Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Konstytucja- naród- demokracja. Od rewolucji francuskiej do III RP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OG-KND-FS
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konstytucja- naród- demokracja. Od rewolucji francuskiej do III RP
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 30 godz.):

- udział w wykładach - 30


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 30 godz.):


- czytanie literatury- 15

- przygotowanie do egzaminu- 15


Łącznie: 30 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student ma wiedzę o podmiotach kreowania ustroju demokratycznego oraz konsekwencjach regulacji konstytucyjnych dla kształtowania społeczeństwa obywatelskiego – w odniesieniu do efektu kształcenia w obszarze nauk społecznych

W2: Student ma wiedzę z zakresu historii i współczesności konstytucjonalizmu, w tym w szczególności o procesach zmian regulacji konstytucyjnych, dotyczących ustroju politycznego i społecznego wybranych państw (USA, Francja, kraje niemieckie, RP) - w odniesieniu do efektu kształcenia w obszarze nauk społecznych

W3: Student ma uporządkowaną wiedzę o elementach teorii nowoczesnego konstytucjonalizmu, np. podziału władzy, suwerenności narodu, i ich historycznej ewolucji - w odniesieniu do efektu kształcenia w obszarze nauk społecznych


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi samodzielnie analizować zjawiska natury konstytucyjnej poprzez interpretację tekstu źródłowego na wybranych przykładach – w odniesieniu do efektu kształcenia w obszarze nauk społecznych

U2: Student potrafi, wykorzystując wiedzę teoretyczną, wskazać kluczowe cechy ustrojowe i podstawowe zasady konstytucyjne w akcie konstytucyjnym - w odniesieniu do efektu kształcenia w obszarze nauk społecznych


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student ma świadomość swojej wiedzy, rozumie konieczność doskonalenia swojej wiedzy teoretycznej i umiejętności - w odniesieniu do efektu kształcenia w obszarze nauk społecznych

K2: Student potrafi zidentyfikować źródła służące poszerzaniu i doskonaleniu wiedzy zdobytej podczas wykładu – w odniesieniu do efektu kształcenia w obszarze nauk społecznych


Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład konwersatoryjny

Metoda poszukująca:

- referatu


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu

Skrócony opis:

Wykład ma na celu popularyzację wiedzy i umiejętności z zakresu teorii i praktyki systemów konstytucyjnych wybranych demokracji zachodniego kręgu kulturowego, z uwzględnieniem rysu historycznego, ewolucji ustrojowo-politycznej i aktualnych dylematów konstytucyjnych (Wielka Brytania, Niemcy, Francja, USA, Polska).

Pełny opis:

Wykład obejmuje 30 godzin.

• Pierwsze wykłady obejmą zagadnienia wprowadzenia do korzeni instytucji demokracji i początków konstytucjonalizmu (2 godz. wykładu wprowadzającego), ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia osiągnięć Rewolucji Francuskiej i jej dziejów (6 godzin) oraz genezy szczególnych amerykańskich instytucji demokratycznych (4 godziny).

• Kolejne wykłady odniosą się do dziewiętnastowiecznych ustrojów i regresu ideologii konstytucyjnej (Francja, kraje niemieckie – 6 godzin) oraz odmiennej, ewolucyjnej drogi do konstytucjonalizmu na przykładzie Polski i Wielkiej Brytanii (4 godziny).

• Wątki teoretyczne – ewolucji koncepcji państwa prawa i ujmowania w ramy konstytucyjne praw i wolności zostaną omówione podczas kolejnych 4 godzin wykładu.

• Współczesne rozwiązania, gwarantujące zasady państwa prawa i demokratyzmu zostają ukazane na przykładzie RFN i III RP (4 godziny).

Literatura:

Wykładowca udostępnia materiały źródłowe (fragmenty tekstów prawnych, artykuły naukowe i publicystyczne) na platformie moodle, w kursie wspierającym wykład stacjonarny.

