Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Postępowanie cywilne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-PC-SJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (sj)
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w wykładzie z postępowania cywilnego - 45 godz. st. stacjonarne.

Godziny indywidualnej pracy studenta: praca samodzielna - 125 godz., przygotowanie do zaliczenia i egzaminu - 180 godz.

Godziny kontaktu z nauczycielem akademickim - 10 godz.

Łącznie 360 godz. - 12 pkt ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

Student ma pogłębioną wiedzę na temat postępowania cywilnego oraz jego znaczenia dla właściwego wykonywania zwodu prawnika - K_W01.

Student dogłębnie zna język prawny i prawniczy, specyfikę różnorodnych instytucji i konstrukcji prawnych występujących w postępowaniu cywilnym oraz zna specyfikę wykładni norm prawnych należących do prawa postępowania cywilnego – K_W04.

Student ma pogłębioną wiedzę o stronach postępowania cywilnego, przysługujących im prawach i ciążących na nich obowiązkach - K_W05.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi analizować sposób załatwiania konkretnych spraw cywilnych, handlowo-gospodarczych i pracowniczych i przebieg postępowania w tych sprawach oraz na tym tle formułować własne poglądy i zgłaszać uzasadnione postulaty de lege ferenda – K_U03.

Student potrafi precyzyjnie prognozować przebieg spraw cywilnych, handlowo-gospodarczych i pracowniczych z wykorzystaniem właściwych przepisów oraz orzecznictwa i piśmiennictwa – K_U04.


Student biegle stosuje przepisy prawne w celu rozstrzygania konkretnych spraw cywilnych, handlowo-gospodarczych i potrafi przewidywać skutki prawne podjętych rozstrzygnięć – K_U05.

Student posiada umiejętność przygotowania alternatywnych wersji dokumentów prawnych w języku polskim, takich jak np. pisma procesowe w sądowym postępowaniu rozpoznawczym w sprawach cywilnych, w tym także składane na urzędowych formularzach (m.in. pozew, wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego, środki zaskarżenia orzeczeń w postępowaniu cywilnym, jak np. sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna czy skarga o wznowienie postępowania) oraz pisma procesowe wnoszone w innych rodzajach postępowań cywilnych, a w szczególności w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym (m.in. wniosek o udzielenie zabezpieczenia i wniosek o wszczęcie egzekucji oraz składane w tych postępowaniach środki zaskarżenia, jak np. skarga na czynności komornika sądowego), a także pisma sądowe, jak np. projekty orzeczeń – K_U09.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu postępowania cywilnego, dokonuje samooceny swoich kwalifikacji oraz wybiera kierunki doskonalenia swoich umiejętności - K_K01.

Student potrafi zorganizować swoje stanowisko pracy, właściwie przygotowuje się do pracy prawniczej, odpowiednio ją planując i wykonując samodzielnie lub we współdziałaniu z innymi (znając metodykę pracy sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, notariusza, komornika, urzędnika, doradcy prawnego), a także potrafi skutecznie organizować i kierować pracą innych osób – K_K03

Student potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności oraz rozszerzać je o wymiar interdyscyplinarny, aby w sposób profesjonalny wykonywać pracę zawodową - K_K06.


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest problematyce postępowania cywilnego, czyli postępowania prowadzonego w sprawach cywilnych przez sądy powszechne, Sąd Najwyższy oraz inne właściwe organy. Główny akcent tego wykładu położony jest na przekazanie studentom wiedzy na temat podstawowych pojęć, zasad i instytucji postępowania cywilnego. Dla właściwego zrozumienia tego przedmiotu niezbędne jest posiadanie przez studentów wiedzy z zakresu prawoznawstwa, logiki oraz części ogólnej prawa cywilnego, a także prawa rzeczowego. Przy omawianiu zaś przez wykładowcę zagadnień o charakterze interdyscyplinarnym, jak np. wpływu postępowania cywilnego na inne postępowania prawne czy rodzajów powództw, pomocnym będzie posiadanie przez studentów wiedzy na temat innych postępowań prawnych.

