Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-PAIS-SJ Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (sj)
Punkty ECTS i inne: 12.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Student/ka uzyskuje za zaliczenie zajęć 12 pkt ECTS, co odpowiada nakładowi ok. 300 godzin pracy, z czego:

- udział w wykładach (60 h), ćwiczeniach (45 h) i konsultacje z osoba prowadzącą, zaliczenie, egzamin (10 h)

- przygotowanie się do zajęć, wykonanie prac domowych i poleceń prowadzącego, pracę własną z literaturą przedmiotu (65 h),

- przygotowanie do zaliczenia i egzaminu (125 h).Efekty uczenia się - wiedza:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student:

W1: definiuje siatkę pojęciową właściwą dla postępowania administracyjnego, egzekucyjnego oraz sądowoadministracyjnego. K_W04

W2: ma pogłębioną wiedzę o instytucjach z zakresu procedury administracyjnej K_W02

W3: ma pogłębioną wiedzę o specyfice stosunków prawnych zachodzących w postępowaniu administracyjnym K_W03

W4: ma pogłębioną wiedzę o podmiotach postępowania administracyjnego K_W05
Efekty uczenia się - umiejętności:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student:

U1: analizuje konstrukcje procesowe właściwe procedurze administracyjnej, egzekucyjnej oraz sądowoadministracyjnej K_U01;

U2: stosuje przepisy prawa procesowego do rozstrzygania konkretnych przypadków (kazusów) K_U02

U3: potrafi sporządzić projekt podania, odwołania, decyzji administracyjnej, tytułu wykonawczego, skargi do sądu administracyjnego lub innego pisma procesowego występującego w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym oraz przed wojewódzkim sądem administracyjnym, K_U09

U4: potrafi znaleźć rozwiązanie w przypadku stwierdzenia wadliwości postępowania administracyjnego, egzekucyjnego oraz sądowoadministracyjnego. K_U03


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student:

K1: ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności w zakresie postępowania administracyjnego K_K01

K2: potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie procedury administracyjnej K_K06Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- referatu

Skrócony opis:

Przedmiot "Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne" obejmuje problematykę ogólnego postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administracji oraz postępowania sądowoadministracyjnego. Celem wykładu jest przedstawienie studentom prawnej regulacji tych procedur, a także zapoznanie ich z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi z tego zakresu. Ponadto wykład obejmuje prezentację dorobku orzecznictwa sądów polskich dotyczącego postępowań prawnych w sprawach administracyjnych.

Pełny opis:

Przedmiot "Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne" obejmuje następujące zagadnienia:

I. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE (w. 30 godz., ćw. 15godz.)

1. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego (w. 2 godz.)

2. Zakres stosowania k.p.a. (2 godz., ćw. 1 godz.)

3. Zasady ogólne postępowania administracyjnego: charakter prawny zasad ogólnych, katalog zasad ogólnych (w. 2 godz.)

4. Organy prowadzące postępowanie i ich właściwość (w. 2 godz., ćw. 1 godz.)

5. Strona, podmioty na prawach strony, inni uczestnicy postępowania administracyjnego (w. 3 godz., ćw. 2 godz.)

6. Terminy, wezwania, doręczenia, protokoły i adnotacje, udostępnianie akt (w. 3 godz.)

7. Wszczęcie postępowania administracyjnego w. 2 godz., ćw. 3 godz.)

8. Dowody i postępowanie dowodowe: zasady postępowania dowodowego, system środków dowodowych, czynności dowodowe (w. 3 godz., ćw. 2 godz.)

9. Zawieszenie postępowania administracyjnego (w. 1 godz.)

10. Umorzenia postępowania administracyjnego (w. 1 godz.)

11. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym: decyzja administracyjna, postanowienie, ugoda administracyjna (w. 3 godz., ćw. 4 godz.)

12. Środki prawne w postępowaniu administracyjnym: pojęcie, charakter prawny i klasyfikacja środków zaskarżania, zwyczajne środki prawne, nadzwyczajne środki prawne (w. 4 godz., ćw. 4))

13. Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń (w. 1 godz.)

14. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków (w. 1 godz.)

II. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI (w. 20 godz., ćw. 15 godz.)

1. Zagadnienia ogólne: pojęcie i rozwój postępowania egzekucyjnego w administracji, pojęcie i funkcje postępowania egzekucyjnego (w. 1 godz.)

2. Zakres obowiązywania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji: zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy (w. 2 godz., ćw. 3 godz.)

3. Zasady postępowania egzekucyjnego (w. 2 godz.)

4. Podmioty uczestniczące w postępowaniu egzekucyjnym: organy egzekucyjne, wierzyciel, zobowiązany, inni uczestnicy postępowania egzekucyjnego (w. 3 godz., ćw. 3 godz.)

5. Środki egzekucyjne: środki egzekucyjne należności pieniężnych, środki egzekucyjne obowiązków o charakterze niepieniężnym (w. 5 godz.)

6. Wszczęcie oraz przebieg postępowania egzekucyjnego: stadia postępowania egzekucyjnego, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego, zbieg egzekucji (w. 4 godz., ćw. 4 godz.)

7. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym: administracyjne środki prawne, środki ochrony sądowej (w. 2 godz., ćw. 5 godz.)

8. Postępowanie zabezpieczające (w. 1 godz.)

III. POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE (w. 25 godz., ćw. 15 godz.)

1. Zagadnienia ogólne: właściwość sądów administracyjnych, zakres i kryterium kontroli, zasady postępowania sądowoadministracyjnego (w. 3 godz., ćw. 4 godz.)

