Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria i filozofia prawa ochrony środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OG-TFPOS-FS Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Teoria i filozofia prawa ochrony środowiska
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu filozofii i wiedzy o bezpieczeństwie. Nie jest wymagana szczegółowa wiedza z zakresu nauk prawnych. Student powinien być otwarty na poznanie nowej dyscypliny naukowej. Powinien umieć również łączyć nabytą wiedzę z innymi naukami społecznymi, przede wszystkim z filozofią, politologią i polityką ochrony środowiska.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (30 godz.):

- udział w wykładach - 20

- konsultacje z nauczycielem akademickim- 10


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (70 godz.):

- przygotowanie do wykładu - 15

- czytanie literatury - 35

- przygotowanie do kolokwium- 20


Łącznie: 100 godz. (4 ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma wiedzę o rodzajach więzi społecznych podlegających normom prawa ochrony środowiska oraz wiedzę pogłębioną w odniesieniu do prawnych teoretycznych i filozoficznych podstaw tego prawa.

W2: zna w sposób pogłębiony teoretyczne i filozoficzne aspekty procesu kształtowania instytucji prawa ochrony środowiska.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg regulacji prawnej problematyki ochrony środowiska, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować.

U2: posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w zakresie problematyki teorii i filozofii prawa ochrony środowiska w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób w kontekście teorii i filozofii prawa ochrony środowiska.

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca :

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład problemowy


Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Student powinien mieć orientację w najbardziej ogólnych mechanizmach prawa ochrony środowiska. Powinien znać aksjologię, ewolucję aksjologii oraz kierunki zmian na przyszłość. Powinien nabyć umiejętność zastosowania uzyskanej wiedzy teoretycznej na określonym poziomie ogólności do konkretnych sytuacji i konkretnych stanów faktycznych. Oczekuje się, aby umiał on zauważyć zasadniczo podstawowe i niezmienialne założenia prawa ochrony środowiska. Powinien znać mechanizmy, iż współczesne regulacje prawne nie dotyczą tego, czy naruszać środowisko poprzez oddziaływanie na nie i pozyskiwanie jego zasobów, ale jak oddziaływać na środowisko. Prawo ochrony środowiska, jak każda dziedzina prawa, zakorzeniona jest w określonych podstawach aksjologicznych. Student powinien nabyć umiejętność dostrzegania wartości, którym prawo ochrony środowiska służy, jak również dostrzegania konfliktu pomiędzy różnymi wartościami i powinien nabyć umiejętność rozwiązywania tych konfliktów.

Pełny opis:

1. Prawne aspekty pojęcia środowisko – 2h

2. Prawne aspekty pojęcia ochrona środowiska – 2h

3. Prawo ochrony środowiska czy prawo środowiska, współczesne dylematy jurydyczne – 2h

4. Antropologiczna i biocentryczna koncepcja prawa ochrony środowiska – 2h

5. Ochrona środowiska w wymiarze międzynarodowym, europejskim i narodowym – 2h

6. Konflikty w prawie ochrony środowiska i ich rozwiązywanie – 2h

7. Ochrona interesu publicznego i ochrona interesu prywatnego – 2h

8. Podmiotowość w prawie ochrony środowiska – 2h

9. „Podmiotowość” środowiska – 2h

10. Człowiek a środowisko - współistnienie czy konflikty – 2h

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2015.

2. Morawski L., Filozofia prawa, Toruń 2014.

3. Ciechanowicz-McLean J., Prawo ochrony i zarządzania środowiskiem, Warszawa 2015.

4. Wierzbowski B., Rakoczy B., Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Górski M. (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2014.

2. Zirk-Sadowski M., Wprowadzenie do filozofii prawa, Warszawa 2011.

3. Tokarczyk R., Filozofia prawa, Warszawa 2009.

4. Boć J., Samborska-Boć E., Nowacki K., Ochrona środowiska, Wrocław 2008.

5. Korzeniowski P., Bezpieczeństwo ekologiczne jako instytucja prawna ochrony środowiska, Łódź 2012.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- egzamin pisemny- W1, W2, U1, U2, K1

Kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru (14 pytań zamkniętych i 1 pytanie otwarte; 1 pytanie – 1 pkt):

nst - 7 pkt (46%)

dst - 8-9 pkt (53-60%)

dst plus - 10 pkt (66%)

db - 11-12 pkt (73-80%)

db plus - 13 pkt (86%)

bdb - 14-15 pkt (93-100%)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Rakoczy
Prowadzący grup: Bartosz Rakoczy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student powinien mieć orientację w najbardziej ogólnych mechanizmach prawa ochrony środowiska. Powinien znać aksjologię, ewolucję aksjologii oraz kierunki zmian na przyszłość. Powinien nabyć umiejętność zastosowania uzyskanej wiedzy teoretycznej na określonym poziomie ogólności do konkretnych sytuacji i konkretnych stanów faktycznych. Oczekuje się, aby umiał on zauważyć zasadniczo podstawowe i niezmienialne założenia prawa ochrony środowiska. Powinien znać mechanizmy, iż współczesne regulacje prawne nie dotyczą tego, czy naruszać środowisko poprzez oddziaływanie na nie i pozyskiwanie jego zasobów, ale jak oddziaływać na środowisko. Prawo ochrony środowiska, jak każda dziedzina prawa, zakorzeniona jest w określonych podstawach aksjologicznych. Student powinien nabyć umiejętność dostrzegania wartości, którym prawo ochrony środowiska służy, jak również dostrzegania konfliktu pomiędzy różnymi wartościami i powinien nabyć umiejętność rozwiązywania tych konfliktów.

