Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo cywilne (zobowiązania)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-PC-ZB-NJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne (zobowiązania)
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (nj)
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student posiada wiedzę z zakresu części ogólnej prawa cywilnego oraz części rzeczowej prawa cywilnego.

Całkowity nakład pracy studenta:

Punkty ECTS: 12 = 300 godzin


300 godzin, w tym:

- godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

27 godzin wykładu

27 godzin ćwiczeń

10 godzin konsultacji, zaliczenie, egzamin

- czas poświęcony na prace indywidualna Studenta:

138 godzin pracy własnej

- czas wymagany do przygotowania i uczestnictwa w procesie oceniania

98 godzin przygotowania do oceniania i uczestnictwa w tym procesie


Efekty uczenia się - wiedza:

Po odbyciu zajęć Student:

W1: posiada znajomość podstawowych pojęć, zasad oraz instytucji prawa zobowiązań (K_W01)

W2: rozumie wpływ prawa UE na prawo zobowiązań (zwłaszcza w kontekście tzw. europeizacji prawa prywatnego) (K_W02)

W3: posiada wiedzę odnośnie do orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych w zakresie przedmiotu prawa zobowiązań (K_W03)

W4: potrafi dokonać analizy i syntezy w ramach jednej lub kilku instytucji prawnych, dostrzega podstawowe problemy prawne (K_W04)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po odbyciu zajęć Student:

U1: potrafi dokonać analizy i odpowiedniej kwalifikacji stanu faktycznego względem norm prawnych oraz rozwiązać przedstawione zagadnienie prawne (zarówno w oparciu o model subsumcyjny, jak i argumentacyjny) (K_U01)

U2: posiada umiejętność analizy orzecznictwa, wyciągania wniosków z takiej analizy odnoszących się do interpretacji norm prawnych (K_U02)

U3: potrafi analizować możliwości interpretacyjne tekstu prawnego pod kątem uzasadnienia własnego stanowiska; formułuje swoje stanowisko w odniesieniu do zagadnień problematycznych (K_U03)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu kursu student przyjmuje aktywną postawę polegającą na tym, że:

K1: ma świadomość występowania problemów w aktualnym stanie prawnym oraz dostrzega potrzebę ustawicznego kształcenia i poszerzania własnej wiedzy w celu jak najlepszego ich rozwiązywania (K_K01)

K2: udzielania podstawowych porad prawnych (K_K02)

K3: formułowania pism procesowych w sprawach z zakresu prawa cywilnego (K_K03)Metody dydaktyczne:

Wykład, ćwiczenia

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

W ramach wykładu omówione zostają najistotniejsze zagadnienia dotyczące części ogólnej oraz części szczegółowej prawa zobowiązań (III Księgi kodeksu cywilnego i ustaw szczegółowych). W szczególności ujęte zostają treści odnoszące się do aspektów podmiotowych i przedmiotowych stosunku zobowiązaniowego, wybranych instytucji obligacyjnoprawnych w ich ujęciu dogmatycznym oraz praktyce obrotu prawnego, poszczególnych typów umów nazwanych i nienazwanych, a także wybór najważniejszego i najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Rozpoczynający naukę przedmiotu student winien posiadać wiedzę z zakresu prawa cywilnego części ogólnej oraz prawa rzeczowego.

Pełny opis:

Treść programowa:

Wykład

Celem wykładu jest w szczególności umożliwienie Studentowi zdobycia i poszerzenia wiedzy oraz umiejętności z zakresu prawa zobowiązań, poprzez zapoznanie go z następującą materią dydaktyczną:

1. Zagadnienia wstępne prawa zobowiązań – 2h

Działy prawa cywilnego, przedmiot prawa zobowiązań, nauka prawa zobowiązań

Prawna regulacja obrotu cywilnoprawnego

Źródła powstania stosunku obligacyjnego. Struktura prawna stosunku obligacyjnego

Względność więzi obligacyjnej

Odpowiedzialność cywilna- zagadnienia podstawowe

Zobowiązania zupełne, niezupełne i grzecznościowe

Dochodzenie należności cywilnoprawnych

2. Świadczenia. Rodzaje świadczeń- zagadnienia podstawowe – 1h

Pojęcie i elementy konstrukcyjne świadczenia

Możliwość spełnienia świadczenia (stan niemożliwości spełnienia świadczenia)

Charakter prawny świadczenia (jakie jest to zdarzenie prawne – czy to jest czynność prawna)