Pełny opis:

1. Pojęcie i funkcje postępowania cywilnego /1,5 godz./

1.1.Pojęcie i rodzaje spraw cywilnych

1.2.Pojęcie postępowania cywilnego

1.3. Funkcje postępowania cywilnego

2. Pojęcie i charakter prawa postępowania cywilnego /1 godz./

3. Stosunek prawa postępowania cywilnego do materialnego prawa cywilnego

/ 0,5,godz./

4. Ewolucja historyczno-prawna postępowania cywilnego/1 godz./

5. Rodzaje postępowania cywilnego /2 godz./

5.1.Postępowanie sądowe

5.1.1.Postępowanie rozpoznawcze

5.1.1.1.Proces cywilny

5.1.1.1.1.Postępowanie zwykłe

5.1.1.1.2.Postępowanie odrębne

5.1.1.2. Postępowanie nieprocesowe

5.1.2. Postępowanie pomocnicze

5.1.3. Postępowanie egzekucyjne

5.1.4. Postępowanie upadłościowe

5.1.5. Postępowanie restrukturyzacyjne

5.2. Międzynarodowe postępowanie cywilne

5.3. Postępowania pozasądowe

5.3.1. Mediacja

5.3.2. Postępowanie przed sądem polubownym /arbitrażowym/

5.3.3. Postępowanie przed komisją pojednawczą w sprawach z zakresu prawa pracy

5.3.4. Inne postępowania

6. Źródła prawa postępowania cywilnego /0,5 godz./

6.1. Kodeks postępowania cywilnego

6.2. Inne źródła prawa

7. Zasięg obowiązywania norm prawa procesowego /0,5 godz./

7.1. Zasięg terytorialny

7.2. Zasięg czasowy

7.3. Zasięg osobowy

8. Droga sądowa w sprawach cywilnych i właściwość trybu postępowania rozpoznawczego /0,5 godz./

9. Stosunek sądowego postępowania cywilnego do innych postępowań /1,5 godz./

9.1. Stosunek sądowego postępowania cywilnego do postępowania karnego

9.2. Stosunek sądowego postępowania cywilnego do sądowego postępowania administracyjnego

10. Naczelne zasady postępowania cywilnego /4 godz./

10.1.Pojęcie zasady naczelnej postępowania cywilnego.Kryteria jej wyodrębnienia

10.2.Zasada równouprawnienia stron i uczestników postępowania

10.3.Zasada dyspozycyjności

10.4. Zasada kontradyktoryjności

10.5.Zasada bezpośredniości

10.6.Zasada ustności

10.7. Zasada jawności

10.8. Zasada koncentracji materiału procesowego

10.9.Poznanie prawdy

10.7.Zasady naczelne postępowania cywilnego a zasady naczelne wymiaru sprawiedliwości