Pełny opis:

1. Prawne aspekty pojęcia środowisko – 2h

2. Prawne aspekty pojęcia ochrona środowiska – 2h

3. Prawo ochrony środowiska czy prawo środowiska, współczesne dylematy jurydyczne – 2h

4. Antropologiczna i biocentryczna koncepcja prawa ochrony środowiska – 2h

5. Ochrona środowiska w wymiarze międzynarodowym, europejskim i narodowym – 2h

6. Konflikty w prawie ochrony środowiska i ich rozwiązywanie – 2h

7. Ochrona interesu publicznego i ochrona interesu prywatnego – 2h

8. Podmiotowość w prawie ochrony środowiska – 2h

9. „Podmiotowość” środowiska – 2h

10. Człowiek a środowisko - współistnienie czy konflikty – 2h

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2015.

2. Morawski L., Filozofia prawa, Toruń 2014.

3. Ciechanowicz-McLean J., Prawo ochrony i zarządzania środowiskiem, Warszawa 2015.

4. Wierzbowski B., Rakoczy B., Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Górski M. (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2014.

2. Zirk-Sadowski M., Wprowadzenie do filozofii prawa, Warszawa 2011.

3. Tokarczyk R., Filozofia prawa, Warszawa 2009.

4. Boć J., Samborska-Boć E., Nowacki K., Ochrona środowiska, Wrocław 2008.

5. Korzeniowski P., Bezpieczeństwo ekologiczne jako instytucja prawna ochrony środowiska, Łódź 2012.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Rakoczy
Prowadzący grup: Bartosz Rakoczy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student powinien mieć orientację w najbardziej ogólnych mechanizmach prawa ochrony środowiska. Powinien znać aksjologię, ewolucję aksjologii oraz kierunki zmian na przyszłość. Powinien nabyć umiejętność zastosowania uzyskanej wiedzy teoretycznej na określonym poziomie ogólności do konkretnych sytuacji i konkretnych stanów faktycznych. Oczekuje się, aby umiał on zauważyć zasadniczo podstawowe i niezmienialne założenia prawa ochrony środowiska. Powinien znać mechanizmy, iż współczesne regulacje prawne nie dotyczą tego, czy naruszać środowisko poprzez oddziaływanie na nie i pozyskiwanie jego zasobów, ale jak oddziaływać na środowisko. Prawo ochrony środowiska, jak każda dziedzina prawa, zakorzeniona jest w określonych podstawach aksjologicznych. Student powinien nabyć umiejętność dostrzegania wartości, którym prawo ochrony środowiska służy, jak również dostrzegania konfliktu pomiędzy różnymi wartościami i powinien nabyć umiejętność rozwiązywania tych konfliktów.

Pełny opis:

1. Prawne aspekty pojęcia środowisko – 2h

2. Prawne aspekty pojęcia ochrona środowiska – 2h

3. Prawo ochrony środowiska czy prawo środowiska, współczesne dylematy jurydyczne – 2h

4. Antropologiczna i biocentryczna koncepcja prawa ochrony środowiska – 2h

5. Ochrona środowiska w wymiarze międzynarodowym, europejskim i narodowym – 2h

6. Konflikty w prawie ochrony środowiska i ich rozwiązywanie – 2h

7. Ochrona interesu publicznego i ochrona interesu prywatnego – 2h

8. Podmiotowość w prawie ochrony środowiska – 2h

9. „Podmiotowość” środowiska – 2h

10. Człowiek a środowisko - współistnienie czy konflikty – 2h

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2015.

2. Morawski L., Filozofia prawa, Toruń 2014.

3. Ciechanowicz-McLean J., Prawo ochrony i zarządzania środowiskiem, Warszawa 2015.

4. Wierzbowski B., Rakoczy B., Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Górski M. (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2014.

