Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Victimology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OG-V-FS
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Victimology
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) None

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher: 20

np.

- participation in lectures 20 hrsSelf-study hours: 40 hrs

np.

- preparation for lectures – 10 hrs

- reading literature- 20 hrs

- preparation for test- 10 hrs


Altogether: 60 hrs (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Student

W1: has general knowledge on victimology as a scientific discipline

W2: possesses knowledge about either different types of victims of crime or aspects of victimization process

W3: is familiar with the needs (including long-term needs) of victims of crime

W4: is acquainted with legal regulations concerning the assistance to persons injured by crimes (victims of crime), including compensation solutions


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Student

U1: has the ability to see possible roles of a victim in a drama of criminal act

U2: is capable of identification of various victim – offender interactions

U3: has basic skills in indication of legal instruments showing victims forms of expression in criminal proceedings

U4: can explain sources of victimological situations


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Student

K1: understands the significance of victim rights in criminal matters

K2: understands the need for developing of legal instruments fulfilling, in a proper way, important expectations of victims

K3: is ready to identify needs of various types of victims

K4: is aware of legal guarantees for victims

K5: identifies possibilities to set up VOM (victim-offender mediation) and restorative justice

K6: can work with institutions (eg. non-governmental organizations) dealing with assistance to victims


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:

- informative lecture (with presentation of case studies)


Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Victimology is a discipline from a family of penal sciences, focused on a victim of crime as well as victimization aspects. This discipline shows us a problem of crime and criminality in a wider perspective, comprising also a role of victim in a crime genesis, which – sometimes – isn’t only passive and may be also provoking. Thanks to victimology, a criminal act is presented in the full light as a kind of necessary offender – victim relation and interaction. Victimology also deals with so-called ‘victimless crime’ concept. If a crime generate victim or victims – such persons (or their relatives and loved ones) suffer consequences of crime. They have concrete needs and expectations (including financial indemnity for damages). They look for help and justice in the context of functioning of criminal justice administration. Legal systems in many countries (including Poland) contain instruments letting victims to promote effectively their interests in criminal proceedings.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Victimology – genesis and meaning of the notion. Victimology and other penal sciences. Basic concepts in victimology.

2. Victim of crime and his/her role in a genesis of a crime phenomenon. Problems of victimization. ‘Victimless crime’ issue.

3. Relation and interaction between offender and his/her victim. Identification of victimization processes. Methods and remedies of victimological prophylaxis and prevention.

4. Double victimization and serial victimization.

5. A person injured by a criminal act and its perpetrator – selected issues of substantive and procedural criminal law (a notion of an injured, compensation instruments, victim rights in criminal proceedings).

6. A victim and the criminal justice system. Forms of participation, needs and expectations of victims on the succeeding stages of criminal proceedings (from the moment of initiation of a preparatory proceedings to the final points of court sentencing acts and execution of sentenced penalties and other penal remedies). Victim’s influence upon a criminal justice act and influence of criminal justice system upon a victim. Retributive justice versus restorative justice.

7. Assistance to victims (compensation and activities of state and self-government institutions as well as non-governmental organizations)

Literatura: (tylko po angielsku)

E. Bieńkowska, Wiktymologia, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

Sh. Giora Shoham, P. Knepper, M. Kett (eds.), International Handbook of Victimology, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton – London – New York 2010.

B. Hołyst, Wiktymologia, wyd. 4, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2011.

S. Walklate (ed.), Handbook on Victims and Victimology, Willan Publishing 2007.

J. L. Schwartz, M. Virga, S. B. Yeldell, The Victimology Handbook, Kendall Hunt Publishing Company 2019.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

- test (W1, W2, W3, W4, U1, U2, U3,U4, K1, K3, K4, K5, K6)

Assessment criteria:

Test (composed of 12 one-choice questions and 3 opened questions)

fail- 0 – 9 pts (<50 %)

satisfactory- 10 – 12 pts (<67 %)

satisfactory plus- 13 pts (<72 %)

good – 14 – 15 pts (<83 %)

good plus- 16 pts (<89%)

very good- 17 - 18 pts (< =100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chrzczonowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chrzczonowicz
Prowadzący grup: Piotr Chrzczonowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chrzczonowicz
Prowadzący grup: Piotr Chrzczonowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)