10.8. Zasady naczelne postępowania cywilnego a zasady konstrukcyjne postępowania cywilnego

11. Przesłanki postępowania cywilnego /1 godz./

11.1.Pojęcie przesłanki procesowej

11.2.Rodzaje przesłanek procesowych

12. Istota i charakter prawny postępowania cywilnego/0,5 godz./

13. Organizacja i skład sądu w postępowaniu cywilnym /0,5 godz./

13.1.Organizacja sądownictwa w sprawach cywilnych

13.2.Skład organów sądowych

13.3.Wyłączenie osób wchodzących w skład sądu

14. Właściwość sądów w sprawach cywilnych /2 godz./

14.1.Pojęcie i rodzaje właściwości

14.2.Właściwość ustawowa

14.2.1.Właściwość rzeczowa

14.2.2.Właściwość miejscowa

14.3. Właściwość delegacyjna

14.4. Właściwość umowna

14.5. Badanie właściwości i skutki niewłaściwości sądu

15. Referendarz sądowy /0,5 godz./

16. Strony w procesie cywilnym /4 godz./

16.1.Pojęcie strony procesowej

16.2.Rodzaje stron procesowych

16.3.Zdolność sądowa

16.4.Zdolność procesowa

16.5.Zdolność postulacyjna

16.6.Legitymacja procesowa

16.7.Współuczestnictwo procesowe

16.7.1.Pojęcie współuczestnictwa procesowego

16.7.2.Rodzaje współuczestnictwa procesowego

16.7.3.Działanie współuczestników w procesie

17. Rodzaje interwencji w procesie cywilnym. Przypozwanie /1 godz/

17.1.Interwencja główna

17.2.Interwencja uboczna

17.3.Przypozwanie

18. Pełnomocnictwo procesowe /1 godz./

19. Udział w postępowaniu podmiotów działających w celu ochrony cudzego prawa podmiotowego /2 godz./

19.1.Udział prokuratora

19.2.Udział Rzecznika Praw Obywatelskich

19.3.Udział organizacji społecznych

19.4.Udział inspektora pracy

19.5.Udział powiatowego /miejskiego/ rzecznika konsumentów

19.6.Udział innych podmiotów

20. Czynności procesowe /1,5 godz./

20.1.Pojęcie i rodzaje czynności procesowych

20.2.Pisma procesowe

20.3.Doręczenia

20.4.Posiedzenia sądowe. Posiedzenie przygotowawcze

20.5.Terminy

20.6.Uchybienie i przywrócenie terminu

21. Przedmiot procesu cywilnego /0,5 godz./

22. Powództwo i jego rodzaje /1 godz./

22.1. Powództwo o świadczenie

22.2.Powództwo o ustalenie stosunku prawnego lub prawa

22.3.Powództwo o ukształtowanie stosunku prawnego lub prawa

23. Koszty postępowania cywilnego /1 godz./

24. Skutki prawne wniesienia i doręczenie pozwu /1 godz./

24.1.Skutki materialnoprawne wniesienia pozwu

24.2.Skutki procesowe wniesienia pozwu

24.2.1.Utrwalenie się właściwości sądu

24.2.2.Utrwalenie się jurysdykcji krajowej

24.2.3.Badanie pozwu

24.3. Skutki materialnoprawne doręczenia pozwu

24.4. Skutki procesowe doręczenia pozwu

24.4.1.Stan sprawy w toku

24.4.2.Dopuszczalność wytoczenia przez pozwanego powództwa wzajemnego

24.4.3.Skutki zbycia w toku sprawy rzeczy lub prawa

25. Obrona pozwanego w procesie cywilnym /1,5 godz./

25.1. Pojęcie i zakres obrony pozwanego w procesie cywilnym

25.2. Środki obrony pozwanego

25.2.1. Zaprzeczenie

25.2.2. Zarzuty pozwanego

25.2.3. Powództwo wzajemne

25.2.4. Inne środki obrony

26. Zawieszenie i umorzenie postępowania cywilnego /1 godz./

27. Dowody w postępowaniu cywilnym /4 godz./

27.1.Pojęcie i rodzaje dowodów

27.2.Przedmiot dowodu

27.3.Ciężar dowodu

27.4.Postępowanie dowodowe

27.5.Dowód z dokumentu

27.6.Dowód z zeznań świadków

27.7.Dowód z opinii biegłych

27.8.Dowód z oględzin

27.9.Dowód z przesłuchania stron

27.10.Inne środki dowodowe

27.11.Zabezpieczenie dowodów

28. Pojęcie i rodzaje orzeczeń w postępowaniu cywilnym /2 godz./

29. Wydanie orzeczenia /0,5 godz./

30. Rektyfikacja orzeczeń w postępowaniu cywilnym /0,5 godz./

30.1.Uzupełnienie orzeczeń

30.2.Sprostowanie orzeczeń

30.3.Wykładnia orzeczeń

31. Prawomocność orzeczeń sądowych /0,5 godz./

31.1. Pojęcie i rodzaje prawomocności

31.1.1. Pojęcie prawomocności

31.1.2. Rodzaje prawomocności

31.1.2.1. Prawomocność materialna

31.1.2.1.1. Moc wiążąca orzeczenia

31.1.2.1.2. Powaga rzeczy osądzonej

31.1. 2. 2. Prawomocność formalna

32. Wykonalność a skuteczność orzeczeń /0,5 godz./

33. Zaskarżenie nieprawomocnych orzeczeń sądowych /2,5 godz./

33.1.Ogólna charakterystyka systemu środków zaskarżenia

33.2. Rodzaje środków zaskarżenia nieprawomocnych orzeczeń

33.2.1.Apelacja

33.2.2.Zażalenie

33.2.3.Inne środki zaskarżenia

34. Środki zaskarżenia prawomocnych orzeczeń sądowych /2,5 godz./

34.1.Skarga kasacyjna

34.2.Skarga o wznowienie postępowania

34.3.Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

34.4. Skarga nadzwyczajna

Ćwiczenia:

1. Organizacja wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych (1 godz.)

2. Pojęcie i rodzaje właściwości sądu w sprawach cywilnych. Wartośc przedmiotu sporu - analiza przepisów prawa, kazusy (4 godz.)

3. Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym (10 godz.)

3.1. Pojęcie pisma procesowego

3.2. Rodzaje pism procesowych

3.3. Warunki formalne pism procesowych. Usuwanie braków formalnych

3.4. Pojęcie powództwa

3.5. Rodzaje powództw

3.6. Przygotowanie projektu pozwu

3.5. Kazusy dotyczące pism procesowych

3.6. Omówienie przekształceń podmiotowych i przedmiotowych powództwa. Cofnięcie pozwu - projekty pism, kazusy

4. Organizacja posiedzeń sądowych. Posiedzenie przygotowawcze - omówienie przebiegu, kazusy - 4 godz.

5. Orzeczenia - omówienie, kazusy - 4 godz.

6. Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym - omówienie na przykładach kazusów - 5 godz.

