Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Państwo i prawo w dobie rewolucji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OG-PPDR-FS
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Państwo i prawo w dobie rewolucji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

np.

- udział w wykładach – 20 hCzas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

np.


- czytanie literatury – 10 h.

- przygotowanie do egzaminu - 20 h.


Łącznie: 50 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę na temat najbardziej przełomowych przełomów społeczno-ustrojowych o znamionach rewolucyjnych w historii nowożytnej

W2: Opisuje przyczyny i skutki najsłynniejszych rewolucji

W3: Charakteryzuje wpływ rewolucji na prawo publiczne oraz prawo prywatne, dostrzega jego negatywne i pozytywne aspekty.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Wykorzystuje znajomość najważniejszych zdarzeń rewolucyjnych oraz i wpływu na państwo i prawo w perspektywie tendencji rozwojowych dzisiejszego społeczeństwa i świata

U2: Analizuje wpływ polityki i demagogii na państwo i prawo


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość wpływu nagłych zmian systemowych na ustrój i prawo

K2: Posiada umiejętność dostrzeżenia niebezpieczeństw wynikających z nieświadomości waloru trwałości i pewności prawa oraz niewiedzy o negatywnych skutkach gwałtownych zdarzeń politycznych w historii świata.


Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca :

- wykład informacyjny (konwencjonalny)


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest wpływ najsłynniejszych, najbardziej przełomowych i burzliwych rewolucji na prawo ustrojowe i sądowe państw nowożytnej Europy i świata.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu jest wpływ najsłynniejszych, najbardziej przełomowych i burzliwych rewolucji na prawo ustrojowe i sądowe państw nowożytnej Europy i świata. Omówione zostają przyczyny społecznych buntów, zarówno te bardziej pośrednie (takie jak kondycja ekonomiczna czy upośledzenia prawne, wyzysk i niesprawiedliwości społeczne, prześladowania narodowościowe) jak i te bezpośrednie, o głównie politycznym wymiarze. Następnie mowa będzie o wpływie tychże przemian na regulacje prawne – zarówno w przypadku prawa ustrojowego, konstytucyjnego, jak i prawa sądowego. Podkreśli się różnice pomiędzy początkowymi ideami, a ostatecznym ich wymiarem praktycznym. Na wykładzie omawiane będą nie tylko rewolucje polityczne sensu stricte, takie jak Wielka Rewolucja Francuska z 1789 r., czy dwie rewolucje rosyjskie z 1917 r., ale również diametralne przemiany ustroju i prawa, do których doszło w wyniku faszystowskiego zamachu stanu we Włoszech (1922) oraz po zwycięstwie w 1933 r. NSDAP w wyborach demokratycznych w Niemczech. Osobnymi tematami będzie również Rewolucja Przemysłowa XIX wieku, z jej wpływem na prawo sądowe (zwłaszcza prawo pracy) oraz rewolucja obyczajowa w latach 60. XX wieku.

Literatura:

1. E. Hobsbawm, Wiek rewolucji, 1789-1848

2. R. Pipes, Krótka historia rewolucji rosyjskiej

3. H. Arendt, O rewolucji

4. M. Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- egzamin pisemny- W1, W2 W3

Kryteria oceniania:

egzamin pisemny w formie testu (20 pytań)

ndst – 0-10 pkt (0-50%)

dst - 11-14 pkt (55-70%)

dst plus -15 pkt (75%)

db - 16-17 pkt (80-85%)

db plus - 18 pkt (90%)

bdb - 19-20 pkt (95-100%)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Filipiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Filipiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Filipiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)