2. Zirk-Sadowski M., Wprowadzenie do filozofii prawa, Warszawa 2011.

3. Tokarczyk R., Filozofia prawa, Warszawa 2009.

4. Boć J., Samborska-Boć E., Nowacki K., Ochrona środowiska, Wrocław 2008.

5. Korzeniowski P., Bezpieczeństwo ekologiczne jako instytucja prawna ochrony środowiska, Łódź 2012.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Rakoczy
Prowadzący grup: Bartosz Rakoczy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student powinien mieć orientację w najbardziej ogólnych mechanizmach prawa ochrony środowiska. Powinien znać aksjologię, ewolucję aksjologii oraz kierunki zmian na przyszłość. Powinien nabyć umiejętność zastosowania uzyskanej wiedzy teoretycznej na określonym poziomie ogólności do konkretnych sytuacji i konkretnych stanów faktycznych. Oczekuje się, aby umiał on zauważyć zasadniczo podstawowe i niezmienialne założenia prawa ochrony środowiska. Powinien znać mechanizmy, iż współczesne regulacje prawne nie dotyczą tego, czy naruszać środowisko poprzez oddziaływanie na nie i pozyskiwanie jego zasobów, ale jak oddziaływać na środowisko. Prawo ochrony środowiska, jak każda dziedzina prawa, zakorzeniona jest w określonych podstawach aksjologicznych. Student powinien nabyć umiejętność dostrzegania wartości, którym prawo ochrony środowiska służy, jak również dostrzegania konfliktu pomiędzy różnymi wartościami i powinien nabyć umiejętność rozwiązywania tych konfliktów.

Pełny opis:

1. Prawne aspekty pojęcia środowisko – 2h

2. Prawne aspekty pojęcia ochrona środowiska – 2h

3. Prawo ochrony środowiska czy prawo środowiska, współczesne dylematy jurydyczne – 2h

4. Antropologiczna i biocentryczna koncepcja prawa ochrony środowiska – 2h

5. Ochrona środowiska w wymiarze międzynarodowym, europejskim i narodowym – 2h

6. Konflikty w prawie ochrony środowiska i ich rozwiązywanie – 2h

7. Ochrona interesu publicznego i ochrona interesu prywatnego – 2h

8. Podmiotowość w prawie ochrony środowiska – 2h

9. „Podmiotowość” środowiska – 2h

10. Człowiek a środowisko - współistnienie czy konflikty – 2h

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2015.

2. Morawski L., Filozofia prawa, Toruń 2014.

3. Ciechanowicz-McLean J., Prawo ochrony i zarządzania środowiskiem, Warszawa 2015.

4. Wierzbowski B., Rakoczy B., Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Górski M. (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2014.

2. Zirk-Sadowski M., Wprowadzenie do filozofii prawa, Warszawa 2011.

3. Tokarczyk R., Filozofia prawa, Warszawa 2009.

4. Boć J., Samborska-Boć E., Nowacki K., Ochrona środowiska, Wrocław 2008.

5. Korzeniowski P., Bezpieczeństwo ekologiczne jako instytucja prawna ochrony środowiska, Łódź 2012.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Rakoczy
Prowadzący grup: Bartosz Rakoczy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student powinien mieć orientację w najbardziej ogólnych mechanizmach prawa ochrony środowiska. Powinien znać aksjologię, ewolucję aksjologii oraz kierunki zmian na przyszłość. Powinien nabyć umiejętność zastosowania uzyskanej wiedzy teoretycznej na określonym poziomie ogólności do konkretnych sytuacji i konkretnych stanów faktycznych. Oczekuje się, aby umiał on zauważyć zasadniczo podstawowe i niezmienialne założenia prawa ochrony środowiska. Powinien znać mechanizmy, iż współczesne regulacje prawne nie dotyczą tego, czy naruszać środowisko poprzez oddziaływanie na nie i pozyskiwanie jego zasobów, ale jak oddziaływać na środowisko. Prawo ochrony środowiska, jak każda dziedzina prawa, zakorzeniona jest w określonych podstawach aksjologicznych. Student powinien nabyć umiejętność dostrzegania wartości, którym prawo ochrony środowiska służy, jak również dostrzegania konfliktu pomiędzy różnymi wartościami i powinien nabyć umiejętność rozwiązywania tych konfliktów.

Pełny opis:

1. Prawne aspekty pojęcia środowisko – 2h

2. Prawne aspekty pojęcia ochrona środowiska – 2h

3. Prawo ochrony środowiska czy prawo środowiska, współczesne dylematy jurydyczne – 2h

4. Antropologiczna i biocentryczna koncepcja prawa ochrony środowiska – 2h

5. Ochrona środowiska w wymiarze międzynarodowym, europejskim i narodowym – 2h

6. Konflikty w prawie ochrony środowiska i ich rozwiązywanie – 2h

7. Ochrona interesu publicznego i ochrona interesu prywatnego – 2h

8. Podmiotowość w prawie ochrony środowiska – 2h

9. „Podmiotowość” środowiska – 2h

10. Człowiek a środowisko - współistnienie czy konflikty – 2h

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2015.

2. Morawski L., Filozofia prawa, Toruń 2014.

3. Ciechanowicz-McLean J., Prawo ochrony i zarządzania środowiskiem, Warszawa 2015.

4. Wierzbowski B., Rakoczy B., Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Górski M. (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2014.

2. Zirk-Sadowski M., Wprowadzenie do filozofii prawa, Warszawa 2011.

3. Tokarczyk R., Filozofia prawa, Warszawa 2009.

4. Boć J., Samborska-Boć E., Nowacki K., Ochrona środowiska, Wrocław 2008.

5. Korzeniowski P., Bezpieczeństwo ekologiczne jako instytucja prawna ochrony środowiska, Łódź 2012.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.