Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Składki na ubezpieczenie społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OG-SUS-FS Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Składki na ubezpieczenie społeczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godz.):

- udział w wykładach – 30 godzin (1 ECTS)


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.):

- zapoznawanie się na bieżąco z materiałami wspierającymi wykład – 45 godzin (1,5 ECTS)

- przygotowanie do zaliczenia – 45 godzin (1,5 ECTS)

Łącznie: 120 godz. (4 ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student ma pogłębioną wiedzę o składkach na ubezpieczenia społeczne, ich konstrukcji i zasadach „oskładkowania”

W2: Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie interpretacji przepisów składkowych i relacjach płatnika składek z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi samodzielnie analizować przepisy składkowe i decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ich dotyczące

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny (połączony z problemowym i elementami konwersatoryjnymi) wspierany prezentacją multimedialną

W roku ak. 2020/2021 wykład z wykorzystaniem form synchronicznych (MS Teams) i asynchronicznych (Moodle)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Przedmiot „Składki na ubezpieczenia społeczne” poświęcony jest problematyce dotyczącej jednego z rodzajów danin publicznych – składkom na ubezpieczenia społeczne. Z uwagi na to, że niemal całe społeczeństwo ma bezpośrednie lub pośrednie związki z problematyką ubezpieczeń społecznych, poznanie podstawowych pojęć, regulacji, instytucji i mechanizmów dotyczących składek jest konieczne do właściwej oceny konsekwencji różnych regulacji z tego zakresu.

Po zakończeniu wykładu student m.in.:

1) definiuje podstawowe pojęcia z zakresu ubezpieczeń społecznych,

2) rozróżnia poszczególne rodzaje składek,

3)interpretuje przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

4) rozwiązuje "problemy" składkowe płatników składek,

5) zna elementy konstrukcyjne składek.

Pełny opis:

Wykład obejmuje 30 godzin.

1) Zajęcia organizacyjno-wprowadzające: omówienie treści programowych, stawianych studentom wymagań, wskazanie na pomocną literaturę, odpowiedzi na pytania studentów – 1 godz.

2) Składki na ubezpieczenia społeczne – rys historyczny – 1 godz.

3) Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu składek na ubezpieczenia społeczne – 1 godz.

4) Reforma ubezpieczeń społecznych z 1998r. – ½ godz.

5) Rodzaje ubezpieczeń i składek – 1,5 godz.

6) Podmioty ubezpieczeń społecznych –1 godz.

7) Konstrukcja trójfilarowa a składki – 1,5 godz.

8) Fundusz Ubezpieczeń Społecznych - konstrukcja i charakter prawny oraz przychody i wydatki – 1,5 godz.

9) Elementy konstrukcyjne składek na ubezpieczenia społeczne – 7 godz.

10) Należności z tytułu składek - 2 godz.

11) Umarzanie składek – rodzaje, konstrukcja – 2 godz.

12) Odraczanie terminów płatności składek – 1 godz.

13) Rozkładanie zaległości składkowych na raty – 1 godz.

14) Przedawnienie w zakresie składek – 1 godz.

15) Składki a podatek – 2 godz.

16) Stosowanie Ordynacji podatkowej do należności z tytułu składek – 3 godz.

17) Decyzje ZUS i tryb odwoławczy – 1 godz.

18) Podsumowanie, powtórzenie, wnioski – 1 godz.

