Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Niemcy współczesne - państwo i społeczeństwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OG-NW-PS-FS Kod Erasmus / ISCED: 10.9 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Niemcy współczesne - państwo i społeczeństwo
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WPiA/course/view.php?id=229
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Szczere zainteresowanie problematyką niemiecką lub prawdziwa gotowość do poznania naszego Zachodniego Sąsiada.

Uwaga!

1) WYKŁAD NIE MA ŚCISŁEGO CHARAKTERU PRAWNICZEGO. MOGĄ Z NIEGO KORZYSTAĆ STUDENCI WSZYSTKICH KIERUNKÓW STUDIÓW - ZAINTERESOWANI NIEMCAMI, PROBLEMATYKĄ POLITYCZNĄ I SPOŁECZNĄ.

2) WYKŁAD ODBYWA SIĘ ZAZWYCZAJ W PIĄTKI W GODZ. 8.30-10.00.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w wykładach – 30 h (w tym 20 h kontaktowych w audytorium oraz 10 h na platformie Moodle; w okresie nauki zdalnej - wszystkie godziny online)

- konsultacje z nauczycielem akademickim – 6 h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie do wykładu – 9 h

- czytanie literatury – 20 h

- przygotowanie do egzaminu – 10 h


Łącznie: 75 h (3 ECTS)
Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student ma wiedzę o głównych problemach społecznych i politycznych Niemiec na tle współczesnej Europy.

W2: Student zna potencjał ludnościowy i ekonomiczny RFN oraz główne zasady ustroju politycznego.

W3: Student charakteryzuje kluczowe relacje polityczne i najważniejsze stosunki społeczne w państwie niemieckim.
Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne i polityczne zachodzące w państwie niemieckim oraz porównywać je ze stosunkami polskimi.

U2: Student potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację niemieckiej sytuacji społecznej, gospodarczej i politycznej, polityki wewnętrznej i zagranicznej Niemiec oraz stosunków polsko-niemieckich.Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student ma świadomość poziomu swej wiedzy i umiejętności niemcoznawczych i potrafi je doskonalić oraz pogłębiać.

K2: Student umie pozyskiwać informacje na temat współczesnego państwa i społeczeństwa niemieckiego.Metody dydaktyczne:

Wykład stacjonarny połączony z prezentacją multimedialną oraz elementami konwersacji. Ponadto materiały dodatkowe zamieszczone na platformie Moodle, zmuszające do samodzielnej lektury, analiz i dalszych poszukiwań w zakresie wiedzy niemcoznawczej wraz z pytaniami samokontrolnymi.


W OKRESIE zagrożenia epidemiologicznego i NAUKI ZDALNEJ - wykład online na żywo. Ponadto komplet prezentacji wykładowych oraz materiałów dodatkowych wraz z pytaniami samokontrolnymi na platformie Moodle.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Wykład obejmuje najważniejsze zagadnienia dotyczące współczesnego państwa i społeczeństwa Republiki Federalnej Niemiec. Prezentuje w zarysie i gospodarkę Niemiec, najważniejsze problemy społeczne oraz zarys ustroju politycznego RFN.

Pełny opis:

Wykład stanowi syntetyczną prezentację niemieckiego państwa i społeczeństwa.

Rozpoczyna go zarys dziejów Niemiec w XX w., obejmujący narodziny republiki na ziemiach niemieckich (1918 r.) i jej upadek po przejęciu władzy przez Adolfa Hitlera (1933), a następnie powstanie i rozwój dwóch państw niemieckich: RFN i NRD (1949-1990) oraz ich zjednoczenie (1990) - 4 h.

W dalszej kolejności scharakteryzowane zostają położenie geograficzne oraz potencjał ludnościowy i gospodarczy Niemiec, zwłaszcza fenomen potęgi niemieckiego przemysłu i eksportu - 5 h.

Następnie omówiony zostaje w zarysie niemiecki system polityczny – od wyborów parlamentarnych, poprzez działanie parlamentu, rządu, kanclerza, głowy państwa i trybunału konstytucyjnego; bliżej wyjaśnione są geneza i charakter niemieckiego systemu kanclerskiego, słaba pozycja prezydenta federalnego oraz ogromna rola Federalnego Trybunału Konstytucyjnego - 4 h.

