Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja ochrony środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OOS-N1 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Organizacja ochrony środowiska
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty do wyboru dla studentów niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta wynosi 50 godzin, w tym:

- 18 godzin kontaktowych przewidzianych w planie studiów dla przedmiotu

- 15 godzin kontaktowych - konsultacje bezpośrednie

- 17 godzin jako czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student ma zaawansowaną wiedzę o prawie ochrony środowiska, jego miejscu w systemie prawa administracyjnego (K_W01)

W2: student ma zaawansowaną wiedzę o ustrojowym prawie ochrony środowiska (K_W02)

W3: student ma zaawansowaną wiedzę o relacjach między organami ochrony środowiska i pozostałymi strukturami administracji ochrony środowiska (K_W03)

W4: student ma zaawansowaną wiedzę o normach i regułach organizujących realizację zadania władz publicznych, jakim jest ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju (K_W07)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska prawne odnoszące się do zadania władz publicznych, jakim jest ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju (K_U01)

U2: student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu prawa ochrony środowiska do szczegółowego opisu i praktycznego analizowania pozycji, zadań i kompetencji organów administracji ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej

(K_U02)

U3: student prawidłowo posługuje się przepisami prawnymi z zakresu prawa ochrony środowiska w celu rozwiązania konkretnego zadania dotyczącego praw i obowiązków podmiotów korzystających ze środowiska (K_U05)

U4: student posiada umiejętności rozumienia i analizowania zagadnień związanych z ochroną środowiska (K_U08)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu przez piastunów organów administracji ochrony środowiska w Polsce (K_K03)

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Skrócony opis:

W ramach zajęć ma miejsce przedstawienie problematyki organizacji ochrony środowiska w Polsce. Celem zajęć jest zaznajomienie studentów kierunku studiów I stopnia administracja z zagadnieniami teoretycznymi i obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie prawa ochrony środowiska. Student nabędzie wiedzę i umiejętności pozwalające mu na właściwą interpretację i stosowanie prawa ochrony środowiska.

Pełny opis:

Przedmiot do wyboru (spośród trzech do wyboru) dla III roku administracji niestacjonarnej

Treści kształcenia:

1. Ochrona środowiska jako zadanie władz publicznych w Polsce - 2h

2. Zasady prawa ochrony środowiska - 1h

3. Organy administracji publicznej w ochronie środowiska – wprowadzenie - 1h

4. Organy Inspekcji Ochrony Środowiska i ich zadania - 2h

5. Generalny i regionalni dyrektorzy ochrony środowiska i ich zadania - 2h

6. Gospodarka wodna i właściwe organy - 2h

7. Pozostała administracja wyspecjalizowana w ochronie środowiska - 3h

8. Organy jednostek samorządu terytorialnego w ochronie środowiska - 3h

9. Podmioty korzystające ze środowiska i ich obowiązki w ochronie środowiska - 2h

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska: zagadnienia podstawowe, Warszawa 2012.

2. Organizacja ochrony środowiska, pod red. M. Rudnickiego, Lublin 2011.

3. Prawo ochrony środowiska, pod red. M. Górskiego, Warszawa 2014

Literatura uzupełniającą:

1. Bukowski Z., Czech E. K., Karpus K., Rakoczy B., Prawo ochrony środowiska : komentarz, Warszawa 2013.

2. Instytucje prawa ochrony środowiska: geneza, rozwój, perspektywy, red. nauk. W. Radeckiego, Warszawa 2010.

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁAD

Egzamin pisemny – W1, W2, W3, W4, U1, U2, U3, U4, K1

WYKŁAD

Egzamin pisemny: test pisemny złożony z 25 pytań (pytania zamknięte-jednokrotnego wyboru; pytania otwarte; 1 pytanie – 1 pkt):

nst - 12 pkt (48%)

dst - 13-18 pts (52-72%)

dst plus - 19 pkt (76%)

db - 20-21 (80-84%)

db plus - 22 pkt (88%)

bdb - 23-25 pkt (93-100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Karpus, Bartosz Rakoczy
Prowadzący grup: Bartosz Rakoczy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części A

Pełny opis:

Jak w części A

Literatura:

Jak w części A

Uwagi:

Jak w części A

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Karpus, Bartosz Rakoczy
Prowadzący grup: Karolina Karpus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części A

Pełny opis:

Jak w części A

Literatura:

Jak w części A

Uwagi:

Jak w części A

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Karpus, Bartosz Rakoczy
Prowadzący grup: Bartosz Rakoczy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części A

Pełny opis:

Jak w części A

Literatura:

Jak w części A

Uwagi:

Jak w części A

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Rakoczy
Prowadzący grup: Bartosz Rakoczy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części A

Pełny opis:

Jak w części A

Literatura:

Jak w części A

Uwagi:

Jak w części A

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.