Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Human rights, pluralism and cultural diversity in Europe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OG-HR-FS
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Human rights, pluralism and cultural diversity in Europe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studentów stacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) None

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in lectures - 15 hrs

- consultations- 5 hrs

Self-study hours:

- preparation for lectures and discussions - 10 hrs

- writing essays/ papers/ projects- 10 hrs

- reading literature- 10 hrs

Altogether: 50 hrs ( 2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) K_W03 - student acquires detailed knowledge about specific relations between international and domestic legal systems;

K_W04 - student acquires in-dept knowledge of legal langue, as well as the knowledge of specific legal concepts of human rights law (especially with regard to relations between democracy, human rights and their evolving interpretations);

K_W05 - student acquires detailed knowledge about subjects/actors of legal relations, how these relations are shaped; a deepened knowledge about human beings as subjects of these relations.

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) K_U01 - student is able to analyze and interpret different phenomenons in the domain of juridical sciences (specifically, a student is able to use acquired knowledge to critically analyze and present opinion concerning specific legal problems emerging from cultural diversity);

K_U03 - student is able to analyze methods of dealing with specific problems and case-studies;

K_U05- student is able to identify, interpret and apply legal norms (both international human rights standards, and domestic provisions) in order to resolve specific cases.Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K_K01 - student is aware of his/her own knowledge and competences; student is able to continue self-study and deepen his/her knowledge using interdisciplinary and comparative tools, in order to improve future professional career;Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) 1. Elements of a conventional lecture (presentation given by the lecturer)

2. Discussion (brainstorming, pair and group discussion, panel discussion)

3. Case-study and moot court

5. Assessment of project work


Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Discussion seminar seeks to address theoretical and practical questions concerning multiculturalism and pluralism in Europe. The fundamental question we will try to discuss is as follows: Does diversity pose a threat to European identity and legal traditions, or rather on the contrary - enriches them. We will approach this question from the perspective of human rights standards.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Discussion seminar covers the following points:

1. Introduction. What is pluralism and why it's important for human rights? Sources of diversity in Europe (definitions, migrations - historically and today) - 2 hours

2. Migration and refugee law - 2 hours

3. Rights of selected vulnerable groups, e.g. minorities, aliens (protection offered by the European Convention of Human Rights) - 3 hours

4. Protection of national and ethnic minorities in Europe - 2 hours

5. Religions and human rights - 2 hours

6. Tradition and human rights - 2 hours

7. Hate speech - 2 hours

Literatura: (tylko po angielsku)

1. P. Wiater, Intercultural Dialogue in the Framework of European Human Rights Protection, Council of Europe Publishing 2010

2. Andrew Fagan, Human Rights and Cultural Diversity: Core Issues and Cases, 2017

3. Michael Addo, Reconciling Cultural Diversity and International Human Rights Obligations: the Compatibility Approach in the Practice of International Human Rights Institutions, Routledge 2016

3. Normative sources (ia: European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms), selected case-law

Study materials for the course will be provided via Moodle platform

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

Quizes (oral) – W1, W2, W3, W4

Project presentations – U1, U2, U3, W4, U4

Active participation (discussion, moot-court performance) – U1, U2, K1, K2, U3, K4

Assessment criteria:

For all assessment methods points will be given and marks accordingly.

10-7 points – very good

6-5 points – good plus

4-3 points – good

3-2 points – satisfactory plus

1 point – satisfactory

0 points - fail

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Kapelańska-Pręgowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Kapelańska-Pręgowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Kapelańska-Pręgowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Kapelańska-Pręgowska
Prowadzący grup: Julia Kapelańska-Pręgowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Kapelańska-Pręgowska
Prowadzący grup: Julia Kapelańska-Pręgowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)