Ponadto wskazuje przykładową literaturę przedmiotu:

1. Banaszak, B., Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Kraków 2007

2. Wąsowicz, M. Historia ustroju państw zachodu. Zarys wykładu, Warszawa 2007

3. Fenske, H., Der moderne Verfassungsstaat. Eine vergleichende Geschichte von der Entstehung bis zum 20. Jahrhundert, Paderborn 2001

Metody i kryteria oceniania:

- egzamin pisemny- efekty wiedzy, umiejętności i kompetencje społeczne

LUB:

- aktywność – efekty umiejętności

- przygotowanie i zaprezentowanie referatu samodzielnie lub grupowo (quasi sesja posterowa) – efekty wiedzy, umiejętności i kompetencje społeczne

------------------------------------------------------------------------------

Kryteria oceniania:

- zaliczenie na ocenę na podstawie wyników testu (zal. Od 50%)

ndst – 0-9 pkt (0-45%)

dst- 10-12pkt (50-60%)

dst plus-13 pkt (65%)

db- 14-16pkt (70-80%)

db plus-17 pkt (85%)

bdb- 18-20pkt (90-100%)

LUB

- dla osób aktywnych w trakcie wykładu konwersatoryjnego - odnotowana aktywność („plusy”) oraz przygotowanie referatu (samodzielnie lub w grupie) i zaprezentowanie go w trakcie wskazanego wykładu, swoistej „sesji” posterowej. Prezentacja oceniona przez wykładowcę w skali ocen.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Tarnowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Wykład obejmuje 30 godzin.

• Zagadnienia wprowadzenia do korzeni instytucji demokracji i początków konstytucjonalizmu (2 godz. wykładu wprowadzającego), ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia osiągnięć Rewolucji Francuskiej i jej dziejów (6 godzin) oraz genezy szczególnych amerykańskich instytucji demokratycznych (4 godziny).

• Dziewiętnastowieczne ustroje i regres ideologii konstytucyjnej (Francja, kraje niemieckie – 6 godzin) oraz odmienna, ewolucyjna droga do konstytucjonalizmu na przykładzie Polski i Wielkiej Brytanii (4 godziny).

• Wątki teoretyczne – ewolucja koncepcji państwa prawa i konstytucjonalizacja praw i wolności oraz odpowiedzialności władzy (4 godziny)

• Współczesne rozwiązania, instytucjonalizujące zasady państwa prawa i demokratyzmu na przykładzie RFN i III RP (4 godziny).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Tarnowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Wykład obejmuje 30 godzin.

• Zagadnienia wprowadzenia do korzeni instytucji demokracji i początków konstytucjonalizmu (2 godz. wykładu wprowadzającego), ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia osiągnięć Rewolucji Francuskiej i jej dziejów (6 godzin) oraz genezy szczególnych amerykańskich instytucji demokratycznych (4 godziny).

• Dziewiętnastowieczne ustroje i regres ideologii konstytucyjnej (Francja, kraje niemieckie – 6 godzin) oraz odmienna, ewolucyjna droga do konstytucjonalizmu na przykładzie Polski i Wielkiej Brytanii (4 godziny).

• Wątki teoretyczne – ewolucja koncepcji państwa prawa i konstytucjonalizacja praw i wolności oraz odpowiedzialności władzy (4 godziny)

• Współczesne rozwiązania, instytucjonalizujące zasady państwa prawa i demokratyzmu na przykładzie RFN i III RP (4 godziny).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Tarnowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Wykład obejmuje 30 godzin.

• Zagadnienia wprowadzenia do korzeni instytucji demokracji i początków konstytucjonalizmu (2 godz. wykładu wprowadzającego), ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia osiągnięć Rewolucji Francuskiej i jej dziejów (6 godzin) oraz genezy szczególnych amerykańskich instytucji demokratycznych (4 godziny).

• Dziewiętnastowieczne ustroje i regres ideologii konstytucyjnej (Francja, kraje niemieckie – 6 godzin) oraz odmienna, ewolucyjna droga do konstytucjonalizmu na przykładzie Polski i Wielkiej Brytanii (4 godziny).

• Wątki teoretyczne – ewolucja koncepcji państwa prawa i konstytucjonalizacja praw i wolności oraz odpowiedzialności władzy (4 godziny)

• Współczesne rozwiązania, instytucjonalizujące zasady państwa prawa i demokratyzmu na przykładzie RFN i III RP (4 godziny).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)