Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Co w rejestrze piszczy? Praktyczny przewodnik po rejestrach publicznych dostępnych on-line

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OG-PPR-FS
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Co w rejestrze piszczy? Praktyczny przewodnik po rejestrach publicznych dostępnych on-line
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studentów stacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego (20 godz.):


- udział w wykładach – 15h

- konsultacje z nauczycielem akademickim – 5h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (30 godz.):


- przygotowanie do wykładu – 10h

- czytanie literatury – 10h

- przygotowanie do zaliczenia – 10h


Łącznie: 50 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu najważniejszych rejestrów publicznych dostępnych on-line

W2: Student potrafi zdefiniować pojęcie rejestru publicznego i wymienić podstawowe funkcje rejestrów publicznych

W3: Student potrafi wskazać rodzaje rejestrów publicznych w aktualnym systemie prawa polskiego


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi korzystać z funkcjonalności udostępnianych w ramach rejestrów publicznych dostępnych on-line

U2: Student wykorzystuje funkcjonalności udostępniane w ramach rejestrów publicznych dostępnych on-line celem rozwiązywania konkretnych problemów praktycznych


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student ma świadomość poziomu swej wiedzy i umiejętności i potrafi je doskonalić oraz pogłębiać

K2: Student posiada umiejętność kreatywnego poszukiwania rozwiązań problemów praktycznych w oparciu o przekazaną wiedzę


Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny połączony z bezpośrednią aktywnością słuchaczy skierowaną na rozwiązanie problemów teoretycznych lub praktycznych, wspierany prezentacją multimedialną i innymi źródłami on-line

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami z zakresu funkcjonowania wybranych rejestrów publicznych dostępnych on-line

Pełny opis:

Rejestry publiczne – informacje ogólne

-pojęcie rejestru publicznego

-funkcje rejestrów publicznych

-rodzaje rejestrów publicznych w aktualnym systemie prawa polskiego

Przewidywana liczba godzin: 1,5

Najważniejsze rejestry publiczne dostępne on-line

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

-podstawa prawna prowadzenia rejestru

-organ prowadzący rejestr

-zakres podmiotowy i przedmiotowy rejestru

-postępowanie rejestrowe

-wpis do rejestru

-domniemania związane z wpisem

-zasady udostępniania danych z rejestru

Przewidywana liczba godzin: 3

Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej (REGON)

-podstawa prawna prowadzenia rejestru

-organ prowadzący rejestr

-zakres podmiotowy i przedmiotowy rejestru

-postępowanie rejestrowe

-wpis do rejestru

-domniemania związane z wpisem

-zasady udostępniania danych z rejestru

Przewidywana liczba godzin: 1,5

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

-podstawa prawna prowadzenia rejestru

-organ prowadzący rejestr

-zakres podmiotowy i przedmiotowy rejestru

-postępowanie rejestrowe

-wpis do rejestru

-domniemania związane z wpisem

-zasady udostępniania danych z rejestru

Przewidywana liczba godzin: 3

Krajowy Rejestr Karny (KRK)

-podstawa prawna prowadzenia rejestru

-organ prowadzący rejestr

-zakres podmiotowy i przedmiotowy rejestru

-postępowanie rejestrowe

-wpis do rejestru

-domniemania związane z wpisem

-zasady udostępniania danych z rejestru

Przewidywana liczba godzin: 3

Rejestr Zastawów

-podstawa prawna prowadzenia rejestru

-organ prowadzący rejestr

-zakres podmiotowy i przedmiotowy rejestru

-postępowanie rejestrowe

-wpis do rejestru

-domniemania związane z wpisem

-zasady udostępniania danych z rejestru

Przewidywana liczba godzin: 1,5

Księgi wieczyste on-line (EKW)

-podstawa prawna prowadzenia rejestru

-organ prowadzący rejestr

-zakres podmiotowy i przedmiotowy rejestru

-postępowanie rejestrowe

-wpis do rejestru

-domniemania związane z wpisem

-zasady udostępniania danych z rejestru

Przewidywana liczba godzin: 1,5

Literatura:

1. Rejestry publiczne. Jawność i interoperacyjność, red. A. Gryszczyńska, C.H. Beck 2016

2. Rejestry publiczne, Funkcje instytucji, T. Stawecki, LexisNexis 2007

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- zaliczenie - W1, W2, W3, U1, U2, K1, K2

- aktywność

Zaliczenie na ocenę w formie testu złożonego z 11 zamkniętych pytań jednokrotnego wyboru. Za każde pytanie testowe można uzyskać odpowiednio 0 lub 1 pkt. Maksymalnie zdobyć można 11 pkt. Ostateczna ocena z zaliczenia wynika z sumy zdobytych punktów i wynosi:

za 11-10 punktów – ocena 5

za 9 punktów – ocena 4,5

za 8 punktów – ocena 4

za 7 punktów – ocena 3,5

za 6 punktów – ocena 3

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Chełmowska
Prowadzący grup: Paulina Chełmowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)