Podstawowe rodzaje świadczeń

3. Zobowiązania pieniężne. Odsetki – 2h

Pojęcie zobowiązania pieniężnego i jego rodzaje

Zapłata w sensie ekonomicznym i prawnym

Postacie pieniądza

Wartość pieniądza. Nominalizm

Zasada walutowości a swoboda obrotu dewizowego w Polsce

Odsetki- zagadnienia podstawowe

Wysokość odsetek. Stopa procentowa

Anatocyzm i jego zakaz

4. Modyfikacja treści stosunku zobowiązaniowego- podstawowe instytucje – 1h

Pojęcie, źródła i podstawowe postacie zmian stosunku obligacyjnego

Typowe klauzule modyfikacyjne

Waloryzacja zobowiązań pieniężnych- podstawowe zagadnienia

Klauzula rebus sic stantibus

Wyzysk. Ochrona wyzyskiwanego w prawie polskim

5. Zobowiązania wielopodmiotowe i wielostronne – 2h

Zobowiązania wielopodmiotowe i wielostronne- nawiązanie do konstrukcji stosunku obligacyjnego

Podstawowe postacie zobowiązań wielopodmiotowych

Zobowiązania podzielne

Solidarność dłużników

Solidarność wierzycieli

Zobowiązania niepodzielne

„Solidarność długu” i „solidarność odpowiedzialności”

Roszczenie regresowe – odpowiedzialność regresowa

Konstrukcja prawna in solidum

Figury hybrydalne w polskiej praktyce gospodarczej

Stosunki konsorcjalne i holdingowe

6. Wykonanie zobowiązania (spełnienie świadczenia) i inne przypadki umorzenia zobowiązania – 2h

Wykonanie zobowiązania – aspekt podmiotowy

Pośrednictwo w zakresie wykonywania zobowiązań (pieniężnych)

Pojęcie wykonywania zobowiązań (techniczno - prawne)

Ogólne i szczegółowe kryteria oceny wykonania zobowiązania

Rola wierzyciela w wykonaniu zobowiązania przez dłużnika – współdziałanie wierzyciela

Całkowite i częściowe wykonanie zobowiązania

Osoba uprawniona do przyjęcia świadczenia ze skutkiem umorzenia zobowiązania

Datio in solutum

Zarachowanie

Miejsce wykonania zobowiązania

Termin wykonania zobowiązania

Beneficium temporis (privilegium temporis)

Wymagalność roszczeń

Wykonanie zobowiązania przez „zabezpieczyciela”

Wykonanie zobowiązania przez osobą trzecią

7. Wygaśnięcie zobowiązań – 1h

Podstawowe przyczyny wygaśnięcia zobowiązań

Wygaśnięcie zobowiązania wynikającego z umowy

Zwolnienie z długu

Odnowienie (nowacja)

Zgłoszenie przedmiotu do depozytu sądowego

Potrącenie

8. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika – 2h

Pojęcie niewypłacalności dłużnika i skutki tej niewypłacalności

Skarga pauliańska. Zagadnienia podstawowe

Analiza instytucji z art. 299 ksh

9. Zmiany podmiotowe więzi obligacyjnej – 2h

Zagadnienia wstępne

Cesja wierzytelności

Zmiany podmiotowe po stronie wierzyciela. Cesja wierzytelności przyszłej

Zasadnicze postaci cesji w praktyce gospodarczej i instytucje nawiązujące do cesji

Subrogacja

Przejęcie długu

Zbycie przedsiębiorstwa jako kumulatywne przejęcie długu

10. Przekaz i papiery wartościowe – 2h

Przekaz

Papiery wartościowe

11. Prawo umów – 2h

Umowy obligacyjne jako instytucja prawa obligacyjnego (istota konsensusu)

Zasada swobody umów i jej granice

Znaczenie milczenia w prawie cywilnym

Podstawowe klasyfikacje umów

Umowy powiernicze w polskiej praktyce gospodarczej

Pacta adiecta

Niektóre ogólne umowy w części ogólnej prawa obligacyjnego

12. Wzorce umowne – 2h

Rozwój wzorców umownych w obrocie cywilno prawnym

Wzorce umowne de lege lata – zasadnicze zagadnienia

System kontroli wzorców umownych

13. Prawo odszkodowawcze – 2h

Zagadnienia podstawowe

Odpowiedzialność kontraktowa

Odpowiedzialność deliktowa

14. Wybrane instytucje części szczegółowej prawa zobowiązań – 2h

Zagadnienia podstawowe

Umowa sprzedaży

15. Wybrane instytucje części szczegółowej prawa zobowiązań – 2h

Umowy o świadczenie usług (umowa zlecenia, umowa agencyjna, umowa komisu, umowa o roboty budowlane)

