Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Integracja europejska: teoria i praktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OG-IETP-FS Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Integracja europejska: teoria i praktyka
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Wykład proponowany studentom wszystkich kierunków.


Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (godz.):

- 30 kontaktowych na wykładzie – 1,2 ECTS,

- 5 konsultacji – 0,2 ECTS.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.):

- 15 na przygotowanie do egzaminu – 0,6 ECTS.


Łącznie: 50 godzin – 2 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student ma wiedzę z zakresu terminologii dotyczącej integracji europejskiej.


W2: Student ma podstawową wiedzę o historii integracji.


W3: Student ma wiedzę o instrumentach współpracy w ramach procesu integracji.


W4: Student ma wiedzę o europejskich koncepcjach integracyjnych.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi wyjaśnić istotę procesu integracji.

U2: Student wykorzystuje wiedzę teoretyczną do analizowania zjawisk zachodzących w skali europejskiej i narodowej.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student ma świadomość poziomu swej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego dokształcania

K2: Student potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności oraz poszerzać ich wymiar interdyscyplinarny, aby w sposób profesjonalny wykonywać pracę zawodową


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny),

- wykład problemowy.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Fenomen integracji towarzyszy Europejczykom już niemal 70 lat. To proces, którego zakres i natężenie wzrasta stosownie do upływu czasu. W efekcie jego skutki odczuwane są przez coraz szersze kręgi mieszkańców Kontynentu. Tym samym proces integracji europejskiej [dalej: PIE] urasta do rangi jednego z zasadniczych aktywnych składników naszej rzeczywistości. Wyraża się w tym jego praktyczna doniosłość dla kolejnych pokoleń. Wykład stanowi prezentację zasadniczych płaszczyzn, cech oraz etapów owego procesu.

Pełny opis:

W potocznym rozumieniu integracja europejska obejmuje szereg wydarzeń. W istocie są one ściśle ze sobą powiązane i stanowią elementy składowe większej całości. Integrację winno postrzegać się bowiem jako nieprzerwany i złożony proces, przejawiający się w formie licznych, często przełomowych wydarzeń.

Integracja jako proces wynika z licznych źródeł i przesłanek. Jest zjawiskiem ciągłym, przechodzącym kolejne fazy. Każdy z etapów stanowi odpowiedź na określoną sytuację. Jest próbą zaradzenia jej przy użyciu dostępnych środków. Każda następna faza nieodmiennie oddala od punktu wyjścia, ale zawsze stanowi przedłużenie tego samego procesu, czerpiąc z jego dotychczasowych osiągnięć i doświadczeń oraz wzbogacając go pod względem treści i formy.

Integracja europejska to powojenne zjawisko kulturowe, stanowi więc proces wieloaspektowy i wielopłaszczyznowy. Ma wymiar historyczny, społeczny, gospodarczy, polityczny, prawny oraz konceptualny. Wszystkie te płaszczyzny pozostają we wzajemnym powiązaniu i zależności.

Na każdym etapie PIE służy realizacji założonego celu (ideologicznego, politycznego, ekonomicznego). Dlatego podejmowane w jego ramach działania wymagają niezbędnego uzasadnienia. Z tego względu powiedzieć można, iż PIE to w istocie realizacja określonej koncepcji czy wizji (politycznej, ekonomicznej, etycznej). Taka koncepcja każdorazowo wyłania się w drodze debat i sporów, które – siłą rzeczy – rodzą także przegranych i rozczarowanych. Ci ostatni kontestują i kwestionują obrany kierunek procesu, prezentując własne cele wraz z uzasadnieniami.

Z drugiej strony PIE nie stanowi prostej i ścisłej realizacji gotowego programu działań. Jego przebieg determinowany jest przez wiele przesłanek. Wśród nich znajdują się nie tylko uświadomione potrzeby i oczekiwania czy powszechnie respektowane wartości, lecz także obiektywne uwarunkowania społeczne i ekonomiczne. Stąd koncepcje z obszaru PIE to nie tylko zwycięskie plany i programy realizowane w praktyce. To także koncepcje (doktryny i teorie) formułowane w imię wyjaśnienia i opisania zjawiska PIE: jego istoty, przesłanek czy rządzących nim praw rozwojowych. Mają one przy tym walor praktyczny. Służą bowiem niejednokrotnie jako punkt oparcia dla opracowania i forsowania konkretnych planów politycznych, realizowanych w toku PIE.

