Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo handlowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-PH-NJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo handlowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (nj)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

prawo cywilne, prawo zobowiązań, procedura cywilna

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta:

6 pkt ECTS = 150 godzin pracy


W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela: 42 godzin

- godziny kontaktowe konsultacje, zaliczenie, egzamin – 10 godz.

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu: 38 godzin

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 60 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma pogłębioną wiedzę o różnych podmiotach prawa handlowego i zasadach ich funkcjonowania K_W02;

W2: ma pogłębioną wiedzę o specyfice różnorodnych stosunków prawnych zachodzących między różnymi podmiotami w sferze prawa handlowego K_W03;

W3: ma pogłębioną wiedzę o podmiotach (spółkach, przedsiębiorstwach) różnych stosunków prawnych w sferze prawa handlowego oraz o zasadach nawiązywania, kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków K_W05;


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania konkretnych spraw i zjawisk w sferze prawa handlowego K_U02;

U2: posiada umiejętność przygotowania alternatywnych wersji dokumentów prawnych w języku polskim, takich jak np. pisma procesowe w sądowym postępowaniu w sprawach cywilnych i handlowych, a także pisma sądowe, jak np. projekty orzeczeń K_U09;


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie prawa handlowego, a także rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego K_K01;

K2: jest zdolny do porozumiewania się i współdziałania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w zakresie prawa handlowego K_K02;


Metody dydaktyczne:

Wykład konwencjonalny, problemowy

Metoda ćwiczeniowa, studium przypadku


Skrócony opis:

Wykład i ćwiczenia ukierunkowane są na umiejętność praktycznego stosowania najważniejszych instytucji prawa handlowego, czemu służy przytaczanie i prezentacja najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, które to orzecznictwo nie jest uwzględnione w najnowszych wydaniach podręczników.

Pełny opis:

1. Ogólna charakterystyka prawa handlowego (2 h)

1.1. Geneza, przedmiot i zakres prawa handlowego

1.2. Metody regulacji stosunków prawno-gospodarczych i miejsce prawa handlowego w systemie prawa

1.3. Źródła prawa handlowego

2. Przedsiębiorcy (5h)

2.1. Pojęcie przedsiębiorcy i jego firma

(w tym – przedsiębiorca a przedsiębiorstwo)

2.2. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej

- zasada wolności gospodarczej i wolnej konkurencji

- zasada równości przedsiębiorców

- zasada samodzielności przedsiębiorców i nieingerencji organów władzy publicznej w sferę ich działania

- zasad samofinansowanie przedsiębiorców i jej prawne implikacje

- zasad jawności działalności gospodarczej

(w tym system ewidencyjno-rejestrowy przedsiębiorców – KRS i CEiDG i ich jawność formalna i materialna)

2.3. Nabycie statusu przedsiębiorcy

(sposoby nabycia statusu przedsiębiorcy – model normatywny i model rejestrowy , znaczenie wpisów do KRS i CEiIDG w zależności od modelu, rozwiązanie przyjęte w prawie polskim )

2.4. Majątek przedsiębiorców (pojęcie majątku, klasyfikacje składników majątkowych, tytuły prawne względem rzeczowych składników majątkowych, własność przemysłowa)

2.5. Prowadzenie spraw i reprezentacja przedsiębiorców (istota prowadzenia spraw i reprezentacji, kompetencje w zakresie prowadzenia spraw i reprezentacji, szczególne zasady składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych, reprezentacja przez przedstawicieli ustawowych, prokurentów i innych pełnomocników)

2.6. Utrata statusu przedsiębiorcy (przyczyny utraty statusu przedsiębiorcy, likwidacja i postępowanie likwidacyjne, restrukturyzacja, upadłość i postępowanie upadłościowe)

3. Organizacyjno-prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej (4h)

3.1. Tzw. przedsiębiorca jednoosobowy

3.2. Spółki jako forma prowadzenia działalności gospodarczej (pojęcie i klasyfikacje spółek, typy Spółek i ich ogólna charakterystyka)

3.3. Przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielnie

3.4. Prowadzenie działalności gospodarczej przez stowarzyszenia i fundacje oraz inne osoby prawne

3.5. Prawne formy integracji gospodarczej i grupowania przedsiębiorców (wspólne przedsięwzięcia, konsorcjum, holding, sieć franchisingowa)