Zaprezentowana zostaje niemiecka scena polityczna, w tym partie chadeckie, socjaldemokratyczna, lewicowa, liberalna, zielonych, eurosceptyków, a także partie neonazistowskie. Wskazane zostają główne postaci życia politycznego, w tym urzędująca kanclerz, prezydent, najważniejsi ministrowie, szefowie największych partii politycznych - 6 h.

Następnie opisana będzie pozycja Niemiec na arenie międzynarodowej oraz stosunki polsko-niemieckie, a w ramach tych ostatnich: punkty zbieżne oraz sporne - 2 h.

Dalsza część wykładu przeznaczona jest na omówienie wybranych problemów społecznych, w tym zwłaszcza kwestii mniejszości narodowych i zagadnienia integracji imigrantów, głównych wyznań religijnych, praw obywatelskich oraz mediów -7 h.

Wykład kończy prezentacja Berlina, który zostaje ukazany jako ośrodek władzy politycznej oraz centrum gospodarki, nauki, kultury i turystyki -2 h.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

Bogusław Banaszak, System konstytucyjny Niemiec, Warszawa 2005.

Danuta Janicka, Ustawa zasadnicza w praktyce Republiki Federalnej Niemiec (1949-1989), Toruń 2009.

Książka dostępna online pt. Niemcy w świetle faktów i liczb:

file:///C:/Users/UMK/AppData/Local/Temp/tatsachen_2018_pol.pdf

MATERIAŁY NA PLATFORMIE MOODLE

artykuły i notatki prasowe, opracowania własne wykładowczyni - wszystko dostępne dla uczestników wykładu po zalogowaniu przy pomocy podanego przez wykładowcę hasła

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Erhard Cziomer, Historia Niemiec współczesnych 1945-2005, Warszawa 2006 (wybrane rozdziały).

Jerzy Krasuski, Historia Niemiec, Wrocław-Warszawa-Kraków 2008 (rozdziały poświęcone XX wiekowi).

UZUPEŁNIAJĄCE ŹRÓDŁA INTERNETOWE

www.dw.com/pl

www.bund.de

www.statistik-bund.de

www.bundesregierung.de

www.bundestag.de

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny na ocenę – W1, W2, W3, U1, U2, K1, K2

W okresie nauki stacjonarnej egzamin pisemny na ocenę w formie testu złożonego z 10 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru oraz jednego pytania otwartego o charakterze opisowym. Za każde pytanie testowe można uzyskać 0 lub 1 pkt. Za pytanie otwarte można uzyskać od 0 do 3 pkt. Maksymalnie zdobyć można 13 pkt. Ostateczna ocena z zaliczenia wynika z sumy zdobytych punktów i wynosi:

za 11-13 punktów – ocena 5

za 10 punktów – ocena 4+

za 9 punktów – ocena 4

za 7-8 punktów – ocena 3 +

za 6 punktów – ocena 3

W OKRESIE zagrożenia epidemiologicznego i NAUKI ZDALNEJ test egzaminacyjny online na platformie Moodle w postaci 10 pytań zamkniętych. W roku akad. 2020/2021 kryteria ocen są następujące:

za 5 punktów - ocena 3

za 6 punktów - ocena 3+

za 7 punktów - ocena 4

za 8 punktów - ocena 4+

za 9-10 puntów - ocena 5.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Janicka
Prowadzący grup: Danuta Janicka
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WPiA/course/view.php?id=229
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład obejmuje najważniejsze zagadnienia dotyczące współczesnego państwa i społeczeństwa Republiki Federalnej Niemiec. Prezentuje w zarysie niemiecką gospodarkę, ustrój polityczny Niemiec oraz główne problemy społeczne tego kraju, a także relacje polsko-niemieckie.

Pełny opis:

Wykład stanowi syntetyczną prezentację niemieckiego państwa i społeczeństwa.

