Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo o odpadach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OG-PO-FS
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo o odpadach
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu prawa ochrony środowiska. Nie jest wymagana szczegółowa wiedza z zakresu nauk prawnych. Student powinien być otwarty na poznanie nowej dyscypliny naukowej.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (55 godz.):

- udział w wykładach - 30

- konsultacje z nauczycielem akademickim- 25

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (45 godz.):

- przygotowanie do wykładu - 10

- czytanie literatury - 20

- przygotowanie do egzaminu - 15

Łącznie: 100 godz. (4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę o rodzajach więzi społecznych podlegających normom prawa ochrony środowiska oraz wiedzę pogłębioną w odniesieniu do prawnych aspektów gospodarowania odpadami

W2: Zna w sposób pogłębiony aspekty procesu kształtowania instytucji prawa o odpadach


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg regulacji prawnej problematyki gospodarowania odpadami, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować

U2: Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w zakresie prawa o odpadach w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób w kontekście prawa o odpadach

Metody dydaktyczne:

a) metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład problemowy

b) metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa


Skrócony opis:

Student powinien mieć orientację w najbardziej ogólnych mechanizmach prawa o odpadach. Powinien znać aksjologię, ewolucję aksjologii oraz kierunki zmian na przyszłość. Powinien nabyć umiejętność zastosowania uzyskanej wiedzy teoretycznej na określonym poziomie ogólności do konkretnych sytuacji i konkretnych stanów faktycznych. Oczekuje się, aby umiał on zauważyć zasadniczo podstawowe i niezmienialne założenia prawa o odpadach. Prawo o odpadach, jako część prawa ochrony środowiska, zakorzenione jest w określonych podstawach aksjologicznych. Student powinien nabyć umiejętność dostrzegania wartości, którym prawo o odpadach służy, jak również dostrzegania konfliktu pomiędzy różnymi wartościami i powinien nabyć umiejętność rozwiązywania tych konfliktów.

Pełny opis:

1. Zagadnienia wprowadzające – 2h

2. Odpady jako przedmiot regulacji prawnej w interesie ochrony środowiska – 2h

3. Zasady ogólne prawa o odpadach – 2h

4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny i utrata statusu odpadów – 3h

5. Plany gospodarki odpadami – 3h

6. Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów – 4h

7. Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – 4h

8. Ewidencja odpadów i sprawozdawczość oraz baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – 2h

9. Szczególne zasady gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów – 4h

10. Wymagania dotyczące prowadzenia procesów przetwarzania odpadów (Składowanie odpadów, termiczne przekształcanie odpadów, kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami) – 4h

11. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia warunków prawidłowego gospodarowania odpadami – 2h

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Rakoczy B., Karpus K., Ustawa o odpadach: komentarz, Warszawa 2013.

2, Korzeniowski P., Model prawny systemu gospodarki odpadami : studium administracyjno-prawne, Łódź 2014.

3. Radecki W., Ustawa o odpadach: komentarz, Warszawa 2016.

4. Prawo o odpadach : wybrane problemy, pod red. B. Rakoczego, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

1. Wierzbowski B., Rakoczy B., Prawo ochrony środowiska: zagadnienia podstawowe, Warszawa 2018.

2. Prawo ochrony środowiska, pod red. M Górskiego, Warszawa 2018.

3. Kenig-Witkowska M. M., Prawo środowiska Unii Europejskiej: zagadnienia systemowe, Warszawa 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny – W1, W2, U1, U2

Egzamin pisemny złożony z 25 pytań (pytanie zamknięte –jednokrotnego wyboru, pytanie otwarte – samodzielna odpowiedź; 1 pytanie – 1 pkt):

nst - 12 pkt (48%)

dst - 13-16 pkt (52-64%)

dst plus - 17 pkt (68%)

db - 18-21 pkt (72-84%)

db plus - 22 pkt (88%)

bdb - 23-25 pkt (92-100%)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Karpus
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Karpus
Prowadzący grup: Karolina Karpus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)