7. Postępowanie zabezpieczające (2 godz.)

7.1. Pojęcie, rodzaje i sposoby zabezpieczenia roszczeń

7.2. Podstawy udzielenia zabezpieczenia

7.3. Wszczęcie i przebieg postępowania

7.4. Rozstrzygnięcia sądu

7.5. Sposób uchylenia lub zmiany postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia

7.6. Upadek zabezpieczenia

Literatura:

Literatura podstawowa:

W.Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2023.

A. Marciniak, Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 2019.

Literatura dodatkowa:

J.Jodłowski, Z.Resich, J.Lapierre, T.Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, Postępowanie cywilne, Warszawa 2016.

S. Gurgul: Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Warszawa 2016.

A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz (red.): Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System prawa handlowego. Tom 6. Warszawa 2016.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się pisemnym egzaminem, który odbywa się w terminie uzgodnionym ze studentami, w sali wykładowej, pod nadzorem prowadzącego. Na prośbę studentów egzamin może też odbyc się w formie ustnej w terminie uzgodnionym z wykładowcą. Egzamin składa się z pięciu pytań i dwóch kazusów (z procesu cywilnego), za każde z pytań oraz kazus student otrzymuje ocenę cząstkową, średnia ocen stanowi ocenę końcową z egzaminu. Prace egzaminacyjne są oceniane od oceny niedostatecznej do bardzo dobrej.

Zajęcia ćwiczeniowe kończą się zaliczeniem na ocenę (skala ocen od niedostatecznej do bardzo dobrej). Na ocenę zaliczeniową składają się następujące punkty:

- aktywność na zajęciach (rozwiązywania kazusów, odpowiadanie na pytania prowadzącego)

- pozytywnie zaliczone kolokwia co najmniej dwa w roku akademickim

- obecność na zajęciach.

Ocena bardzo dobra - gdy student wyczerpie temat w 100-95 %.

Ocena dobra plus- gdy student wyczerpie temat w 94-90 %.

Ocena dobra - gdy student wyczerpie temat w 89-85 %.

Ocena dostateczna plus - gdy student wyczerpie temat w 84-79%.

Ocena dostateczna - gdy student wyczerpie temat w 78-70%.

Ocena niedostateczna - gdy student wyczerpie temat w mniej niż 70%.

Praca egzaminacyjna i zaliczenie weryfikują następujące efekty kształcenia: K_W01, K_W04, K_W05, K_U03, K_U04, K_U05, K_U09, K_K01, K_K03 i K_K06.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Laskowska-Hulisz
Prowadzący grup: Agnieszka Laskowska-Hulisz, Joanna May, Anna Moszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

W.Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2020.

A. Marciniak, Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 2019.

Literatura dodatkowa:

J.Jodłowski, Z.Resich, J.Lapierre, T.Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, Postępowanie cywilne, Warszawa 2016.

H. Dolecki, Postępowanie cywilne, Warszawa 2015.

E. Marszałkowska- Krześ (red.), Postępowanie cywilne, Warszawa 2013.

W.Siedlecki, Z.Świeboda, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2003.

J. Misztal-Konecka, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 2019.

J. Gołaczyński (red.) Postępowanie egzekucyjne, Komornicy sądowi. Koszty egzekucyjne, Warszawa 2019.

S. Gurgul: Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Warszawa 2020.

I. Gil, J. Kruczalak-Jankowska i in. (red.), Postępowanie upadłościowe. Współczesne problemy stosowania, Warszawa 2019.

A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz (red.): Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System prawa handlowego. Tom 6. Warszawa 2016.

Uwagi:

Zajęcia w semestrze zimowy prowadzone zdalnie za pośrednictwem platform Moodle oraz MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Laskowska-Hulisz
Prowadzący grup: Paulina Chełmowska, Agnieszka Laskowska-Hulisz, Joanna May, Krzysztof Świątczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

W.Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2020.

A. Marciniak, Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 2019.

Literatura dodatkowa:

J.Jodłowski, Z.Resich, J.Lapierre, T.Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, Postępowanie cywilne, Warszawa 2016.

H. Dolecki, Postępowanie cywilne, Warszawa 2015.

E. Marszałkowska- Krześ (red.), Postępowanie cywilne, Warszawa 2013.

W.Siedlecki, Z.Świeboda, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2003.

J. Misztal-Konecka, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 2019.

J. Gołaczyński (red.) Postępowanie egzekucyjne, Komornicy sądowi. Koszty egzekucyjne, Warszawa 2019.

S. Gurgul: Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Warszawa 2020.

I. Gil, J. Kruczalak-Jankowska i in. (red.), Postępowanie upadłościowe. Współczesne problemy stosowania, Warszawa 2019.

A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz (red.): Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System prawa handlowego. Tom 6. Warszawa 2016.

Uwagi:

Zajęcia w semestrze zimowym prowadzone w sposób stacjonarny na Wydziale Prawa i Administracji UMK.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)