2. Skarga i wniosek do sądu administracyjnego: warunki formalne skargi i wniosku, podmioty uprawnione do wniesienia skargi i wniosku, tryb i termin wnoszenia skargi i wniosku (w. 4 godz., ćw. 4 godz.)

3. Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego: strony postępowania sądowoadministracyjnego, uczestnicy postępowania sądowoadministracyjnego, zdolność sądowa i procesowa, pełnomocnicy (w. 2 godz.)

4. Postępowanie przez sądami administracyjnymi: rodzaje postępowań przed sądem administracyjnym, fazy postępowania sądowoadministracyjnego, zawieszenie i umorzenie postępowania (w. 5 godz.)

5. Orzeczenia sądu administracyjnego: zasady orzekania, rodzaje orzeczeń, skutki orzeczeń (w. 3 godz., ćw. 4 godz.)

6. Środki odwoławcze: skarga kasacyjna, zażalenie, sprzeciw, odwołanie, skarga o wznowienie postępowania, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. (w. 4 godz., ćw. 3 godz.)

7. Koszty postępowania sądowoadministracyjnego. (w. 2 godz.)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2020.

2. W. Chróścielewski, J.P. Tarno, P. Dańczak, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2020.

3. B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2020.

4. E. Ochendowski, Postępowanie administracyjne - ogólne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne. Wybór orzecznictwa, Toruń 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Postępowanie odwoławcze w ogólnym postępowaniu administracyjnym, red. M. Bogusz, Gdańsk 2019.

2. Z. Kmiecik, Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2019.

3.T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne postępowanie egzekucyjne, Toruń 2020.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin - dwie możliwości (opisowy, testowy):

1. Egzamin opisowy pisemny bądź ustny:

Egzamin składa się z od 3 – 5 pytań opisowych, ocenianych w skali 2-5. Zaliczenie egzaminu wymaga uzyskania ocen pozytywnych z odpowiedzi na większość pytań.

Ocena końcowa po spełnieniu powyższych warunków jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen, przy założeniu, że odpowiedzi na poszczególne pytania oceniane są następująco:

bdb - wyczerpująca odpowiedź na pytanie;

db - odpowiedź zawierająca wszystkie istotne elementy z drobnymi uchybieniami;

dst - odpowiedź zawierająca podstawowe elementy charakteryzujące omawianą instytucję.

W przypadku wyliczeń ocena jest uzależniona od liczby wskazania prawidłowych elementów w stosunku do pełnego ich katalogu.

2. Egzamin testowy (w szczególnych przypadkach, np. zagrożenia epidemicznego)

- 20-30 pytań, czas od 30-40sekund na odpowiedź;

- ocena dst – minimum 55% prawidłowych odpowiedzi;

- dst+ - 66-75%;

- db – 76-85%;

- db+ - 86-95%;

- bdb – od 95%.

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem na ocenę, którą student uzyskuje na podstawie aktywności na zajęciach (przygotowane wystąpienia i udział w dyskusji), wykonanych ćwiczeń (kazusów), okresowych prac kontrolnych (sprawdzianów wiedzy), odpowiedzi ustnych, przygotowanych pism procesowych.

Kryteria oceniana: student musi zaliczyć wszystkie wyżej wskazane formy oceny wiedzy na minimum 60 % punktów oraz przygotować wszystkie wskazane przez prowadzącego formy zadaniowe.

Egzamin i zaliczenie ćwiczeń weryfikują: K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_U09, K_K01, K_K06.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Rączka, Dorota Sylwestrzak
Prowadzący grup: Tomasz Brzezicki, Patryk Kowalczyk, Marian Masternak, Łukasz Maszewski, Piotr Rączka, Karolina Rokicka-Murszewska, Dominik Styczyński, Dorota Sylwestrzak, Paweł Żukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot i cel wykładu jak w syllabusie dotyczącym podstawowych informacji o przedmiocie (niezależne od cyklu).

Poszerzeniu ulegają informacje dotyczące:

1. dokumentu elektronicznego w postępowaniu administracyjnym

2. elektronicznej formy wnoszenia podań

3. doręczeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Literatura:

Literatura uzupełniająca:

1. G. Sibiga, Komunikacja elektroniczna w Kodeksie postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011

2. D. Sylwestrzak, Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Lexis Nexis, Warszawa 2012

3. D. Szostek, Nowe ujęcie dokumentu w polskim prawie prywatnym ze szczególnym uwzględnieniem dokumentu w postaci elektronicznej, C.H. Beck, Warszawa 2012

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Rączka, Karolina Rokicka-Murszewska
Prowadzący grup: Tomasz Brzezicki, Bartłomiej Chludziński, Aleksandra Główczewska, Łukasz Maszewski, Piotr Rączka, Karolina Rokicka-Murszewska, Dominika Zawacka-Klonowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Rączka, Karolina Rokicka-Murszewska
Prowadzący grup: Tomasz Brzezicki, Bartłomiej Chludziński, Aleksandra Główczewska, Piotr Rączka, Karolina Rokicka-Murszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Rączka, Karolina Rokicka-Murszewska
Prowadzący grup: Tomasz Brzezicki, Aleksandra Główczewska, Tomasz Kuczyński, Piotr Rączka, Karolina Rokicka-Murszewska, Dominika Zawacka-Klonowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.