Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OWI-N1 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty do wyboru dla studentów niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych instytucji prawa cywilnego

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

50 godzin, w tym 33 godz. wykład i konsultacje z wykładowcą, 17 godz. systematycznego przygotowywania się do wykładu i przygotowania do kolokwium zaliczeniowego.

2 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - zna w sposób zaawansowany i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony praw autorskich i praw pokrewnych w ujęciu krajowym i międzynarodowym, zna treść i zakres uprawnień poszczególnych ich podmiotów - K_W11.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: wykorzystuje zdobytą wiedzę do krytycznej analizy dylematów pojawiających się w pracy zawodowej i do samodzielnego ich rozstrzygania - K_U07

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, będąc przygotowanym do podejmowania wyzwań zawodowych - K_K05

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

W czasie zajęć przedstawione są podstawowe zasady dotyczące ochrony własności intelektualnej (przedmiot i przesłanki ochrony, porównanie z innymi dziedzinami) . Zdecydowana większość zajęć poświęcona jest ochronie przewidzianej w prawie autorskim, dokonywane są jednak porównania do zasad przewidzianych w prawie własności przemysłowej. Poruszane są także niektóre zagadnienia z zakresu prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Uczestnicząc w zajęciach student nie musi posiadać wiedzy w tym zakresie. Przydatna jest z pewnością wiedza zdobyta w czasie zajęć dotyczących prawa cywilnego (np. odnośnie zasad zawierania umów, formy czynności prawnych, zdolności do czynności prawnych itp.).

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przedstawić studentom podstawowe zasady ochrony rezultatów pracy intelektualnej w świetle reguł przewidzianych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (1994), a także - uzupełniająco - w świetle kodeksu cywilnego (1964) oraz innych przepisów (m.in. prawa własności przemysłowej, prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

W czasie wykładu studenci poznają ogólne przesłanki ochrony rezultatów pracy intelektualnej, a także przesłanki jej udzielenia w prawie autorskim, oraz - uzupełniająco - w ramach innych dziedzin szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej (składają się na to takie dziedziny, jak: prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo własności przemysłowej oraz prawo o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

Wykład ma za zadanie omówienie następujących zagadnień:

- wstępne informacje na temat ochrony prawno-autorskiej (miejsce prawa autorskiego w systemie prawa, podstawowe akty prawne, zasady ogólne ochrony)

- "utwór" jako przedmiot ochrony prawno-autorskiej (cechy, przesłanki ochrony, przykłady; wyłączenia spod ochrony)

- podmiot praw autorskich i związane z tym domniemania

- szczególne rodzaje utworów (opracowanie, baza danych, utwór pracowniczy, utwór stworzony w instytucji naukowej; ochrona prac studentów)

- czas ochrony praw autorskich

- autorskie prawa osobiste (w tym problematyka plagiatu i konsekwencji z nim związanych, także na uczelni wyższej)

- autorskie prawa majątkowe

- dozwolony użytek chronionych utworów: przesłanki, granice, wyłączenia (w tym m.in. dozwolony użytek osobisty, prawo cytatu i in., także w Internecie). Dyskusja dotycząca ram cytowania, a także np. możliwości reprodukcji np. książek, płyt, korzystania muzyki/filmów, także w Internecie

- umowy mające za przedmiot korzystanie z utworów (rodzaje, cechy, treść, forma itp.)

- środki ochrony praw autorskich (roszczenia w razie naruszenia praw autorskich - zarówno za życia, jak i po śmierci twórcy)

- prawa pokrewne

- organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi

Literatura:

1. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016;

2. K. Czub, Prawo własności intelektualnej. Zarys wykładu, Warszawa 2016;

3. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2015;

4. A. Adamczak, M. Du Vall, Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2010

oraz literatura uzupełniająca cytowana w trakcie wykładu.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą uzyskania oceny z przedmiotu jest napisanie testu zaliczeniowego. Test składa się z 12 (po 1 pkt) pytań jednokrotnego wyboru oraz 1 pytania otwartego (4 pkt, 4 pkt za wyczerpującą odpowiedź, odpowiednio mniejsza liczba pkt zależności od stopnia wyczerpania tematu w rozważaniach studenta).

Skala ocen jest następująca:

15-16 pkt - bdb (5);

14 pkt - db+ (4+);

12-13 pkt - db (4);

11 pkt - dst+ (3+);

9-10 pkt - dst (3).

Kryteria oceny odpowiedzi na pytanie otwarte:

- poprawność definicji zjawiska - 1 pkt;

- poprawność wskazania problemów praktycznych wiążących się ze zjawiskiem - 3 pkt.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daria Różycka
Prowadzący grup: Daria Różycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daria Różycka
Prowadzący grup: Daria Różycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daria Różycka
Prowadzący grup: Daria Różycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daria Różycka
Prowadzący grup: Daria Różycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.