Rozpoczyna go zarys dziejów Niemiec w XX w., obejmujący narodziny republiki na ziemiach niemieckich (1918 r.), jej trudne dzieje (1919-1933) i upadek po przejęciu władzy przez Adolfa Hitlera (1933-1945), a następnie powstanie i rozwój dwóch państw niemieckich: RFN i NRD (1949-1990) oraz ich zjednoczenie (1990) - 4 h.

W dalszej kolejności scharakteryzowane zostają położenie geograficzne oraz potencjał ludnościowy i gospodarczy Niemiec, a ponadto wyjaśniony fenomen potęgi niemieckiego przemysłu i eksportu - 3 h.

Następnie omówiony zostaje niemiecki system polityczny – od wyborów parlamentarnych, poprzez działanie parlamentu, rządu, kanclerza, głowy państwa i trybunału konstytucyjnego; szczegółowo wyjaśnione są geneza i charakter niemieckiego systemu kanclerskiego, słaba pozycja prezydenta federalnego oraz ogromna rola prawna i faktyczna Federalnego Trybunału Konstytucyjnego - 6 h.

Zaprezentowana zostaje niemiecka scena polityczna, w tym partie chadeckie, socjaldemokratyczna, lewicowa, liberalna, zielonych, eurosceptyków, a także partie neonazistowskie. Wyjaśnione są wybory parlamentarne z 2017 r. i ich wyniki. Wskazane zostają główne postaci życia politycznego, w tym urzędująca kanclerz, prezydent, najważniejsi ministrowie, szefowie największych partii politycznych - 6 h.

Wskazana też zostaje pozycja Niemiec na arenie międzynarodowej oraz stosunki polsko-niemieckie, a w ramach tych ostatnich: punkty zbieżne oraz sporne - 2 h.

Dalsza część wykładu przeznaczona jest na omówienie wybranych problemów społecznych, w tym zwłaszcza kwestii mniejszości narodowych i zagadnienia integracji imigrantów, głównych wyznań religijnych, praw obywatelskich oraz mediów -7 h.

Wykład kończy prezentacja Berlina, który zostaje ukazany jako ośrodek władzy politycznej oraz centrum gospodarki, nauki, kultury i turystyki -2 h.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

Bogusław Banaszak, System konstytucyjny Niemiec, Warszawa 2005.

Danuta Janicka, Ustawa zasadnicza w praktyce Republiki Federalnej Niemiec (1949-1989), Toruń 2009.

Małgorzata Pacek, Niemcy, Warszawa 2007.

MATERIAŁY NA PLATFORMIE MOODLE

dostępne dla wszystkich uczestników wykładu po zalogowaniu przy pomocy podanego przez wykładowcę hasła

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Erhard Cziomer, Historia Niemiec współczesnych 1945-2005, Warszawa 2006 (wybrane rozdziały).

Jerzy Krasuski, Historia Niemiec, Wrocław-Warszawa-Kraków 2008 (rozdziały poświęcone XX wiekowi).

UZUPEŁNIAJĄCE ŹRÓDŁA INTERNETOWE

www.dw.com/pl

www.bund.de

www.statistik-bund.de

www.bundesregierung.de

www.bundestag.de

Uwagi:

Wykład odbywa się częściowo (33 %) w postaci e-learningu (lektura materiałów pisemnych i ikonograficznych na platformie Moodle; forum dyskusyjne; zadania samosprawdzające).

Wykłady w audytorium - piątki w godzinach 10.00-11.30. od 13 października do 15 grudnia 2017 r. włącznie.

Wykład w formie e-learningu (= otwieranie nowych materiałów na platformie Moodle; forum dyskusyjne; zadania do samodzielnego rozwiązania):

6 października 2017 r.,

27 października 2017 r.

12 stycznia 2018 r.

19 stycznia 2018 r.

26 stycznia 2018 r.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Janicka
Prowadzący grup: Danuta Janicka
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WPiA/course/view.php?id=229
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład obejmuje najważniejsze zagadnienia dotyczące współczesnego państwa i społeczeństwa Republiki Federalnej Niemiec. Prezentuje w zarysie i gospodarkę Niemiec, najważniejsze problemy społeczne oraz ustrój polityczny RFN.

