Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Spór o rolę religii w państwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OG-SRRP-FS Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Spór o rolę religii w państwie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Łącznie 50 godzin, w tym:

1) 25 godzin kontaktowych:

20 godzin - wykład

5 godzin - konsultacje wykładowcy

2) 25 godzin pracy własnej studenta:

15 godzin - przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, czytanie literatury,

10 godzin - przygotowanie eseju


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Rozumie podstawowe pojęcia, koncepcje i problemy dotyczące relacji państwo–religia

W2: Ma pogłębioną wiedzę o modelach stosunków państwa do związków wyznaniowych, o wolnościach religijnych, a także kwestiach związanych z sekularyzmem, fundamentalizmem i demokracją


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zagadnienia związane z relacją państwo-religia z punktu widzenia ustrojowego i filozoficzno-prawnego

U2: Potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia dotyczące relacji państwo-religia (np. sekularyzm, fundamentalizm...)

U3: Prawidłowo klasyfikuje problemy współczesnego państwa związane z religią i charakteryzuje ich znaczenie dla ustroju państwa


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie wiedzy ogólnej i rozwoju osobistego

K2: Student potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności i potrafi działać w sposób innowacyjny


Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy


Metoda dydaktyczna podająca :

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład konwersatoryjny


Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie studentom zagadnień i kontrowersji związanych z relacją państwo-religia. Jak pokazała debata między J. Habermasem a J. Ratzingerem, zrozumienie tej relacji jest istotne dla pojmowania sensu współczesnej demokracji. W ramach zajęć student powinien poznać koncepcje i teorie na temat stosunków między państwem a religią, modele relacji państwo-związki wyznaniowe, a także dysponować wiedzą na temat konsekwencji jakie niesie wybór określonego modelu dla ustroju państwa. Wykład ma pomóc zrozumieć jak pojmowanie znaczenia sfery religijnej wiąże się z określoną formą państwa, a także odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób religia może koegzystować z demokracją.

Pełny opis:

1. Zagadnienia wstępne (2 godziny wykładowe)

2. Modele stosunków państwa ze związkami wyznaniowymi (4 godziny wykładowe)

3. Filozoficzno-prawne koncepcje relacji państwo-religia (5 godzin wykładowych)

4. Sens i znaczenie wolności sumienia i wyznania (5 godzin wykładowych)

4. Rola religii w państwie demokratycznym (4 godziny wykładowe)

Literatura:

1. E. W. Böckenförde, Wolność – państwo – Kościół, Kraków 1994

2. J. Gray, Al-Kaida i korzenie nowoczesności, Warszawa 2006

3. J. Habermas, J. Ratzinger, Dialektik der Säkularisierung. Über Vernunft und Religion, Freiburg 2007

4. G. Kepler, Zemsta Boga. Religijna rekonkwista świata, Warszawa 2010

5. M. Lilla, Bezsilny Bóg. Religia, polityka i nowoczesny Zachód, Warszawa 2001

6. Ch. Taylor, A Secular Age, Cambridge –London 2007

Metody i kryteria oceniania:

Test jednokrotnego wyboru.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Włoch
Prowadzący grup: Wojciech Włoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Włoch
Prowadzący grup: Wojciech Włoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Włoch
Prowadzący grup: Wojciech Włoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Włoch
Prowadzący grup: Wojciech Włoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.