Opis tematów wraz z wymiarem godzin:

1. Wprowadzenie: zagadnienia terminologiczne, pojęcie PIE, jego cechy: wielopłaszczyznowość, dynamika, autonomiczność (2h)

2. Zarys historii PIE: uwarunkowania powojenne, pomysły i wizje zorganizowania porządku w Europie, powołanie i rozwój trzech Wspólnot Europejskich, powołanie i rozwój struktur „równoległych”, powołanie i rozwój Unii Europejskiej (4h)

3. PIE jako proces elitarny: demokracja, jej deficyt i próby zaradzania, rola wysokich funkcjonariuszy publicznych, pojęcie „ojców założycieli”, rola aktorów pozapaństwowych, znaczenie sporów i debat w PIE, pojęcie ideologii europejskiej i doktryny integracji (3h)

4. Założenia światopoglądowe i ideologiczne PIE: obraz człowieka, wartości, interesy i ich wzajemne zależności, pojęcie solidarności europejskiej, splecenie realizmu i idealizmu (2h)

5. Formy organizacyjne PIE: pojęcie organizacji międzynarodowej, pojęcie „wspólnoty” i „unii”, geneza formalna, transfer władzy i kompetencje, instytucje, proces decyzyjny, pojęcie ponadnarodowości (5h)

6. Prawo a PIE: rola prawa, pojęcie „wspólnoty prawa”, doktryna prawa wspólnotowego/unijnego, zbliżanie i harmonizacja, europeizacja prawa (2h)

7. Państwo a PIE: powołanie organizacji, członkostwo, zmiany w zakresie władzy i swobody działania, zakres ingerencji WE/UE, pozycja faktyczna państwa (3h)

8. Ekonomika PIE: teoria integracji gospodarczej, formy integracji gospodarczej, metoda funkcjonalna i instytucjonalna, trzy modele gospodarki rynkowej a model ekonomiczny Wspólnot i UE (5h)

9. Współpraca w materiach politycznych (2h)

10. Znaczenie kryzysów dla PIE (1h)

11. Podsumowanie: znaczenie i możliwe kierunki rozwoju PIE (1h)

Literatura:

Znajomość poniższych pozycji nie jest wymaga w całości, a jedynie w zakresie tematów omawianych w toku wykładu:

A. Czarczyńska, K. Śledziewska, „Teoria europejskiej integracji gospodarczej”, Warszawa 2007;

A. Madeja, „Suwerenność państwa w doktrynie integracyjnej europejskich „ojców założycieli" i w świetle traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie”, Toruń 2013;

J.J. Węc, „Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej w latach 1950-2010”, Kraków 2012.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie wyniku egzaminu pisemnego.

Egzamin składa się z 11 pytań testowych jednokrotnego wyboru.

Za każdą prawidłową odpowiedź testową uzyskuje się 1 punkt.

Za odpowiedzi nieprawidłowe nie są przyznawane punkty ujemne.

Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia wynosi 11.

Weryfikacja efektów kształcenia: W1, W2, W3, W4, U1, U2.

Kryteria oceniania:

Dla zaliczenia egzaminu należy przekroczyć pułap 50%, tj. uzyskać co najmniej 6 punktów. Oznacza to realizację efektów kształcenia w stopniu zadowalającym i ocenę dostateczną (3).

Przy przekroczeniu wyższych pułapów uzyskuje się odpowiednio ocenę:

7 pkt - dostateczny plus (3,5);

8 pkt - dobry (4,0);

9 pkt - dobry plus (4,5);

10 pkt - bardzo dobry (5).

Zaliczenie w warunkach pandemii:

- ustne - przez MS Teams,

- pisemne - przygotowanie pracy na wskazany temat i przesłanie jej w terminie do 15 II 2021 r. drogą poczty elektronicznej.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Madeja
Prowadzący grup: Andrzej Madeja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Madeja
Prowadzący grup: Andrzej Madeja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Madeja
Prowadzący grup: Andrzej Madeja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.