UWAGA: Możliwość realizacji niektórych zagadnień w ramach współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (wykłady, prezentacje - wybranych tematów - przez pracowników ZUS)

Literatura:

Podstawowa:

1) J. Wantoch-Rekowski (red.), Podstawy prawa finansów ubezpieczeń społecznych. Podręcznik akademicki, Toruń 2015

Uzupełniająca:

1) Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, pod red. B. Gudowskiej i J. Strusińskiej-Żukowskiej, Warszawa 2011

2) Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, pod red. J. Wantoch-Rekowskiego, Warszawa 2015

3) J. Wantoch-Rekowski, Składki na ubezpieczenie emerytalne. Konstrukcja i charakter prawny, Toruń 2005

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: W1, W2, U1

- zaliczenie pisemne w formie testu; test złożony z pytań jednokrotnego wyboru (21 pytań)

Kryteria oceniania:

wykład: zaliczenie na ocenę na podstawie testu pisemnego:

21-20 pkt. – bdb, 19-18 pkt. – db plus, 17-16 pkt. – db, 15-14 pkt. – dst plus, 13-12 pkt. – dst. 11 pkt. i mniej - ndst

UWAGA: Zaliczenie w terminach uzgodnionych ze Studentami, nie później niż do końca marca danego roku akademickiego.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wantoch-Rekowski
Prowadzący grup: Jacek Wantoch-Rekowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot „Składki na ubezpieczenia społeczne” poświęcony jest problematyce dotyczącej jednego z rodzajów danin publicznych – składkom na ubezpieczenia społeczne. Z uwagi na to, że niemal całe społeczeństwo ma bezpośrednie lub pośrednie związki z problematyką ubezpieczeń społecznych, poznanie podstawowych pojęć, regulacji, instytucji i mechanizmów dotyczących składek jest konieczne do właściwej oceny konsekwencji różnych regulacji z tego zakresu.

Po zakończeniu wykładu student m.in.:

1) definiuje podstawowe pojęcia z zakresu ubezpieczeń społecznych,

2) rozróżnia poszczególne rodzaje składek,

3) interpretuje przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

4) rozwiązuje "problemy" składkowe płatników składek,

5) zna elementy konstrukcyjne składek.

Pełny opis:

Wykład obejmuje 30 godzin.

1) Zajęcia organizacyjno-wprowadzające: omówienie treści programowych, stawianych studentom wymagań, wskazanie na pomocną literaturę, odpowiedzi na pytania studentów – 1 godz.

2) Składki na ubezpieczenia społeczne – rys historyczny – 1 godz.

3) Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu składek na ubezpieczenia społeczne – 1 godz.

4) Reforma ubezpieczeń społecznych z 1998r. – ½ godz.

5) Rodzaje ubezpieczeń i składek – 1,5 godz.

6) Podmioty ubezpieczeń społecznych –1 godz.

7) Konstrukcja trójfilarowa a składki – 1,5 godz.

8) Fundusz Ubezpieczeń Społecznych - konstrukcja i charakter prawny oraz przychody i wydatki – 1,5 godz.

9) Elementy konstrukcyjne składek na ubezpieczenia społeczne – 7 godz.

10) Należności z tytułu składek - 2 godz.

11) Umarzanie składek – rodzaje, konstrukcja – 2 godz.

12) Odraczanie terminów płatności składek – 1 godz.

13) Rozkładanie zaległości składkowych na raty – 1 godz.

14) Przedawnienie w zakresie składek – 1 godz.

15) Składki a podatek – 2 godz.

16) Stosowanie Ordynacji podatkowej do należności z tytułu składek – 3 godz.

17) Decyzje ZUS i tryb odwoławczy – 1 godz.

18) Podsumowanie, powtórzenie, wnioski – 1 godz.

Literatura:

1) Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, pod red. J. Wantoch-Rekowskiego, Warszawa 2015

2) Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, pod red. B. Gudowskiej i J. Strusińskiej-Żukowskiej, Warszawa 2011

3) J. Wantoch-Rekowski, Składki na ubezpieczenie emerytalne. Konstrukcja i charakter prawny, Toruń 2005

4) Leksykon prawa ubezpieczeń społecznych, pod red. A. Wypych-Żywickiej, Warszawa 2009

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wantoch-Rekowski
Prowadzący grup: Jacek Wantoch-Rekowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot „Składki na ubezpieczenia społeczne” poświęcony jest problematyce dotyczącej jednego z rodzajów danin publicznych – składkom na ubezpieczenia społeczne. Z uwagi na to, że niemal całe społeczeństwo ma bezpośrednie lub pośrednie związki z problematyką ubezpieczeń społecznych, poznanie podstawowych pojęć, regulacji, instytucji i mechanizmów dotyczących składek jest konieczne do właściwej oceny konsekwencji różnych regulacji z tego zakresu.

