Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo handlowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-PH-SJ Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo handlowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (sj)
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

prawo cywilne, prawo zobowiązań, procedura cywilna (studia prawnicze)

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta:

6 pkt ECTS = 150 godzin pracy


W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela: 60 godzin

- godziny kontaktowe konsultacje, zaliczenie, egzamin – 10 godz.

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu: 30 godzin

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 50 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma pogłębioną wiedzę o różnych podmiotach prawa handlowego i zasadach ich funkcjonowania K_W02;

W2: ma pogłębioną wiedzę o specyfice różnorodnych stosunków prawnych zachodzących między różnymi podmiotami w sferze prawa handlowego K_W03;

W3: ma pogłębioną wiedzę o podmiotach (spółkach, przedsiębiorstwach) różnych stosunków prawnych w sferze prawa handlowego oraz o zasadach nawiązywania, kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków K_W05;


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania konkretnych spraw i zjawisk w sferze prawa handlowego K_U02;

U2: posiada umiejętność przygotowania alternatywnych wersji dokumentów prawnych w języku polskim, takich jak np. pisma procesowe w sądowym postępowaniu w sprawach cywilnych i handlowych, a także pisma sądowe, jak np. projekty orzeczeń K_U09;


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie prawa handlowego, a także rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego K_K01;

K2: jest zdolny do porozumiewania się i współdziałania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w zakresie prawa handlowego K_K02;


Metody dydaktyczne:

Wykład konwencjonalny, problemowy

Metoda ćwiczeniowa, studium przypadku

W przypadku zajęć w formie zdalnej - wykład on-line


Skrócony opis:

Wykład i ćwiczenia ukierunkowane są na umiejętność praktycznego stosowania najważniejszych instytucji prawa handlowego, które prezentowane są od strony teoretycznej oraz praktycznej. Uwzględniane jest najnowsze orzecznictwo sądowe, a także praktyczne aspekty związane ze stosowaniem prawa handlowego.

Pełny opis:

1. Model gospodarczy w Konstytucji RP, konstytucyjne zasady prowadzenia działalności gospodarczej - 1 godz.

2. Geneza i źródła prawa handlowego - 2 godz.

3. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w publicznoprawnej regulacji , ewidencjonowanie działalności gospodarczej (Ewidencja, Krajowy Rejestr Sądowy), instytucja zarządu sukcesyjnego - 6 godz.

4. Pojęcie przedsiębiorcy w polskim prawie prywatnym, klasyfikacja firmy oraz prokury, klasyfikacja spółek - spółki cywilne i handlowe, osobowe i kapitałowe – 6 godz.

5. Istota i zasady funkcjonowania spółki cywilnej – 3 godz.

6. Spółka jawna - tworzenie, funkcjonowanie, ustanie bytu prawnego, spółka partnerska - specyfika odpowiedzialności za zobowiązania – 6 godz.

7. Spółka komandytowa - specyfika reprezentacji i reguł odpowiedzialności za zobowiązania, spółka komandytowo-akcyjna – 6 godz.

8. Spółki kapitałowe - 12 godz.

a) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- tryb tworzenia, spółka kapitałowa w organizacji

- prawa i obowiązki wspólników

- organy i reprezentacja spółki Z 0.0.

- zaskarżanie uchwał organów kolegialnych

- odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki

b) spółka akcyjna

- powstanie

- pojęcie akcji i ich rodzaje

- prawa i obowiązki akcjonariuszy

- organy spółki i reguły funkcjonowania

-zaskarżanie uchwał organów kolegialnych

-przymusowy wykup lub odkup akcji

c) Prosta Spółka Akcyjna - charakterystyka nowego typu spółki

9. Spółdzielnie - reguły funkcjonowania w sferze działalności gospodarczej, przedsiębiorstwa państwowe z uwzględnieniem komercjalizacji i prywatyzacji, fundacja jako przedsiębiorca, stowarzyszenie - działalność gospodarcza – 3 godz.