Termin wykładu: piątki, godz. 10.15-11.45.

Początek wykładu: 12 października 2018 r.

Przewidywany koniec zajęć w audytorium: 11 stycznia 2019 r.

Zajęcia na Moodlach: 05.10.2018; 26.10.2018; 16.11.2018; 18.01.2019; 25.01.2019.

Pełny opis:

Wykład stanowi syntetyczną prezentację niemieckiego państwa i społeczeństwa.

Rozpoczyna go zarys dziejów Niemiec w XX w., obejmujący narodziny republiki na ziemiach niemieckich (1918 r.) i jej upadek po przejęciu władzy przez Adolfa Hitlera (1933), a następnie powstanie i rozwój dwóch państw niemieckich: RFN i NRD (1949-1990) oraz ich zjednoczenie (1990) - 4 h.

W dalszej kolejności scharakteryzowane zostają położenie geograficzne oraz potencjał ludnościowy i gospodarczy Niemiec, a ponadto wyjaśniony fenomen potęgi niemieckiego przemysłu i eksportu - 3 h.

Następnie omówiony zostaje niemiecki system polityczny – od wyborów parlamentarnych, poprzez działanie parlamentu, rządu, kanclerza, głowy państwa i trybunału konstytucyjnego; bliżej wyjaśnione są geneza i charakter niemieckiego systemu kanclerskiego, słaba pozycja prezydenta federalnego oraz ogromna rola prawna i faktyczna Federalnego Trybunału Konstytucyjnego - 6 h.

Zaprezentowana zostaje niemiecka scena polityczna, w tym partie chadeckie, socjaldemokratyczna, lewicowa, liberalna, zielonych, eurosceptyków, a także partie neonazistowskie. Wskazane zostają główne postaci życia politycznego, w tym urzędująca kanclerz, prezydent, najważniejsi ministrowie, szefowie największych partii politycznych - 6 h.

Wskazana też zostaje pozycja Niemiec na arenie międzynarodowej oraz stosunki polsko-niemieckie, a w ramach tych ostatnich: punkty zbieżne oraz sporne - 2 h.

Dalsza część wykładu przeznaczona jest na omówienie wybranych problemów społecznych, w tym zwłaszcza kwestii mniejszości narodowych i zagadnienia integracji imigrantów, głównych wyznań religijnych, praw obywatelskich oraz mediów -7 h.

Wykład kończy prezentacja Berlina, który zostaje ukazany jako ośrodek władzy politycznej oraz centrum gospodarki, nauki, kultury i turystyki -2 h.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

Bogusław Banaszak, System konstytucyjny Niemiec, Warszawa 2005.

Danuta Janicka, Ustawa zasadnicza w praktyce Republiki Federalnej Niemiec (1949-1989), Toruń 2009.

Małgorzata Pacek, Niemcy, Warszawa 2007.

MATERIAŁY NA PLATFORMIE MOODLE

dostępne dla wszystkich uczestników wykładu po zalogowaniu przy pomocy podanego przez wykładowcę hasła

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Erhard Cziomer, Historia Niemiec współczesnych 1945-2005, Warszawa 2006 (wybrane rozdziały).

Jerzy Krasuski, Historia Niemiec, Wrocław-Warszawa-Kraków 2008 (rozdziały poświęcone XX wiekowi).

UZUPEŁNIAJĄCE ŹRÓDŁA INTERNETOWE

www.dw.com/pl

www.bund.de

www.statistik-bund.de

www.bundesregierung.de

www.bundestag.de

Uwagi:

Zasady (wraz z punktacją) egzaminu wskazane są w pliku na platformie Moodle.

10 godzin zajęć odbywa się w formie e-learningu.Terminy (= otwieranie nowych materiałów na platformie Moodle; forum dyskusyjne; zadania do samodzielnego rozwiązania; pytania/ testy samokontrolujące):

05.10.2018;

26.10.2018;

16.11.2018;

18.01.2019;

25.01.2019.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Janicka
Prowadzący grup: Danuta Janicka
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WPiA/course/view.php?id=229
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Patrz opis niezależny od cyklu nauczania.