4. Krajowy Rejestr Sądowy – konstrukcja, znaczenie (3h)

4.1. funkcje rejestru

4.2 zakres podmiotowy rejestru

4.3.domniemania prawne związane z wpisem

- prawdziwości wpisu

- powszechnej znajomości wpisu

4.4. postępowanie w sprawie wpisu do rejestru (wzmianka)

5. Spółki handlowe (11 h)

5.1. spółki osobowe i kapitałowe - konstrukcja

5.2. spółka jawna

5.3. spółka partnerska

5.4. spółka komandytowa

5.5. spółka komandytowo-akcyjna

5.6 spółka z o.o.

5.7 spółka akcyjna

5.8 prosta spółka akcyjna

Wykaz zagadnień omawianych na ćwiczeniach z przedmiotu: Prawo handlowe" z podziałem na ilość godzin:

1) Charakter prawny i najistotniejsze cechy spółki cywilnej i

spółek handlowych osobowych, tworzenie spółki ;

2) Wspólny cel gospodarczy oraz prowadzenie przedsiębiorstwa przez spółkę handlową osobową jako elementy przedmiotowo istotne umowy spółki, zagadnienia dot. funkcjonowania CEIDG oraz rejestru

przedsiębiorców KRS w kontekście utworzenia spółki cywilnej oraz spółek handlowych osobowych.

3) Istota majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej oraz

majątku spółek handlowych osobowych - jego powstawanie i dysponowanie tym majątkiem. Instytucja wkładu wspólnika do spółki

4) Odpowiedzialność za zobowiązania spółki w poszczególnych typach spółek (cywilna i spółki osobowe prawa handlowego)

5) Prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki (cywilnej oraz

spółek osobowych prawa handlowego) - .

6) Stosunki wewnętrzne spółki (w spółce cywilnej i w spółkach osobowych prawa handlowego) -.

7) Wystąpienie wspólnika ze spółki, rozwiązanie spółki i jej

likwidacja (w spółce cywilnej i w spółkach osobowych prawa handlowego)

8) Zmiana umowy spółki, czynności obrotu prawnego ogółem praw i obowiązków wspólnika

9) Zagadnienia szczegółowe, dotyczące specyfiki poszczególnych typów spółek osobowych prawa handlowego, uregulowane z pominięciem konstrukcji odesłania do przepisów o spółce jawnej

Literatura:

1) Prawo handlowe. Zagadnienia wybrane, A. Malarewicz-Jakubów (red.), WKP 2023

2) Prawo gospodarcze i handlowe, Wojciech J. Katner (red. naukowy), aktualne wydanie, wyd. Wolters Kluwer.

3) Prawo handlowe, red. J. Okolski, M. Modrzejewska, Prawo handlowe, aktualne wydanie, Warszawa, wyd. Wolters Kluwer

4) Prawo handlowe, K. Bilewska, A. Chłopecki, aktualne wydanie, Warszawa, wyd. C.H. Beck

5) Prawo handlowe, A. Kidyba, aktualne wydanie, Warszawa, C.H. Beck.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny, 3 pytania

ocena bdb - prawidłowe odpowiedzi na trzy pytania

ocena db - poprawne odpowiedzi,

ocena dst - podstawowa wiedza, drobne błędy, dopuszczalny brak odpowiedzi na jedno pytanie

ocena ndst - brak odpowiedzi na dwa lub trzy pytania

Egzamin pisemny – test wyboru 20 pytań oraz dwa pytania problemowe.

(Kryteria oceniania test: 1 pkt, suma 20 pkt oraz po 5 pkt za pytanie problemowe).

Dla zaliczenia wymagane zdobycie 50% punktów.

Skala ocen:

30 - 26 bdb

25-21 - db

20-16 - dst

15-0 - ndst

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Moszyńska, Aleksandra Sikorska-Lewandowska
Prowadzący grup: Mariusz Kłoda, Anna Moszyńska, Aleksandra Sikorska-Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Moszyńska, Aleksandra Sikorska-Lewandowska
Prowadzący grup: Mariusz Kłoda, Anna Moszyńska, Aleksandra Sikorska-Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)