Wykaz zagadnień omawianych na ćwiczeniach z przedmiotu: Prawo handlowe" z podziałem na ilość godzin:

1) Charakter prawny i najistotniejsze cechy spółki cywilnej i

spółek handlowych osobowych, tworzenie spółki - 1 godz.;

2) Wspólny cel gospodarczy oraz prowadzenie przedsiębiorstwa przez spółkę handlową osobową jako elementy przedmiotowo istotne umowy spółki, zagadnienia dot. funkcjonowania CEIDG oraz rejestru

przedsiębiorców KRS w kontekście utworzenia spółki cywilnej oraz spółek handlowych osobowych - 1 godz.

3) Istota majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej oraz

majątku spółek handlowych osobowych - jego powstawanie i dysponowanie tym majątkiem. Instytucja wkładu wspólnika do spółki - 1 godz.

4) Odpowiedzialność za zobowiązania spółki w poszczególnych typach spółek (cywilna i spółki osobowe prawa handlowego) - 3 godz.

5) Prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki (cywilnej oraz

spółek osobowych prawa handlowego) - 2 godz.

6) Stosunki wewnętrzne spółki (w spółce cywilnej i w spółkach osobowych prawa handlowego) - 2 godz.

7) Wystąpienie wspólnika ze spółki, rozwiązanie spółki i jej

likwidacja (w spółce cywilnej i w spółkach osobowych prawa handlowego) - 2 godz.

8) Zmiana umowy spółki, czynności obrotu prawnego ogółem praw i obowiązków wspólnika - 1 godz.

9) Zagadnienia szczegółowe, dotyczące specyfiki poszczególnych typów spółek osobowych prawa handlowego, uregulowane z pominięciem konstrukcji odesłania do przepisów o spółce jawnej - 2 godz.

Literatura:

1) Prawo handlowe, red. J. Okolski, M. Modrzejewska, Prawo handlowe, 4. wydanie, Warszawa 2016, wyd. Wolters Kluwer

2) Prawo handlowe, K. Bilewska, A. Chłopecki, Warszawa 2017, wyd. C.H. Beck

3) Polskie prawo handlowe, red. J. Ciszewski, 4. wydanie, Warszawa 2015 wyd. Wolters Kluwer

4) Prawo handlowe, A. Kidyba, Warszawa 2019 wyd. C.H. Beck.

5) Prawo gospodarcze i handlowe, Wojciech J. Katner (red. naukowy), wyd. Wolters Kluwer Warszawa 2018;

6) K. Zacharzewski, A. Sikorska-Lewandowska, M.T. Kłoda, Podstawowe instytucje prawa handlowego, Toruń 2019

Metody i kryteria oceniania:

Możliwe formy egzaminu - sesja tradycyjna:

1) Egzamin pisemny – test 20 pytań wyboru oraz 3 pytania problemowe. Łączna ilość punktów 20 za test i 15 za pytania problemowe; przy czym konieczne jest uzyskanie 10 pkt z testu oraz 8 pkt z cześci opisowej dla pozytywnego zaliczenia. Suma maksymalna punktów 35.

31-35 pkt – bdb

30 pkt – db +

24-29-pkt – db

23 pkt – dst+

18-22 pkt – dst

2) egzamin ustny - 3 pytania

Możliwe formy egzaminu - sesja zdalna

1) Test na platformie MS Teams, zróżnicowane rodzaje pytań(wielokrotny wybór, ukladanka, uzupełnianie, itp), oraz 3 kazusy

2) w uzasadnionych przypadkach - egzamin ustny on-line

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Zacharzewski
Prowadzący grup: Mariusz Kłoda, Konrad Zacharzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Zacharzewski
Prowadzący grup: Mariusz Kłoda, Aleksandra Sikorska-Lewandowska, Konrad Zacharzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Sikorska-Lewandowska
Prowadzący grup: Mariusz Kłoda, Aleksandra Sikorska-Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Sikorska-Lewandowska
Prowadzący grup: Mariusz Kłoda, Aleksandra Sikorska-Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Moszyńska, Aleksandra Sikorska-Lewandowska
Prowadzący grup: Mariusz Kłoda, Anna Moszyńska, Aleksandra Sikorska-Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.