Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo cywilne (zobowiązania)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-PC-ZB-SJ Kod Erasmus / ISCED: 10.3 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne (zobowiązania)
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (sj)
Punkty ECTS i inne: 12.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student posiada wiedzę z zakresu części ogólnej prawa cywilnego oraz części rzeczowej prawa cywilnego

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Punkty ECTS: 12 = 300 godzin


300 godzin, w tym:

- godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

45 godzin wykładu

45 godzin ćwiczeń

10 godzin konsultacji, zaliczenie, egzamin

- czas poświęcony na prace indywidualna Studenta:

120 godzin pracy własnej

- czas wymagany do przygotowania i uczestnictwa w procesie oceniania

80 godzin przygotowania do oceniania i uczestnictwa w tym procesie


Efekty uczenia się - wiedza:

Po odbyciu zajęć Student:

- W1: posiada znajomość podstawowych pojęć, zasad oraz instytucji prawa zobowiązań (K_W01)

- W2: rozumie wpływ prawa UE na prawo zobowiązań (zwłaszcza w kontekście tzw. europeizacji prawa prywatnego) (K_W02)

- W3: posiada wiedzę odnośnie do orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych w zakresie przedmiotu prawa zobowiązań (K_W03)

- W4: potrafi dokonać analizy i syntezy w ramach jednej lub kilku instytucji prawnych, dostrzega podstawowe problemy prawne (K_W04)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po odbyciu zajęć Student:

- U3: potrafi dokonać analizy i odpowiedniej kwalifikacji stanu faktycznego względem norm prawnych oraz rozwiązać przedstawione zagadnienie prawne (zarówno w oparciu o model subsumcyjny, jak i argumentacyjny) (K_U01)

- U2: posiada umiejętność analizy orzecznictwa, wyciągania wniosków z takiej analizy odnoszących się do interpretacji norm prawnych (K_U02)

- U3: potrafi analizować możliwości interpretacyjne tekstu prawnego pod kątem uzasadnienia własnego stanowiska; formułuje swoje stanowisko w odniesieniu do zagadnień problematycznych (K_U03)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu kursu student przyjmuje aktywną postawę polegającą na tym, że:

- K1: ma świadomość występowania problemów w aktualnym stanie prawnym oraz dostrzega potrzebę ustawicznego kształcenia i poszerzania własnej wiedzy w celu jak najlepszego ich rozwiązywania (K_K01)

- K2: udzielania podstawowych porad prawnych (K_K02)

- K3: formułowania pism procesowych w sprawach z zakresu prawa cywilnego (K_K03)


Metody dydaktyczne:

Wykład, ćwiczenia


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład konwersatoryjny

- wykład problemowy


Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

- referatu

- studium przypadku


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

W ramach wykładu omówione zostają najistotniejsze zagadnienia dotyczące części ogólnej oraz części szczegółowej prawa zobowiązań (III Księgi kodeksu cywilnego i ustaw szczegółowych). W szczególności ujęte zostają treści odnoszące się do aspektów podmiotowych i przedmiotowych stosunku zobowiązaniowego, wybranych instytucji obligacyjnoprawnych w ich ujęciu dogmatycznym oraz praktyce obrotu prawnego, poszczególnych typów umów nazwanych i nienazwanych, a także wybór najważniejszego i najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Rozpoczynający naukę przedmiotu student winien posiadać wiedzę z zakresu prawa cywilnego części ogólnej oraz prawa rzeczowego.

Pełny opis:

Treść programowa:

Wykład

Celem wykładu jest w szczególności umożliwienie Studentowi zdobycia i poszerzenia wiedzy oraz umiejętności z zakresu prawa zobowiązań, poprzez zapoznanie go z następującą materią dydaktyczną:

1. Zagadnienia wstępne prawa zobowiązań – 4h

Działy prawa cywilnego, przedmiot prawa zobowiązań, nauka prawa zobowiązań

Prawna regulacja obrotu cywilnoprawnego

Źródła powstania stosunku obligacyjnego. Struktura prawna stosunku obligacyjnego

Względność więzi obligacyjnej

Odpowiedzialność cywilna- zagadnienia podstawowe

Zobowiązania zupełne, niezupełne i grzecznościowe

Dochodzenie należności cywilnoprawnych

2. Świadczenia. Rodzaje świadczeń- zagadnienia podstawowe – 3h

Pojęcie i elementy konstrukcyjne świadczenia

Możliwość spełnienia świadczenia (stan niemożliwości spełnienia świadczenia)

Charakter prawny świadczenia (jakie jest to zdarzenie prawne – czy to jest czynność prawna)