Ćwiczenia:

Celem ćwiczeń jest w szczególności zdobycie i doskonalenie przez Studenta wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (w oparciu o już posiadaną, uzyskane w toku wykładu oraz pracy własnej). Cel ten jest realizowany między innymi w oparciu o analizę i podejmowanie prób rozwiązanie wybranych problemów jurydycznych (w tym argumentowania na rzecz prezentowanych tez i podjęcie próby oceny trafności zajętego stanowiska), zapoznanie się i analiza najnowszego oraz najbardziej istotnego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, a także dyskusję nad najważniejszymi aktualnymi zagadnieniami prawnymi (ważkimi zarówno w sferze teoretyczno-prawnej, jak i praktyce obrotu gospodarczego)

1. Zagadnienia wstępne prawa zobowiązań – 2h

2. Świadczenia. Rodzaje świadczeń- zagadnienia podstawowe – 1h

3. Zobowiązania pieniężne. Odsetki – 2h

4. Modyfikacja treści stosunku zobowiązaniowego- podstawowe instytucje – 1h

5. Zobowiązania wielopodmiotowe i wielostronne – 1h

6. Wykonanie zobowiązania (spełnienie świadczenia) i inne przypadki umorzenia zobowiązania – 2h

7. Wygaśnięcie zobowiązań – 2h

8. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika – 2h

9. Zmiany podmiotowe więzi obligacyjnej – 1h

10. Przekaz i papiery wartościowe – 3h

11. Prawo umów – 3h

12. Wzorce umowne – 2h

13. Prawo odszkodowawcze – 2h

14. Wybrane instytucje części szczegółowej prawa zobowiązań – umowa sprzedaży – 2h

15. Wybrane instytucje części szczegółowej prawa zobowiązań – umowy o świadczenie usług – 2h

Literatura:

1. W. Czachórski, A. Brzozowski, M.Safjan, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania - zarys wykładu, Warszawa 2007,

2. A. Klein: Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, Wrocław 1980,

3. Kodeks cywilny. Komentarz, t.2, red. J.Ignatowicz, Warszawa 1972,

4. System Prawa Prywatnego, t. 6-8, Warszawa 2009,

5. Z.Radwański, A.Olejniczak: Zobowiązania-część ogólna, Warszawa 2008,

6. Kodeks cywilny - komentarz, t. II K.Pietrzykowski, Warszawa 2009

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: W1, W2, U1, U2

Egzamin pisemny. Egzamin składa się z 8 pytań - mają one postać pytań, na które należy udzielić odpowiedzi opisowej (np. scharakteryzować konstrukcję prawną instytucji prawa cywilnego, wyjaśnić pojęcie) albo postać kazusów (należy zaprezentować rozstrzygnięcie określonego problemy prawnego oraz je uzasadnić)

Odpowiedzi oceniane są wg. następujących kryteriów:

- poprawność merytoryczna odpowiedzi - max. 8 pkt;

- sposób prezentacji - poprawność językowa i logiczna - max. 1 pkt;

- informacje wskazujące na posiadanie przez studenta szerszej znajomości zagadnień egzaminacyjnych niż wiedza podstawowa (np. znajomość orzecznictwa, linii orzeczniczej, poglądów doktryny, bardzo wnikliwa analiza instytucji) - max. 1 pkt.

Skala ocen:

9-10 pkt ocena bardzo dobra (5)

od 8 pkt ocena dobra (4)

od 6 pkt ocena dostateczna (3)

od 4 pkt ocena dopuszczająca (2)

od 0 pkt ocena niedostateczna (1)

Ćwiczenia: W1, W2, U1, U2, K1, K2

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) oraz 2 kolokwia śródsemestralne (pytania opisowe)

Kryteria oceny kolokwium są identyczne z kryteriami oceny egzaminów. Skalę ocen ustalają prowadzący grup ćwiczeniowych.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 27 godzin więcej informacji
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Bączyk-Rozwadowska
Prowadzący grup: Kinga Bączyk-Rozwadowska, Michał Ziemiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 27 godzin więcej informacji
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Bączyk, Kinga Bączyk-Rozwadowska
Prowadzący grup: Mirosław Bączyk, Kinga Bączyk-Rozwadowska, Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)