.

- Przestępstwa przeciwko ochronie informacji– 2 g.

- Przestępstwa przeciwko własności intelektualnej– 2 g.

- Przestępstwa związane z nielegalną treścią – 2 g.

- Przestępstwa przeciwko mieniu – 2 g.

- Pojęcie, klasyfikacja i cechy charakterystyczne dowodów elektronicznych – 2 g

- Uzyskiwanie danych przechowywanych – 2 g

- Uzyskiwanie danych w czasie rzeczywistym – 2 g

- Dopuszczalność i ocena dowodów – 2 g

- Specyfika ścigania poszczególnych rodzajów przestępstw – 2 g

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Adamski, Prawo karne komputerowe, Warszawa 2000

2. A. Lach, Dowody elektroniczne w procesie karnym, Toruń 2004

Literatura uzupełniająca:

1. A. Adamski, A. Lach, J. Kosiński, M. Rocławska, S. Bakalarz, Współpraca w zwalczaniu nielegalnych treści w Internecie, Toruń 2015

2. J. Kosiński, Paradygmaty cyberprzestępczości, Warszawa 2015

3. A. Suchorzewska, Ochrona prawna systemów informatycznych wobec zagrożenia cyberterroryzmem, Warszawa 2010

dodatkowo: literatura szczegółowa i orzecznictwo podawane na bieżą-co

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Lach
Prowadzący grup: Arkadiusz Lach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z kryminologicznymi, karnomaterialnymi i karnoprocesowymi zagadnieniami cyberprzestępczości. W tym celu przeanalizowane zostaną źródła prawa oraz orzecznictwo, podane poglądy doktryny, uwzględniony zostanie także kontekst prawnoporównawczy

Pełny opis:

Treści programowe:

- wiadomości wstępne –prawo karne i kryminologia – 2 g.

- Przestępstwa przeciwko ochronie informacji– 2 g.

- Przestępstwa przeciwko własności intelektualnej– 2 g.

- Przestępstwa związane z nielegalną treścią – 2 g.

- Przestępstwa przeciwko mieniu – 2 g.

- Pojęcie, klasyfikacja i cechy charakterystyczne dowodów elektronicznych – 2 g

- Uzyskiwanie danych przechowywanych – 2 g

- Uzyskiwanie danych w czasie rzeczywistym – 2 g

- Dopuszczalność i ocena dowodów – 2 g

- Specyfika ścigania poszczególnych rodzajów przestępstw – 2 g

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Adamski, Prawo karne komputerowe, Warszawa 2000

2. A. Lach, Dowody elektroniczne w procesie karnym, Toruń 2004

Literatura uzupełniająca:

1. A. Adamski, A. Lach, J. Kosiński, M. Rocławska, S. Bakalarz, Współpraca w zwalczaniu nielegalnych treści w Internecie, Toruń 2015

2. J. Kosiński, Paradygmaty cyberprzestępczości, Warszawa 2015

3. A. Suchorzewska, Ochrona prawna systemów informatycznych wobec zagrożenia cyberterroryzmem, Warszawa 2010

dodatkowo: literatura szczegółowa i orzecznictwo podawane na bieżą-co

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Lach
Prowadzący grup: Arkadiusz Lach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z kryminologicznymi, karnomaterialnymi i karnoprocesowymi zagadnieniami cyberprzestępczości. W tym celu przeanalizowane zostaną źródła prawa oraz orzecznictwo, podane poglądy doktryny, uwzględniony zostanie także kontekst prawnoporównawczy

Pełny opis:

Treści programowe:

- wiadomości wstępne –prawo karne i kryminologia – 2 g.

- Przestępstwa przeciwko ochronie informacji– 2 g.

- Przestępstwa przeciwko własności intelektualnej– 2 g.

- Przestępstwa związane z nielegalną treścią – 2 g.

- Przestępstwa przeciwko mieniu – 2 g.