Podstawowe rodzaje świadczeń

3. Zobowiązania pieniężne. Odsetki – 3h

Pojęcie zobowiązania pieniężnego i jego rodzaje

Zapłata w sensie ekonomicznym i prawnym

Postacie pieniądza

Wartość pieniądza. Nominalizm

Zasada walutowości a swoboda obrotu dewizowego w Polsce

Odsetki- zagadnienia podstawowe

Wysokość odsetek. Stopa procentowa

Anatocyzm i jego zakaz

4. Modyfikacja treści stosunku zobowiązaniowego- podstawowe instytucje – 3h

Pojęcie, źródła i podstawowe postacie zmian stosunku obligacyjnego

Typowe klauzule modyfikacyjne

Waloryzacja zobowiązań pieniężnych- podstawowe zagadnienia

Klauzula rebus sic stantibus

Wyzysk. Ochrona wyzyskiwanego w prawie polskim

5. Zobowiązania wielopodmiotowe i wielostronne – 3h

Zobowiązania wielopodmiotowe i wielostronne- nawiązanie do konstrukcji stosunku obligacyjnego

Podstawowe postacie zobowiązań wielopodmiotowych

Zobowiązania podzielne

Solidarność dłużników

Solidarność wierzycieli

Zobowiązania niepodzielne

„Solidarność długu” i „solidarność odpowiedzialności”

Roszczenie regresowe – odpowiedzialność regresowa

Konstrukcja prawna in solidum

Figury hybrydalne w polskiej praktyce gospodarczej

Stosunki konsorcjalne i holdingowe

6. Wykonanie zobowiązania (spełnienie świadczenia) i inne przypadki umorzenia zobowiązania – 4h

Wykonanie zobowiązania – aspekt podmiotowy

Pośrednictwo w zakresie wykonywania zobowiązań (pieniężnych)

Pojęcie wykonywania zobowiązań (techniczno - prawne)

Ogólne i szczegółowe kryteria oceny wykonania zobowiązania

Rola wierzyciela w wykonaniu zobowiązania przez dłużnika – współdziałanie wierzyciela

Całkowite i częściowe wykonanie zobowiązania

Osoba uprawniona do przyjęcia świadczenia ze skutkiem umorzenia zobowiązania

Datio in solutum

Zarachowanie

Miejsce wykonania zobowiązania

Termin wykonania zobowiązania

Beneficium temporis (privilegium temporis)

Wymagalność roszczeń

Wykonanie zobowiązania przez „zabezpieczyciela”

Wykonanie zobowiązania przez osobą trzecią

7. Wygaśnięcie zobowiązań – 3h

Podstawowe przyczyny wygaśnięcia zobowiązań

Wygaśnięcie zobowiązania wynikającego z umowy

Zwolnienie z długu

Odnowienie (nowacja)

Zgłoszenie przedmiotu do depozytu sądowego

Potrącenie

8. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika – 3h

Pojęcie niewypłacalności dłużnika i skutki tej niewypłacalności

Skarga pauliańska. Zagadnienia podstawowe

Analiza instytucji z art. 299 ksh

9. Zmiany podmiotowe więzi obligacyjnej – 3h

Zagadnienia wstępne

Cesja wierzytelności

Zmiany podmiotowe po stronie wierzyciela. Cesja wierzytelności przyszłej

Zasadnicze postaci cesji w praktyce gospodarczej i instytucje nawiązujące do cesji

Subrogacja

Przejęcie długu

Zbycie przedsiębiorstwa jako kumulatywne przejęcie długu

10. Przekaz i papiery wartościowe – 3h

Przekaz

Papiery wartościowe

11. Prawo umów – 3h

Umowy obligacyjne jako instytucja prawa obligacyjnego (istota konsensusu)

Zasada swobody umów i jej granice

Znaczenie milczenia w prawie cywilnym

Podstawowe klasyfikacje umów

Umowy powiernicze w polskiej praktyce gospodarczej

Pacta adiecta

Niektóre ogólne umowy w części ogólnej prawa obligacyjnego

12. Wzorce umowne – 2h

Rozwój wzorców umownych w obrocie cywilno prawnym

Wzorce umowne de lege lata – zasadnicze zagadnienia

System kontroli wzorców umownych

13. Prawo odszkodowawcze – 4h

Zagadnienia podstawowe

Odpowiedzialność kontraktowa

Odpowiedzialność deliktowa

14. Wybrane instytucje części szczegółowej prawa zobowiązań – 2h

Zagadnienia podstawowe

Umowa sprzedaży

15. Wybrane instytucje części szczegółowej prawa zobowiązań – 2h

Umowy o świadczenie usług (umowa zlecenia, umowa agencyjna, umowa komisu, umowa o roboty budowlane)

Ćwiczenia:

Celem ćwiczeń jest w szczególności zdobycie i doskonalenie przez Studenta wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (w oparciu o już posiadaną, uzyskane w toku wykładu oraz pracy własnej). Cel ten jest realizowany między innymi w oparciu o analizę i podejmowanie prób rozwiązanie wybranych problemów jurydycznych (w tym argumentowania na rzecz prezentowanych tez i podjęcie próby oceny trafności zajętego stanowiska), zapoznanie się i analiza najnowszego oraz najbardziej istotnego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, a także dyskusję nad najważniejszymi aktualnymi zagadnieniami prawnymi (ważkimi zarówno w sferze teoretyczno-prawnej, jak i praktyce obrotu gospodarczego)