Termin wykładu w roku akademickim 2019/2020:

piątki, godz. 8.30-10.00. Audytorium C.

Początek wykładu: 4 października 2019 r.

Przewidywany koniec zajęć w audytorium: 13 grudnia 2019 r.

Pełny opis:

Patrz opis niezależny od cyklu nauczania.

Literatura:

Patrz opis niezależny od cyklu nauczania.

Uwagi:

Zasady (wraz z punktacją) zaliczenia wskazane są poniżej w zakładce "Wykład" oraz w osobnym pliku na platformie Moodle. Są one - UWAGA - nieco zmodyfikowane począwszy od cyklu nauczania 2019/2020;

10 godzin zajęć odbywa się w formie e-learningu.Terminy (= otwieranie nowych materiałów na platformie Moodle; forum dyskusyjne; zadania do samodzielnego rozwiązania; pytania/ testy samokontrolujące):

22.11.2019;

3.01.2020;

10.11.2020;

17.01.2020;

24.01.2020.

UWAGA: terminy zajęć na Moodlach w razie sytuacji nadzwyczajnych są zawsze aktualizowane w ogłoszeniach dydaktycznych i dodatkowo na platformie Moodle

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Janicka
Prowadzący grup: Danuta Janicka
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WPiA/course/view.php?id=229
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Patrz opis niezależny od cyklu nauczania.

Termin wykładu w roku akademickim 2019/2020:

piątki, godz. 8.30-10.00. Audytorium C.

Początek wykładu: 4 października 2019 r.

Przewidywany koniec zajęć w audytorium: 13 grudnia 2019 r.

Pełny opis:

Patrz opis niezależny od cyklu nauczania.

Literatura:

Patrz opis niezależny od cyklu nauczania.

Uwagi:

Zasady (wraz z punktacją) zaliczenia wskazane są poniżej w zakładce "Wykład" oraz w osobnym pliku na platformie Moodle. Są one - UWAGA - nieco zmodyfikowane począwszy od cyklu nauczania 2019/2020;

10 godzin zajęć odbywa się w formie e-learningu.Terminy (= otwieranie nowych materiałów na platformie Moodle; forum dyskusyjne; zadania do samodzielnego rozwiązania; pytania/ testy samokontrolujące):

22.11.2019;

3.01.2020;

10.11.2020;

17.01.2020;

24.01.2020.

UWAGA: terminy zajęć na Moodlach w razie sytuacji nadzwyczajnych są zawsze aktualizowane w ogłoszeniach dydaktycznych i dodatkowo na platformie Moodle

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Janicka
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WPiA/course/view.php?id=229
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Patrz opis niezależny od cyklu nauczania.

Termin wykładu w roku akademickim 2019/2020:

piątki, godz. 8.30-10.00. Audytorium C.

Początek wykładu: 4 października 2019 r.

Przewidywany koniec zajęć w audytorium: 13 grudnia 2019 r.

Pełny opis:

Patrz opis niezależny od cyklu nauczania.

Literatura:

Patrz opis niezależny od cyklu nauczania.

Uwagi:

Zasady (wraz z punktacją) zaliczenia wskazane są poniżej w zakładce "Wykład" oraz w osobnym pliku na platformie Moodle. Są one - UWAGA - nieco zmodyfikowane począwszy od cyklu nauczania 2019/2020;

10 godzin zajęć odbywa się w formie e-learningu.Terminy (= otwieranie nowych materiałów na platformie Moodle; forum dyskusyjne; zadania do samodzielnego rozwiązania; pytania/ testy samokontrolujące):

22.11.2019;

3.01.2020;

10.11.2020;

17.01.2020;

24.01.2020.

UWAGA: terminy zajęć na Moodlach w razie sytuacji nadzwyczajnych są zawsze aktualizowane w ogłoszeniach dydaktycznych i dodatkowo na platformie Moodle

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.