- Pojęcie, klasyfikacja i cechy charakterystyczne dowodów elektronicznych – 2 g

- Uzyskiwanie danych przechowywanych – 2 g

- Uzyskiwanie danych w czasie rzeczywistym – 2 g

- Dopuszczalność i ocena dowodów – 2 g

- Specyfika ścigania poszczególnych rodzajów przestępstw – 2 g

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Adamski, Prawo karne komputerowe, Warszawa 2000

2. A. Lach, Dowody elektroniczne w procesie karnym, Toruń 2004

Literatura uzupełniająca:

1. A. Adamski, A. Lach, J. Kosiński, M. Rocławska, S. Bakalarz, Współpraca w zwalczaniu nielegalnych treści w Internecie, Toruń 2015

2. J. Kosiński, Paradygmaty cyberprzestępczości, Warszawa 2015

3. A. Suchorzewska, Ochrona prawna systemów informatycznych wobec zagrożenia cyberterroryzmem, Warszawa 2010

dodatkowo: literatura szczegółowa i orzecznictwo podawane na bieżą-co

Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Lach
Prowadzący grup: Arkadiusz Lach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z kryminologicznymi, karnomaterialnymi i karnoprocesowymi zagadnieniami cyberprzestępczości. W tym celu przeanalizowane zostaną źródła prawa oraz orzecznictwo, podane poglądy doktryny, uwzględniony zostanie także kontekst prawnoporównawczy

Pełny opis:

Treści programowe:

- wiadomości wstępne –prawo karne i kryminologia – 2 g.

- Przestępstwa przeciwko ochronie informacji– 2 g.

- Przestępstwa przeciwko własności intelektualnej– 2 g.

- Przestępstwa związane z nielegalną treścią – 2 g.

- Przestępstwa przeciwko mieniu – 2 g.

- Pojęcie, klasyfikacja i cechy charakterystyczne dowodów elektronicznych – 2 g

- Uzyskiwanie danych przechowywanych – 2 g

- Uzyskiwanie danych w czasie rzeczywistym – 2 g

- Dopuszczalność i ocena dowodów – 2 g

- Specyfika ścigania poszczególnych rodzajów przestępstw – 2 g

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Adamski, Prawo karne komputerowe, Warszawa 2000

2. A. Lach, Dowody elektroniczne w procesie karnym, Toruń 2004

Literatura uzupełniająca:

1. A. Adamski, A. Lach, J. Kosiński, M. Rocławska, S. Bakalarz, Współpraca w zwalczaniu nielegalnych treści w Internecie, Toruń 2015

2. J. Kosiński, Paradygmaty cyberprzestępczości, Warszawa 2015

3. A. Suchorzewska, Ochrona prawna systemów informatycznych wobec zagrożenia cyberterroryzmem, Warszawa 2010

dodatkowo: literatura szczegółowa i orzecznictwo podawane na bieżą-co

Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Lach
Prowadzący grup: Arkadiusz Lach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z kryminologicznymi, karnomaterialnymi i karnoprocesowymi zagadnieniami cyberprzestępczości. W tym celu przeanalizowane zostaną źródła prawa oraz orzecznictwo, podane poglądy doktryny, uwzględniony zostanie także kontekst prawnoporównawczy

Pełny opis:

Treści programowe:

- wiadomości wstępne –prawo karne i kryminologia – 2 g.

- Przestępstwa przeciwko ochronie informacji– 2 g.

- Przestępstwa przeciwko własności intelektualnej– 2 g.

- Przestępstwa związane z nielegalną treścią – 2 g.

- Przestępstwa przeciwko mieniu – 2 g.

- Pojęcie, klasyfikacja i cechy charakterystyczne dowodów elektronicznych – 2 g

- Uzyskiwanie danych przechowywanych – 2 g

- Uzyskiwanie danych w czasie rzeczywistym – 2 g

- Dopuszczalność i ocena dowodów – 2 g

- Specyfika ścigania poszczególnych rodzajów przestępstw – 2 g

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Adamski, Prawo karne komputerowe, Warszawa 2000

2. A. Lach, Dowody elektroniczne w procesie karnym, Toruń 2004

Literatura uzupełniająca:

1. A. Adamski, A. Lach, J. Kosiński, M. Rocławska, S. Bakalarz, Współpraca w zwalczaniu nielegalnych treści w Internecie, Toruń 2015

2. J. Kosiński, Paradygmaty cyberprzestępczości, Warszawa 2015

3. A. Suchorzewska, Ochrona prawna systemów informatycznych wobec zagrożenia cyberterroryzmem, Warszawa 2010

dodatkowo: literatura szczegółowa i orzecznictwo podawane na bieżą-co

Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)