Po zakończeniu wykładu student m.in.:

1) definiuje podstawowe pojęcia z zakresu ubezpieczeń społecznych,

2) rozróżnia poszczególne rodzaje składek,

3) interpretuje przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

4) rozwiązuje "problemy" składkowe płatników składek,

5) zna elementy konstrukcyjne składek.

Pełny opis:

Wykład obejmuje 30 godzin.

1) Zajęcia organizacyjno-wprowadzające: omówienie treści programowych, stawianych studentom wymagań, wskazanie na pomocną literaturę, odpowiedzi na pytania studentów – 1 godz.

2) Składki na ubezpieczenia społeczne – rys historyczny – 1 godz.

3) Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu składek na ubezpieczenia społeczne – 1 godz.

4) Reforma ubezpieczeń społecznych z 1998r. – ½ godz.

5) Rodzaje ubezpieczeń i składek – 1,5 godz.

6) Podmioty ubezpieczeń społecznych –1 godz.

7) Konstrukcja trójfilarowa a składki – 1,5 godz.

8) Fundusz Ubezpieczeń Społecznych - konstrukcja i charakter prawny oraz przychody i wydatki – 1,5 godz.

9) Elementy konstrukcyjne składek na ubezpieczenia społeczne – 7 godz.

10) Należności z tytułu składek - 2 godz.

11) Umarzanie składek – rodzaje, konstrukcja – 2 godz.

12) Odraczanie terminów płatności składek – 1 godz.

13) Rozkładanie zaległości składkowych na raty – 1 godz.

14) Przedawnienie w zakresie składek – 1 godz.

15) Składki a podatek – 2 godz.

16) Stosowanie Ordynacji podatkowej do należności z tytułu składek – 3 godz.

17) Decyzje ZUS i tryb odwoławczy – 1 godz.

18) Podsumowanie, powtórzenie, wnioski – 1 godz.

Literatura:

1) Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, pod red. J. Wantoch-Rekowskiego, Warszawa 2015

2) Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, pod red. B. Gudowskiej i J. Strusińskiej-Żukowskiej, Warszawa 2011

3) J. Wantoch-Rekowski, Składki na ubezpieczenie emerytalne. Konstrukcja i charakter prawny, Toruń 2005

4) Leksykon prawa ubezpieczeń społecznych, pod red. A. Wypych-Żywickiej, Warszawa 2009

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wantoch-Rekowski
Prowadzący grup: Jacek Wantoch-Rekowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot „Składki na ubezpieczenia społeczne” poświęcony jest problematyce dotyczącej jednego z rodzajów danin publicznych – składkom na ubezpieczenia społeczne. Z uwagi na to, że niemal całe społeczeństwo ma bezpośrednie lub pośrednie związki z problematyką ubezpieczeń społecznych, poznanie podstawowych pojęć, regulacji, instytucji i mechanizmów dotyczących składek jest konieczne do właściwej oceny konsekwencji różnych regulacji z tego zakresu.

Po zakończeniu wykładu student m.in.:

1) definiuje podstawowe pojęcia z zakresu ubezpieczeń społecznych,

2) rozróżnia poszczególne rodzaje składek,

3) interpretuje przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

4) rozwiązuje "problemy" składkowe płatników składek,

5) zna elementy konstrukcyjne składek.

Pełny opis:

Wykład obejmuje 30 godzin.

1) Zajęcia organizacyjno-wprowadzające: omówienie treści programowych, stawianych studentom wymagań, wskazanie na pomocną literaturę, odpowiedzi na pytania studentów – 1 godz.