1. Zagadnienia wstępne prawa zobowiązań – 4h

2. Świadczenia. Rodzaje świadczeń- zagadnienia podstawowe – 3h

3. Zobowiązania pieniężne. Odsetki – 3h

4. Modyfikacja treści stosunku zobowiązaniowego- podstawowe instytucje – 3h

5. Zobowiązania wielopodmiotowe i wielostronne – 3h

6. Wykonanie zobowiązania (spełnienie świadczenia) i inne przypadki umorzenia zobowiązania – 4h

7. Wygaśnięcie zobowiązań – 3h

8. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika – 3h

9. Zmiany podmiotowe więzi obligacyjnej – 3h

10. Przekaz i papiery wartościowe – 3h

11. Prawo umów – 3h

12. Wzorce umowne – 2h

13. Prawo odszkodowawcze – 4h

14. Wybrane instytucje części szczegółowej prawa zobowiązań – umowa sprzedaży – 2h

15. Wybrane instytucje części szczegółowej prawa zobowiązań – umowy o świadczenie usług – 2h

Literatura:

Literatura podstawowa:

Z. Radawańki, A. Olejniczak, Zobowiązania - część ogólna, Wydanie: 10, Warszawa 2012

Z. Radawańki, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania - część szczegółowa, Wydanie: 10, 2013

Literatura uzupełniająca:

E. Łętowska, Prawo zobowiązań - część ogólna. System Prawa Prywatnego, Tom 5, Wydanie: 2, Warszawa 2012

A. Olejniczak, Prawo zobowiązań - część ogólna. System Prawa Prywatnego, Tom 6, Warszawa 2009

J. Rajski, Prawo zobowiązań – część szczegółowa. System Prawa Prywatnego, Tom 7, Wydanie: 3, Warszawa 2011

J. Panowicz-Lipska, Prawo zobowiązań – część szczegółowa. System Prawa Prywatnego, Tom 8, Wydanie 2, Warszawa 2011

W. Katner, Prawo zobowiązań – umowy nienazwane. System Prawa Prywatnego, Tom 9, Warszawa 2010

Zbiory urzędowe orzeczeń Sądu Najwyższego (w szczególności: Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna, Wydawnictwo Lexis Nexis)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin: K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K02, K_K03

Metoda: wykład informacyjno-problemowy

Ocena:

- egzamin końcowy

- egzamin w formie pisemnej lub ustnej (do wyboru Studenta)

- pytania typu otwartego

- 10 pytań

- odpowiedź na pytanie powinna być wyczerpująca, zupełna oraz satysfakcjonująca

- za każde pytanie Student uzyskuje ocenę cząstkową

- ocena końcowa jest wynikiem średniej arytmetycznej 6 pytań, z których Student uzyskał najwyższe oceny cząstkowe

Kryterium oceniania: poprawność merytoryczna i formalna odpowiedzi

Ćwiczenia K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K02, K_K03

Metoda: ćwiczenia - konwersacyjna, studium przypadku, referatu, ćwiczeniowa

Ocena:

- Student uzyskuje 2 oceny cząstkowe

- pierwsza ocena cząstkowa uzyskiwana jest za obecność na zajęciach oraz aktywność

-druga ocena cząstkowa uzyskiwana jest za kolokwia

- kolokwia w formie pisemnej,

- kolokwia składają się z pytań typu zamkniętego i otwartego

- za każde pytanie Student uzyskuje określoną ilość punktów, w zależności od stopnia trudności pytania oraz udzielonej odpowiedzi

- odpowiedź na pytanie powinna być wyczerpująca, zupełna oraz satysfakcjonująca

- ostateczny wynik kolokwium stanowi ocena odpowiadająca sumie uzyskanych punktów

-druga ocena cząstkowa uzyskiwana za kolokwia stanowi wynik średniej arytmetycznej uzyskanej wszystkich kolokwiów

- ocena końcowa jest wynikiem średniej arytmetycznej z ocen cząstkowych uzyskanych za aktywność oraz kolokwia

Kryterium oceniania: poprawność merytoryczna i formalna odpowiedzi

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Bączyk
Prowadzący grup: Mirosław Bączyk, Kinga Bączyk-Rozwadowska, Marcin Drewek, Natalia Karczewska-Kamińska, Daria Różycka, Michał Ziemiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Bączyk
Prowadzący grup: Mirosław Bączyk, Kinga Bączyk-Rozwadowska, Marcin Drewek, Damian Kaczan, Natalia Karczewska-Kamińska, Magdalena Karolak, Patryk Piątkowski, Daria Różycka, Jakub Rzeszowski, Michał Ziemiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Bączyk
Prowadzący grup: Mirosław Bączyk, Marcin Drewek, Damian Kaczan, Katarzyna Krupa-Lipińska, Daria Różycka, Michał Ziemiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Bączyk
Prowadzący grup: Mirosław Bączyk, Kinga Bączyk-Rozwadowska, Natalia Karczewska-Kamińska, Katarzyna Krupa-Lipińska, Daria Różycka, Michał Ziemiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.