Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo budowlane i gospodarki przestrzennej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-PBIGP-N2
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo budowlane i gospodarki przestrzennej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty do stypendium naukowego - WPiA
Przedmioty obowiązkowe, administracja (n2)
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

7 pkt ECTS - 175 godz., w tym:

1) Godziny realizowane z udziałem nauczycieli, konsultacje - 42h

2) Czas poświęcony na pracę indywidualną - 50h

3) Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania - 73h

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - ma pogłębioną wiedzę o instytucjach związanych z planowaniem przestrzennym i prawem budowlanym - K_W02

W2 - ma pogłębioną wiedzę o stosunkach prawnych specyficznych dla prawa budowlanego i planowania przestrzennego - K_W03

W3 - ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian regulacji prawnych procesu inwestycyjno-budowlanego K_W08

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - umiejętność wykorzystywania pogłębionej wiedzy teoretycznej z zakresu prawa budowlanego i planowania przestrzennego do wnikliwego i krytycznego analizowania konkretnych spraw z zakresu tego prawa K_U02

U2 - umiejętność precyzyjnego prognozowania przebiegu spraw administracyjnych z tego zakresu z wykorzystaniem szczególnej procedury administracyjnej oraz orzecznictwa i piśmiennictwa K_U04

U3 - umiejętność biegłego stosowania przepisów prawnych w celu rozstrzygania konkretnych spraw administracyjnych z zakresu prawa budowlanego i planowania przestrzennego oraz umiejętność przewidywania skutków prawnych tych rozstrzygnięć K_U05

U4 - umiejętność porozumiewania się i współdziałania z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w zakresie administracji K_U12


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - świadomość poziomu własnej wiedzy z zakresu prawa budowlanego i planowania przestrzennego K_K01


Metody dydaktyczne:

wykład przeprowadzony metodą tradycyjną z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.wprowadzenie do tematu w formie krótkiej prelekcji przez prowadzącego zajęcia, samodzielne lub grupowe rozwiązywanie kazusów, wypełnianie formularzy, dyskusja.


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z instytucjami i procedurami prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawa budowlanego. Zajęcia odbywają się w formie wykładu ukierunkowanego na objaśnienie zagadnień teoretycznych, oraz ćwiczeń o charakterze praktycznym (wnioski, decyzje, kazusy, itp.)

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie instytucji planowania przestrzennego i prawa budowlanego jako sekwencji następujących po sobie zdarzeń prawnych, których głównym celem jest powstanie obiektu budowlanego.

Wykład 15 h

1) wprowadzenie do procesu inwestycyjno-budowlanego 2h

2) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 4h

3) decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 5h

4) prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego: inwestora, projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego. 4h

ćwiczenia:

1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego-treść i budowa.1h

2) Roszczenia związane z uchwaleniem lub zmianą planu 1h

3) Wpływ ustaleń miejscowego planu na możliwość lokalizacji inwestycji 1h

4) Decyzja o warunkach zabudowy-treść, 1h

5) Zasada dobrego sąsiedztwa 1h

6) Obszar analizowany 1h

7)Organy administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru budowlanego 1h

8) Pozwolenie na budowę 1 h

9) Zgłoszenie -przykłady praktyczne 1h

10) Proces budowy 1h

11) Katastrofa budowlana 1h

12) kolokwium częściowe:1h

Literatura:

Wojciech Szwajdler, Zniesienie instytucji pozwolenia na budowę a prawo zabudowy nieruchomości gruntownych, Toruń 2009

A. Brzezińska-Rawa, J. Goździewicz-Biechońska, K. Kucharski, I. Łazuga, Ł. Maszewski, Prawo budowlane i gospodarki przestrzennej-ćwiczenia, Toruń 2011.

Efekty uczenia się:

słuchacze zapoznają się z podstawowymi instytucjami planowania przestrzennego (studium, miejscowy plan) oraz ich rolą w procesie inwestycyjno-budowlanym;

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny w formie testu, wymagane uprzednie zaliczenie ćwiczeń, na ocenę ćwiczeń składa się kombinacja elementów: aktywność, obecność, kolokwia częściowe.

egzamin pisemny w formie testu, wymagane uprzednie zaliczenie ćwiczeń, na ocenę ćwiczeń składa się kombinacja elementów: aktywność, obecność, kolokwia częściowe.

Metody oceniania:

wykład: egzamin pisemny w formie testu, przystąpienie do egzaminu warunkowane uprzednim zaliczeniem ćwiczeń

Kryteria oceniania:

niedostateczny-0-4 pkt (0-40%)

dostateczny- 5-6 pkt (50-60%)

dostateczny plus- 7 pkt (70%)

dobry - 8 pkt (80%)

dobry plus- 9 pkt (90%)

bardzo dobry- 10 pkt (100%)

ćwiczenia:

1) Limit nieobecności wynosi 3 razy. W ramach przyznanego limitu nie jest konieczne usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach. Nie przewiduje się tzw. "odrabiania". Obecność 100% nie powoduje podwyższenia oceny końcowej. Przekroczenie przyznanego limitu może być uzasadnione jedynie zwolnieniem lekarskim przekraczającym 21 dni lub innymi ważnymi przyczynami i powoduje konieczność zaliczenia indywidualnego po uzgodnieniu z prowadzącym.

2) obowiązuje system punktowy: 8pkt-bdb, 7-db+, 6-db, 5 dst+, 4 dst. można je zdobywać za aktywność lub na kolokwiach.

3) na ok. 11-12 z 15 zajęć przyznawane są plusy za aktywność, każde dwa plusy dają 1 punkt.

4) przewiduje się 2 zapowiedziane kolokwia częściowe, na ok. 7 i ok. 14 zajęciach w formie testu wielokrotnego wyboru. Każde po 4 pytania, dobra odpowiedź daje 1 punkt. przystąpienie do kolokwiów nie jest obowiązkowe. suma punktów za aktywność i kolokwia daje ocenę końcową.

5) Wymagane zaliczenie ćwiczeń przed przystąpieniem do egzaminu, wysokość oceny z ćwiczeń nie ma wpływu na wynik egzaminu.

Materiał realizowany na ćwiczeniach wchodzi w zakres egzaminu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Brzezińska-Rawa
Prowadzący grup: Anna Brzezińska-Rawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

jak w opisie głównym

Pełny opis:

jak w opisie głównym

Literatura:

-

Uwagi:

wykłady i ćwiczenia na stacjonanrnie i na Moodle

wykład: 6/9

ćwiczenia 6/6

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Brzezińska-Rawa
Prowadzący grup: Anna Brzezińska-Rawa, Karolina Karpus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

jak w opisie głównym

Pełny opis:

jak w opisie głównym

Literatura:

-

Uwagi:

wykłady i ćwiczenia na stacjonanrnie i na Moodle

wykład: 6/9

ćwiczenia 6/6

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Rakoczy
Prowadzący grup: Krzysztof Kucharski, Henryk Nowicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

jak w opisie głównym

Pełny opis:

jak w opisie głównym

Literatura:

-

Uwagi:

wykłady i ćwiczenia na stacjonanrnie i na Moodle

wykład: 6/9

ćwiczenia 6/6

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Rakoczy
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

jak w opisie głównym

Pełny opis:

jak w opisie głównym

Literatura:

-

Uwagi:

wykłady i ćwiczenia na stacjonanrnie i na Moodle

wykład: 6/9

ćwiczenia 6/6

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)