Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

„Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską i… że Cię uwzględnię w testamencie…” – problemy prawa rodzinnego i spadkowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OG-SMW-FS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: „Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską i… że Cię uwzględnię w testamencie…” – problemy prawa rodzinnego i spadkowego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

udział w wykładach – 30 h

konsultacje z nauczycielem akademickim – 5 h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

przygotowanie do wykładu – 20 h

czytanie literatury – 20h


Łącznie: 75 godz. (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: ma wiedzę o przedmiocie i specjalistycznej terminologii z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego oraz świadomość jego roli i znaczenia w codziennym życiu

W2: zna znaczenie różnorodnych instytucji i konstrukcji prawnych oraz terminologii stosowanej w prawie rodzinnym i spadkowym

W3: ma wiedzę o podmiotach stosunków cywilnoprawnych i rodzinnoprawnych oraz o zasadach nawiązywania, kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: potrafi analizować sposób załatwiania konkretnych spraw z zakresu prawa spadkowego i rodzinnego, przebieg postępowania w tych sprawach

U2: stosuje przepisy prawne w celu rozstrzygania konkretnych spraw spadkowych i rodzinnych oraz potrafi przewidywać skutki prawne podjętych rozstrzygnięć

U3: analizuje konkretne stany faktyczne i prawne oraz samodzielnie podejmuje właściwe rozstrzygnięcia w tym zakresie


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Nie dotyczy

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna

- wykład informacyjny (konwencjonalny) prowadzony w części przy pomocy form multimedialnych (prezentacje; wzory pism; testamentów; ugód)

- wykład problemowy


Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień teoretycznych prawa rodzinnego i spadkowego, w tym wyjaśnienie podstawowych pojęć. Ponadto celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat ewolucji instytucji prawa rodzinnego i spadkowego oraz zgłaszanych postulatów de lege ferenda. Wykład obejmuje również prezentację dorobku polskiego piśmiennictwa i orzecznictwa dotyczącego szeroko rozumianego prawa rodzinnego i spadkowego, w tym zwłaszcza orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Pełny opis:

Wykład ma na celu zaznajomić studenta z następującymi zagadnieniami:

- Model małżeństwa w prawie polskim

- Co Twoje to i moje, ale co moje to… – modelowy ustrój majątkowy małżeński

- Kiedy małżonek odpowiada za długi współmałżonka?

- Świekra jako przyczyna rozpadu pożycia małżonków? Rozwód w prawie polskim

- „… oraz że Cię nie opuszczę aż do spłaty kredytu hipotecznego” – podział majątku małżonków po rozwodzie

- Problemy konkubinatu. Blaski i cienie życia „na kocią łapę”

- Jak udowodnić, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne? Macierzyństwo i ojcostwo prawne w świetle najnowszych osiągnięć medycyny.

- Władza rodzicielska

- „Dziecko na pół?” – opieka naprzemienna, opieka gniazdowa, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej

- Kontakty z dzieckiem. Pole do kontynuacji rywalizacji rodzicielskiej?

- Ile kosztuje dziecko? Alimenty w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym

- Kto będzie dziedziczył jeśli nie sporządzę testamentu? Dziedziczenie ustawowe

- Meandry testamentu. Po testament do notariusza – czy to konieczne?

- Co autor testamentu miał na myśli? Forma i zasady wykładni testamentów

- Czy mogę cały majątek zapisać psu? O czym można w testamencie postanowić?

- Ochrona interesów rodziny w prawie spadkowym

Literatura:

Literaturę podstawowa:

T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2018

E. Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe, Warszawa 2018

Literaturę uzupełniająca:

T. Smyczyński (red.), Prawo rodzinne i opiekuńcze. System Prawa Prywatnego. Tom 11, Warszawa 2014

T. Smyczyński (red.), Prawo rodzinne i opiekuńcze. System Prawa Prywatnego. Tom 12, Warszawa 2011

Kordasiewicz (red.), Prawo spadkowe. System Prawa Prywatnego. Tom 10, Warszawa 2015

Komentarze do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Komentarze do księgi IV kodeksu cywilnego

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- zaliczenie na ocenę: W1, W2, W3, U1, U2, U3

Kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę na podstawie testu jednokrotnego wyboru (dwa warianty odpowiedzi – tak/nie) składającego się z 5 pytań

ndst - 0 pkt (0%)

dst- 1 pkt (20%)

dst plus- 2 pkt (40%)

db- 3 pkt (60%)

db plus- 4 pkt (80%)

bdb- 5 pkt (100%)

W roku akademickim 2019/2020 zaliczenie odbędzie się wyjątkowo na platformie Moodle.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Jasiakiewicz, Tomasz Justyński, Ewa Kabza
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Jasiakiewicz, Tomasz Justyński, Ewa Kabza
Prowadzący grup: Tomasz Jasiakiewicz, Tomasz Justyński, Ewa Kabza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Jasiakiewicz, Tomasz Justyński, Ewa Kabza
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Jasiakiewicz, Tomasz Justyński, Ewa Kabza
Prowadzący grup: Tomasz Jasiakiewicz, Tomasz Justyński, Ewa Kabza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Jasiakiewicz, Tomasz Justyński, Ewa Kabza
Prowadzący grup: Tomasz Jasiakiewicz, Tomasz Justyński, Ewa Kabza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)