2) Składki na ubezpieczenia społeczne – rys historyczny – 1 godz.

3) Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu składek na ubezpieczenia społeczne – 1 godz.

4) Reforma ubezpieczeń społecznych z 1998r. – ½ godz.

5) Rodzaje ubezpieczeń i składek – 1,5 godz.

6) Podmioty ubezpieczeń społecznych –1 godz.

7) Konstrukcja trójfilarowa a składki – 1,5 godz.

8) Fundusz Ubezpieczeń Społecznych - konstrukcja i charakter prawny oraz przychody i wydatki – 1,5 godz.

9) Elementy konstrukcyjne składek na ubezpieczenia społeczne – 7 godz.

10) Należności z tytułu składek - 2 godz.

11) Umarzanie składek – rodzaje, konstrukcja – 2 godz.

12) Odraczanie terminów płatności składek – 1 godz.

13) Rozkładanie zaległości składkowych na raty – 1 godz.

14) Przedawnienie w zakresie składek – 1 godz.

15) Składki a podatek – 2 godz.

16) Stosowanie Ordynacji podatkowej do należności z tytułu składek – 3 godz.

17) Decyzje ZUS i tryb odwoławczy – 1 godz.

18) Podsumowanie, powtórzenie, wnioski – 1 godz.

Literatura:

1) Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, pod red. J. Wantoch-Rekowskiego, Warszawa 2015

2) Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, pod red. B. Gudowskiej i J. Strusińskiej-Żukowskiej, Warszawa 2011

3) J. Wantoch-Rekowski, Składki na ubezpieczenie emerytalne. Konstrukcja i charakter prawny, Toruń 2005

4) Leksykon prawa ubezpieczeń społecznych, pod red. A. Wypych-Żywickiej, Warszawa 2009

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wantoch-Rekowski
Prowadzący grup: Jacek Wantoch-Rekowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot „Składki na ubezpieczenia społeczne” poświęcony jest problematyce dotyczącej jednego z rodzajów danin publicznych – składkom na ubezpieczenia społeczne. Z uwagi na to, że niemal całe społeczeństwo ma bezpośrednie lub pośrednie związki z problematyką ubezpieczeń społecznych, poznanie podstawowych pojęć, regulacji, instytucji i mechanizmów dotyczących składek jest konieczne do właściwej oceny konsekwencji różnych regulacji z tego zakresu.

Po zakończeniu wykładu student m.in.:

1) definiuje podstawowe pojęcia z zakresu ubezpieczeń społecznych,

2) rozróżnia poszczególne rodzaje składek,

3) interpretuje przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

4) rozwiązuje "problemy" składkowe płatników składek,

5) zna elementy konstrukcyjne składek.

Pełny opis:

Wykład obejmuje 30 godzin.

1) Zajęcia organizacyjno-wprowadzające: omówienie treści programowych, stawianych studentom wymagań, wskazanie na pomocną literaturę, odpowiedzi na pytania studentów – 1 godz.

2) Składki na ubezpieczenia społeczne – rys historyczny – 1 godz.

3) Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu składek na ubezpieczenia społeczne – 1 godz.

4) Reforma ubezpieczeń społecznych z 1998r. – ½ godz.

5) Rodzaje ubezpieczeń i składek – 1,5 godz.

6) Podmioty ubezpieczeń społecznych –1 godz.

7) Konstrukcja trójfilarowa a składki – 1,5 godz.

8) Fundusz Ubezpieczeń Społecznych - konstrukcja i charakter prawny oraz przychody i wydatki – 1,5 godz.

9) Elementy konstrukcyjne składek na ubezpieczenia społeczne – 7 godz.

10) Należności z tytułu składek - 2 godz.

11) Umarzanie składek – rodzaje, konstrukcja – 2 godz.

