Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy organizacji i zarządzania w administracji publicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-PDST_ORG-S1
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy organizacji i zarządzania w administracji publicznej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty do stypendium naukowego - WPiA
Przedmioty obowiązkowe, administracja (s1)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. godziny realizowane z udziałem nauczyciela: wykład, ćwiczenia, konsultacje z nauczycielem - 75 godz.

2. praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania - 50 godz.


Razem nakład pracy studenta 125 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1- zaawansowana wiedza o pojęciu wiedzy, teorii, nauki i dyscypliny naukowej K_W01

W2 - zaawansowana wiedza o teoriach dotyczących organizacji i funkcjonowania instytucji administracyjnych K_W2

W3 - zaawansowana wiedza o rodzajach struktur organizacyjnych mających zastosowanie w administracji publicznej, wadach i zaletach poszczególnych rodzajów struktur organizacyjnych, rodzajach środków kierowania i stylach kierownictwa mających zastosowanie w administracji publicznej K_W10


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1- umiejętność dokonywania diagnozy, jaki rodzaj struktury organizacyjnej zastosowano/przeważa w konkretnej instytucji administracyjnej; umiejętność dokonywania diagnozy, jaki styl kierownictwa dominuje w konkretnej instytucji administracyjnej K_U02

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - świadomość istoty zjawisk organizacyjnych, świadomość potrzeby zdobywania wiedzy z zakresu teorii organizacji i zarządzania/kierowania, zrozumienie znaczenia wiedzy eksperckiej K_K01

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład problemowy prowadzony metodą tradycyjną z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, w sposób zapewniający możliwość dyskutowania ze studentami omawianych zagadnień.


Ćwiczenia: konwersacja ze studentami, w ramach której są rozwiązywane zadania, analizowane studia przypadków, dyskutowane i rozwiązywane praktyczne problemy decyzyjne z zakresu zagadnień odnoszących się do podejmowanego przedmiotu.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- sytuacyjna

Skrócony opis:

W toku zajęć prezentowane są zagadnienia pozwalające uchwycić istotę i specyfikę usług, działalności usługowej i konkretnych problemów decyzyjnych występujących w ramach zarządzania działalnością w administracji publicznej.

Celem tego przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy umożliwiającej zrozumienie istoty i znaczenia zarządzania organizacją w administracji publicznej oraz identyfikację specyfiki tego procesu, a także nabycie umiejętności wykorzystywania właściwych narzędzi i metod w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów decyzyjnych w sferze zarządzania organizacjami w administracji publicznej.

Ukształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z zakresu teorii organizacji i zarządzania oraz umożliwienie zdobycia podstaw do dalszego studiowania problemów organizacji i kierowania instytucjami administracyjnymi.

Pełny opis:

Prezentowane w ramach wykładu treści obejmują następujące zagadnienia:

1. ISTOTA I STRUKTURA ORGANIZACJI

2. CYKL ŻYCIA ORGANIZACJI I WARUNKI JEJ FUNKCJONOWANIA

3. OTOCZENIE ORGANIZACJI

4. ZASOBY ORGANIZACJI

5. OFERTA ORGANIZACJI

6. MISJA ORGANIZACJI

7. CELE ORGANIZACJI

8. ZMIANA ORGANIZACYJNA

9. ORGANIZACJE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

10. ZARZĄDZANIE ZDOLNOŚCIAMI PRODUKCYJNYMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

11. CZYNNIKI SUKCESU I PORAŻEK W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJĄ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

12. ISTOTA I ZNACZENIE USŁUG W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

13. SPECYFIKA DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

14. FUNKCJE ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

15. ZARZĄDZANIE KOLEJKAMI

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kożuch B., Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2004.

2. Hausner J., Zarządzanie Publiczne. Podręcznik Akademicki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.

3. Krukowski K., Zarządzanie organizacjami publicznymi, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2006.

Literatura uzupełniająca:

1. Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2001.

2. Kożuch B., Nauka o organizacji, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2007.

3. Hatch M.J., Teoria organizacji, PWN, Warszawa 2002.

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁAD: Egzamin pisemny w formie testu - ok. 15 pytań.

SKALA OCEN

0 – 7 = ndst.

_________________________

8 – 9 = dst

_________________________

10 = dst+

_________________________

11 – 12 = db

_________________________

13 = db+

_________________________

14 – 15 = bdb

ĆWICZENIA: Kolokwium pisemne z pytaniami otwartym - ok. 5.

SKALA OCEN

0 – 11 = ndst.

_________________________

12 – 14 = dst

_________________________

15 = dst+

_________________________

16 – 18 = db

_________________________

19 = db+

_________________________

20 – 22 = bdb

Praktyki zawodowe:

bez praktyk zawodowych;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Glabiszewski
Prowadzący grup: Waldemar Glabiszewski, Angelika Pańka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Glabiszewski
Prowadzący grup: Waldemar Glabiszewski, Angelika Pańka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Glabiszewski
Prowadzący grup: Waldemar Glabiszewski, Angelika Pańka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Glabiszewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)