12) Odraczanie terminów płatności składek – 1 godz.

13) Rozkładanie zaległości składkowych na raty – 1 godz.

14) Przedawnienie w zakresie składek – 1 godz.

15) Składki a podatek – 2 godz.

16) Stosowanie Ordynacji podatkowej do należności z tytułu składek – 3 godz.

17) Decyzje ZUS i tryb odwoławczy – 1 godz.

18) Podsumowanie, powtórzenie, wnioski – 1 godz.

Literatura:

1) Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, pod red. J. Wantoch-Rekowskiego, Warszawa 2015

2) Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, pod red. B. Gudowskiej i J. Strusińskiej-Żukowskiej, Warszawa 2011

3) J. Wantoch-Rekowski, Składki na ubezpieczenie emerytalne. Konstrukcja i charakter prawny, Toruń 2005

4) Leksykon prawa ubezpieczeń społecznych, pod red. A. Wypych-Żywickiej, Warszawa 2009

Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wantoch-Rekowski
Prowadzący grup: Jacek Wantoch-Rekowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot „Składki na ubezpieczenia społeczne” poświęcony jest problematyce dotyczącej jednego z rodzajów danin publicznych – składkom na ubezpieczenia społeczne. Z uwagi na to, że niemal całe społeczeństwo ma bezpośrednie lub pośrednie związki z problematyką ubezpieczeń społecznych, poznanie podstawowych pojęć, regulacji, instytucji i mechanizmów dotyczących składek jest konieczne do właściwej oceny konsekwencji różnych regulacji z tego zakresu.

Po zakończeniu wykładu student m.in.:

1) definiuje podstawowe pojęcia z zakresu ubezpieczeń społecznych,

2) rozróżnia poszczególne rodzaje składek,

3) interpretuje przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

4) rozwiązuje "problemy" składkowe płatników składek,

5) zna elementy konstrukcyjne składek.

Pełny opis:

Wykład obejmuje 30 godzin.

1) Zajęcia organizacyjno-wprowadzające: omówienie treści programowych, stawianych studentom wymagań, wskazanie na pomocną literaturę, odpowiedzi na pytania studentów – 1 godz.

2) Składki na ubezpieczenia społeczne – rys historyczny – 1 godz.

3) Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu składek na ubezpieczenia społeczne – 1 godz.

4) Reforma ubezpieczeń społecznych z 1998r. – ½ godz.

5) Rodzaje ubezpieczeń i składek – 1,5 godz.

6) Podmioty ubezpieczeń społecznych –1 godz.

7) Konstrukcja trójfilarowa a składki – 1,5 godz.

8) Fundusz Ubezpieczeń Społecznych - konstrukcja i charakter prawny oraz przychody i wydatki – 1,5 godz.

9) Elementy konstrukcyjne składek na ubezpieczenia społeczne – 7 godz.

10) Należności z tytułu składek - 2 godz.

11) Umarzanie składek – rodzaje, konstrukcja – 2 godz.

12) Odraczanie terminów płatności składek – 1 godz.

13) Rozkładanie zaległości składkowych na raty – 1 godz.

14) Przedawnienie w zakresie składek – 1 godz.

15) Składki a podatek – 2 godz.

16) Stosowanie Ordynacji podatkowej do należności z tytułu składek – 3 godz.

17) Decyzje ZUS i tryb odwoławczy – 1 godz.

18) Podsumowanie, powtórzenie, wnioski – 1 godz.

Literatura:

1) Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, pod red. J. Wantoch-Rekowskiego, Warszawa 2015

2) Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, pod red. B. Gudowskiej i J. Strusińskiej-Żukowskiej, Warszawa 2011

3) J. Wantoch-Rekowski, Składki na ubezpieczenie emerytalne. Konstrukcja i charakter prawny, Toruń 2005

4) Leksykon prawa ubezpieczeń społecznych, pod red. A. Wypych-Żywickiej, Warszawa 2009

Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.